Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Wulɑ

Wulɑ 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A ɑ, Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ wʋlɑ teu sǝpɑ. Wʋlɑ kʋpɑŋ ɩnɩ ɩ cɔɔlɑɑ. Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ pɛɛ yɑwɑ yem yem kɛ́ hɑpɛɛ nɔɔsɩ.
2Wɑɩyo Siyɔŋ piyɑ mpɑ pɑɑ tewɑ ɩsɩɩ wʋlɑ kʋpɑŋ tɔ, pɑ pǝsɑ ɩsɩɩ cʋɣʋ wontu nti cʋɣʋ ŋmɑlɑɑ lɑpɑ tɔ?
3Ɩ́ nyǝnɩ, tɑɑlɛ hɑsɩ, nɑ cɛlǝɣɩ sɩ piyɑ kɛ hǝlǝm. Amɑ mɑ yǝlɑɑ nɑ́ kɛ́ ɑsɑɣɑɑ kɛ́, pɑ fɛɩnɑ pǝtɔɔtǝlɛ ɩsɩɩ tɑɑtɑɑ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ.
4Lʋkɔtʋ pɩɩ ɑhʋlʋmnɑɑ, pɑ nsǝmɑ mɑtǝnɑ pɑ tɑntɑhɑɑŋ. Piyɑ nɑ́ wiiki tɔɣɔnɑɣɑ tɔɔ. Ɩlɛ nɔɣɔlʋ ɩɩ hɑɑkɩ-sɩ.
5Mpɑ pɑ tɔkɑɣɑ teu kɛ lɔŋ tɔ pɑ lɑŋɑɑ. Pɑ fiɣiniɣi nɑ pɑ́ sǝkɩ hɑpɛɛ tɔɔ. Mpɑ pɑɑ wɛ toŋtʋnɑɑ tɛɛsɩ tɑɑ tɔ, pɑ cɑlǝsǝɣɩ tɔɣɔnɑɣɑ kɛ hulɑ tɑɑ.
6Mɑ yǝlɑɑ kpekǝle nyǝ́mɑ pǝntɑ kʋpǝntʋɣʋ. Kʋ kǝlɑ tɔɔʋ kɛ Sɔtɔm nyǝ́mɑ mpɑ pǝ wɑkǝlɑ tɔm kʋlʋm ɩsɩɩ ɩsɛ cǝpǝlʋɣʋ tɔ. Yʋlʋ niŋ fɛɩ pǝ tɑɑ.
7Tɑ ɑwulumpiyɑ kɑ teekɑɣɑ kɔkɔ kɛ́, ɩsɩɩ tɛʋ tɔmpɛɛ. Hɑlɩ pɑ hʋlʋmǝŋ kɑ tɛɛwɑ nɑɑlǝm. Pɑ tɔnǝŋ kɑ wɛ ɩsɛɛʋ kɛ́ ɩsɩɩ kɔŋkɔlǝmǝlɑ pɔɣɔlǝŋ. Nɑ pɑ ɩsɛntɑɑ lɩɩwɑ ɩsɩɩ liɣitee pǝlɛ pooku nyǝntɛ.
8Pɑ mǝlɑ kʋkpɛɛtɑɑ tǝkilikili nɑ pǝ́ kǝlɩ nyɔɔm kɛ pǝnɛntɛ. Nɔɣɔlʋ ɩɩ tɑsǝɣɩ-wɛɣɛ nyǝm kɛ hɑpɛɛ tɔɔ. Pɑ tɛmɑ tɑɑsɩ kɛ́ tǝkɔŋɔkɔŋɔ. Yʋlʋ pǝsǝɣɩ ɩ́ kɑlɑ pɑ mʋwɑ. Pɑ tɔnǝŋ wʋlɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ tɑɑsɩ.
9Mpɑ lɑɣɑtɛ kʋwɑ tɔ pɑ kǝlɑ nyʋleleŋ kɛ mpɑ nyɔɣɔsɩ kʋwɑ tɔ. Nyɔɣɔsɩ nuɣutuɣu-ŋ kɛ́ nɑ sɩ cɑɑmɩ-ŋ. Mpi tɔ, tɑwɑ kʋlʋlʋm lɑŋɑɑ.
10Nyɔɣɔsɩ pɩɩ mɑ yǝlɑɑ. Hɑlɩ totonɑɑ tǝsɩ pɑ piyɑ kʋlʋlɑsɩ, nsi pɑ sɔɔlɑ teu tɔ, nɑ pɑ́ tɔɣɔ.
11Tɑcɑɑ n mʋwɑ nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ nɑ ń tɑlɑ ɑ tǝnɑɣɑ. N pǝlɑ nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ. N mʋsɑ kɔkɔ kɛ Siyɔŋ tɑɑ. A nyɑɣɑ Siyɔŋ ɩcɑtɛ nɑ ɑ́ kpɛnnɑ tǝ kite.
12Antulinyɑ ɑwulɑɑ, nɑ ɑtɛ yǝlɑɑ tɑɑ tʋ pɑ tɑɑ sɩ kolontu ɑkɑ ɩnɛ ɩ kɑ́ sʋʋnɑ Yosɑlɛm nɔnɔɔsɩ.
13Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ mǝ kʋpǝntǝŋ tɔɔ kɛ́. Ɩsɑɣɑtʋ nti kɔtǝlɑɑ mɛ ɩ́ lɑpɑ tɔ tǝ tɔɔ kɛ́. Mǝ kʋnɑ tɑmpɑnɑ tǝŋlɑɑ kɛ ɩcɑtɛ tɑɑ.
14Ɩ́ tutɑɣɑ ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ yʋlʋmɑɑ. Mǝ tǝnɑ nɑ cɑlǝm. Nɔɣɔlʋ ɩɩ pǝsǝɣɩ nɑ ɩ́ tokinɑ mǝ wontu mɑɣɑmɑɣɑ.
15Ye ɩ́ kɔŋ, yǝlɑɑ kiisiɣi kɛ sɩ: Ɩ́ hɛlɩ, ɑsilimɑ nyǝ́mɑ. Ɩ́ hɛlɩ, ɩ́ tɑɑ kpǝtǝnɑ. Pɑ seeki mpʋ nɑ pɑ́ cɔɔkɩ yem ɩlɛnɑ piitimnɑɑ yɔɣɔtɩ sɩ: Pǝ fɛɩ sɩ ɩ́ cɑɣɑ tɑ tɛ.
16Tɑcɑɑ nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ n yɑsǝnɑ-wɛ. Nn cɑɑ ń tɑsɑ-wɛɣɛ nɑʋ. Pɑɑ tʋɣʋnɑ kɔtǝlɑɑ. Pɑɑ nyɑŋnɑ ɑkpɑtǝlɑɑ.
17Tɑ́ ɩsɛ kɑnɑ nyǝnʋɣʋ sɩ yɑɑ nɔɣɔlʋ kɑ́ kɔɔ tɑ́ wɑɑsʋɣʋ kɛ́, kpɛtɛ. Tǝ tɑŋɑɑ ɩsɩɩ tǝ tɑŋɑɑ sɩ piitimnɑɑ nɑpǝlɩ pɑ́ wɑɑsɩ-tʋ. Pɑ tɑ kɔɔ.
18Kolontunɑɑ feŋiɣi-tʋɣʋ, pɑɑ cɑɑ tǝ́ mǝlɩ tɑ́ tɛ. Tɩɩ pǝsǝɣɩ nɑ tǝ́ tɔ tɑ hɑpɛɛ tɔɔ. Tɑ́ wɑɑtʋ tɛmɑ, tɑ́ tǝnɑɣɑ wʋsɑɑ. Tɑ́ kʋyɛɛŋ tɛmɑ. Tɑ́ tǝnɑɣɑ kɔŋ.

19Tɑ́ wɑɑlɩ selɑɑ pǝsɑ lɔŋlɔŋ lɑpʋ kɛ́ ɩsɩɩ hɛkǝlɛnɑɑ. Pɑ tɔɣɔnǝɣɩ-tʋɣʋ pɔ́ɔ́ŋ tɑɑ. Pɑ nyǝkɩ-tʋɣʋ kɑtɔsɩ kɛ wʋlɑɣɑ tɛtʋ tɑɑ.
20Tɑ́ wulɑʋ wei Tɑcɑɑ lǝsɑɑ nɑ ɩ́ pǝlɩ-ɩ nim tɔ. Wei ɩ hɑɑkɑɣɑ-tʋɣʋ weesuɣu tɔ, pɑ kpɑ-ɩ pɑ kɑtɔsɩ tɑɑ. Pǝyele tɑ́ yɔɣɔtɑɣɑ sɩ: Ɩnɩ ɩ kɑ́ kentinɑ tɑ tɔɔ kɛ́ piitimnɑɑ tɑɑ.
21Ɩtɔm nyǝ́mɑ mɛ, ɩ́ nɔkɑɑ mǝ lɑŋɑ ɩ́ hʋlʋmɩ nɑ ɩ́ pɑɑ. Usi nyǝ́mɑ mɛ, Tɑcɑɑ kɑ́ mʋ-mɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. Mǝ ɩsɛ kɑ́ pili nɑ ɩ́ lɩɩ kpɛtɛ tǝyǝlǝyǝlɩ.
22Siyɔŋ nyǝ́mɑ mɛ, mǝ ŋkpɑŋʋɣʋ hɔm tǝnɑɣɑ ntɔ. Pɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ kuuu nɑ pɑ́ tɛɛnɑ. Amɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ mǝ ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ pɑɑ hɔ mǝ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ. Ɩsɔ kɑ́ kuli mǝ kɑwɑlɑɣɑ tɔɔ kɛ́.