Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Lamentations

Lamentations 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Meenei Dimaadua, gi langahia mai mua nia mee ala gu hai mai gi gimaadou. Mmada mai gi gidee Goe di madau langaadia.
2Madau goloo guu dada go digau mai i daha. Digaula guu noho i lodo madau hale.
3Madau damana gu daaligi go nia hagadaumee, gei dolomeenei madau dinana guu hai nia ahina nadau lodo ai.
4Gimaadou e hai gii hui madau wai e inu, gei e hai gii hui labelaa madau laagau e hai madau dohomu.
5Gimaadou guu dagi hagaduadua gadoo be nia ‘donkey’ be nia ‘camel’, gimaadou gu duadua, gei di maa deai tangada e haga molooloo gimaadou ai.
6Gimaadou e madamadau madau meegai gi digau Egypt mo Assyria bolo gii mee ai gimaadou di mouli.
7Madau damana mmaadua gu ihala, gei dolomeenei digaula gu hagalee, gei gimaadou gu hagaduadua mai i nadau huaidu ne hai.
8Digau ala e dagi gimaadou le e hai gadoo be nia hege, tangada e mee di haga dagaloaha gimaadou gi daha mo nadau mogobuna ai.
9Digau daaligi dangada gu heehee i lodo nia gowaa maalama, madau mouli gu i lodo di hagalliga di madagoaa e halahala madau meegai.
10Madau hiigai gu hidi ai madau magi welengina huoloo. Madau gili gu welengina gadoo be di gili o di baalanga wele.
11Madau lodo guu kumi go digau hai huaidu i hongo di Gonduu Zion. Madau dama ahina guu hono bolo gi wanga ina nadau huaidina i lodo nia guongo o Judea hagatau.
12Madau dagi guu lahi gu daudau i tomo nia laagau. Madau daane mmaadua gu hagalee e hagalabagau.
13Madau dama daane guu hai ginai bolo gi holeholee nia gili meegai be digau hege, nia damagiigi lligi guu wanga nadau laagau daamaha gi aamo.
14Digau mmaadua gu hagalee noho hua igolo i di ngudu di bontai o di abaaba, gei digau lligi gu hagalee dadaahili.
15Di tenetene gu hagalee, guu maa gi daha i lodo madau mouli, di manawa gee guu pono nia gonigoni.
16Nia mee ne dubu i lodo madau mee ala nogo hagapuu ginai ai. Gimaadou gu ihala, gei dolomeenei gimaadou gaa mmade.
17Madau manawa guu magi, gei gimaadou gu deemee di mmada i madau golomada guu honu dangi.
18Idimaa di Gonduu Sinai guu duu modogoia, guu hai di anggowaa, gei nia manu lodo geinga ‘jackal’ gu heehee i baahi nia gowaa ala gu mooho.

19Gei Goe, meenei Dimaadua, Goe gaa king gaa hana hua beelaa, gaa dagi gaa dae loo gi di hagaodi o di madagoaa.
20Goe e aha dela ne haga de langahia e Goe gimaadou di madagoaa looloo ehaa? Goe ga langahia e Goe gimaadou labelaa?
21Dimaadua, daahia adu gimaadou labelaa gi di Goe! Daahia adu gimaadou labelaa! Dugu ina mai labelaa madau madamada mai mua.
22Be Goe ga haga de langahia e Goe gimaadou gaa hana hua beelaa? Do hagawelewele laa dono hagageinga i golo ai?