Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Wulɑ

Wulɑ 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hɑɩ, Yosɑlɛm ɩcɑtɛ nyɑ́ wei yǝlɑɑ wutɑɣɑ tɔɣɔlɛ. Nyɑ́ hǝtɛ kɑ yɑɑwɑ piitimnɑɑ tɑɑ kɛ́. Nyɑ́ ŋmɑkǝlɑɣɑnɑ tɛtʋ hɔɣɔlǝŋ. Wɑɩyo, nyǝnɩ n wɛ nyɑ́ tike. N pǝsɑ ɩsɩɩ leelu. Pɑ tʋ-ŋ yomle tǝmɑ.
2Wulɑ ntɛ́ nyɑ́ tom kɛ ɑhoo, nɑ ɩsǝlʋm lukiɣi yem. Mpɑ pɑɑ sɔɔlɑ-ŋ tɔ, pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ fɛɩ sɩ ɩ puɣusiɣi-ŋ. Nyɑ́ tɑɑpɑlɑɑ tǝnɑ lɔ-ŋ Pɑ pǝsɑ nyɑ́ kolontunɑɑ.
3Yomle nɑ wɑhɑlɑ tɑɑ kɛ́ pɑ tɛɛnɑ Yutɑ. Mɑ tɑ nyɩ ɩsɔnɑɑ tɛɣɛ n wɛɛ. N fɛɩnɑ nyʋɣʋ tǝtʋlɛ. Nyɑ́ kʋnyɔntʋlɑɑ tǝnɑ tɑmɑ-ŋ kɛ́.
4Siyɔŋ mpɑɑŋ wɛ lǝyɑɣɑ tɑɑ kɛ́. Nɔɣɔlʋ ɩɩ tǝŋǝɣɩ-ɩ sɩ ɩ puki ɑcimɑ. Nɔnɔɔsɩ pǝsɑ ncɑɑ. Kɔtǝlɑɑ ɑpɑlʋtʋ nɑ́ lepɑ nɑ pɑ́ lɑkɩ wɑhɑlɑ. Ɩcɑtɛ pɛɛlɑɑ nɑ́ wɛ lɑŋwɑkǝllɛ tɑɑ. Ɩsǝnyǝŋlɛ sunɑ ɩcɑtɛ nyɑ́ nyɑ́ tɑɑ.
5Nyɑ́ kolontunɑɑ ŋmɑkǝlɑ-ŋ kɛ. Nyɑ́ pɑtɑnɑɑ lɑŋɑ hɛɛwɑɣɑ. Mpi tɔ, Tɑcɑɑ hɔmɑ nyɑ́ ŋkpɑŋʋɣʋ. Nyɑ́ kʋpǝntǝŋ pɑɣɑlɛ tɔɔ, kolontunɑɑ kuuwɑ nyɑ́ piyɑ nɑ pɑ́ tuliɣi nɑ pɑ́ tɛɛkǝnɑ.
6Siyɔŋ kpekǝle nyǝ́mɑ mǝ teeli sǝpɑ. Mǝ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ́ wɛ ɩsɩɩ nɑmǝŋ wei ɩ lɑŋɑ tǝtɔɣɔlɛ tɔ. Ɩ kɑɑsǝɣɩ ɩ tɩ nɑ ɩ́ seeki lɑkɑtikɑ nyǝ́mɑ.
7Yosɑlɛm, n hotɑ kolontunɑɑ niŋ tɑɑ. N lɑŋɑ wɑɑsǝlɑɑ. Kolontunɑɑ nɑ́ mpʋ ɩlɛnɑ pɑ́ woŋ. Mpi tɔ, pǝ kpiisɑ Yosɑlɛm. Ḿpʋ́ɣʋ́ Yosɑlɛm n nɑwɑ sɩ n kɛ́ cɔɔlʋ, n wɛ fɛɛlɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ń tɔɔsɩ kʋpɑm mpi pǝ tǝnɑ n kɑ wɛnɑ lɔŋ tɑɑ tɔ pǝ tɔɔ.
8Ɩsɑɣɑtʋ nti n kɑ lʋlǝsɑɑ tɔ, ntɩ tǝ tɔɔ kɛ́ n pǝsɑ ɑsilimɑ. Mpɑ pɑɑ sɑŋɑɣɑ-ŋ tɔ, pɑ mǝlɑ-ŋ footuɣu. Pɛlɛ pɑ nɑwɑ sɩ n wɛ kpɛtɛ kɛ nɔɔnɔɔ. Pǝ wɛɛ sɩ Yosɑlɛm ń tisi feesiŋ kɛ́ nɑ ń mǝŋnɑ wɑɑlɩ.
9Yosɑlɛm nyɑ́ ɑsilimɑ tɑɑnɑ nyɑ́ cɑpɑnɑɑ kɛ́. N tɑ tɛɛlɩ nti tǝ mɑɣɑnɑ-ŋ ɩsǝntɔ tɔ. Kpisuɣu tutɑ-ŋ kɛ́, nɔɣɔlʋ fɛɩ sɩ ɩ tɑsǝɣɩ-ŋ ɑpɑlʋtʋ. N wiiki sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, nyǝnɩ ɩsǝnɑ kolontunɑɑ ŋmɑkǝlɑ-m nɑ mɑ́ tɔkɩ wɑhɑlɑ tɔ.
10Kolontunɑɑ tʋ niŋ kɛ mɑ kpɑncooŋ tǝnɑ tɔɔ. Hɑlɩ mɑ nɑwɑ piitimnɑɑ sʋʋ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ nɑ toŋ. Pǝyele Tɑcɑɑ kɑ kisinɑ-wɛɣɛ sɩ: Pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ sʋʋ mɑ yǝlɑɑ hɛkʋ.
11Yosɑlɛm pǝ nɩɩ-ŋ ɩlɛnɑ ń wiiki nɑ ń pɛɛkǝɣɩ tɔɣɔnɑɣɑ. Hɑlǝnɑ ń cɛlɑ nyɑ́ kʋpɑmpɑm sɩ ń hiki tɔɣɔnɑɣɑ. Kɛlɛnɑ ń wiinɑ Ɩsɔ sɩ: Hɑɩ Tɑcɑɑ, nyǝnɩ ɩsǝnɑ pɑ nyǝnǝɣɩ-m yem tɔ.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ Siyɔŋ tɔmɑ sɩ: Tɛɛlɑɑ mɛ, ɩ́ nyǝnɩ nɑ ɩ́ nɑ́ wɑhɑlɑ wei mɑ tɔkɩ tɔ. Wɑhɑlɑ nɔɣɔlʋ tɑ nǝɣǝsǝnɑ ɩ tɑkɑ. Tɑcɑɑ n tʋmɩ-ɩ nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ wule kɛ́.
13Hɑtoo ɩsɔtɑɑ kɛ́ n tisinɑ kɔkɔ nɑ kɑ́ sʋʋ-m nɑ kɑ́ tɑlɑ mʋwɑ. N nyǝpɑ-m puluɣu kɛ mɑ nɔɔhɛɛ tɛɛ. N lɑpɑ nɑ mɑ́ tuli tɑpǝŋ. N yelɑ-m mɑ nyʋɣʋ tike. Mɑ tɔkɩ wɑhɑlɑ kɛ pɑɑ kʋyɑkʋ ŋku.
14N kpeɣelɑ mɑ ɩsɑɣɑtʋ kɛ nyɑ́ niŋ tɑɑ. N lɑpɑ-tǝɣɩ kpɑlɑhuu nɑ ń pɑɑ mɑ luɣu tɛɛ nɑ tǝ́ nɩɩ-m. Mɑ ɩsɑɣɑtʋ yɔkɑ mɑ toŋ nɑ tǝ́ tʋ-m mɑ kolontunɑɑ mpɑ pɑ kǝlɑ-m tɔ pɑ niŋ tɑɑ.
15Tɑcɑɑ lɔwɑ mɑ yoolɑɑ tɑɑ yoolɑɑ mpɑ mɑɑ wɛnɑ tɔ. N kɔnɑ kolontu kɛ mɑ tɔɔ sɩ ɩ́ wɑkǝlɩ mɑ ɩfepiyɑ. Tɑcɑɑ nɑŋɑ Yutɑ yǝlɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ lɛsɛŋ kɛ tǝnyɑɑsǝlɛ.
16Mpusi ɩnɛ ɩ tɔɔ kɛ́ mɑ wiiki. Mɑ pǝlǝɣɩ ɩsǝlʋm nɑ pǝ́ leeliɣi. Mpi tɔ, puɣusulu hɑtǝlǝnɑ-m kɛ́. Ɩnɩ ɩ hɑɑkɑɣɑnɑ-m weesuɣu. Pǝ yelɑ mɑ piyɑ kɛ sɩ tike. Mpi tɔ, kolontu kǝlɑ-tʋɣʋ toŋ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Siyɔŋ tɛkɑ niŋ. Amɑ nɔɣɔlʋ fɛɩ sɩ ɩ́ puɣusɩ-ŋ. Tɑcɑɑ hɑ nɔɣɔ kɛ Yɑkɔpʋ nyɑ́ pɑtɑnɑɑ sɩ pɑ́ tɑ-ŋ kotɑɣɑ. Yosɑlɛm n pǝsɑ ɩsɩɩ hute kɛ pɑ ɩsɛntɑɑ.
18Amɑ Tɑcɑɑ n wɛnɑ tɑmpɑnɑ kɛ́. Mpi tɔ, mɑ kisɑ nyɑ́ kʋsǝsɩɩtʋ. Yǝlɑɑ mɛ mǝ tǝnɑ ɩ́ nɩɩ. Ɩ́ nɑ mɑ kʋyɔntɔɣɔlɛ. Pɑ kuuwɑ mɑ pɛɛlɑɑ nɑ mɑ ɩfepiyɑ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ.

19Mɑ yɑɑwɑ mɑ tɑŋnɑɑ. Amɑ pɛlɛ pɑ lɩɩ mɑ wɑɑlɩ. Mɑ kɔtǝlɑɑ nɑ mɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sǝpɑ ɩcɑtɛ tɑɑ. Pɑ pɛɛkɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ sɩ pɑ́ wɛɛnɑ weesuɣu.
20Hɑɩ, Tɑcɑɑ nyǝnɩ mɑ lɑŋwɑkǝllɛ. Mɑ tɑɑ pǝsɑɑ kɛ́. Mɑ lɑŋlɛ wɑkǝlɑɑ kɛ́. Mpi tɔ, mɑ kǝlɑ nyɑ́ tɔɔ kɛ́ kʋlʋɣʋ. Amɑ lɑɣɑtɛ pɛmɑ-m piyɑ kɛ ɑwɑlɩ. Mɑ tǝyɑɣɑ pǝsɑ sǝm nyǝŋkɑ.
21Pɑ nɩɩ mɑ wulɑ, ɑmɑ nɔɣɔlʋ fɛɩ sɩ ɩ́ puɣusi-m. Mɑ kolontunɑɑ tǝnɑ nɑwɑ mɑ wɑhɑlɑ wei n tʋ-m tɔ, nɑ pɑ́ pɑɑkǝnɑ-m. Yele nɑ kʋyɑkʋ ŋku n kɑ sɩɩwɑ tɔ kʋ kɔɔ nɑ pǝ́ lɛɛtɩ-wɛɣɛ mɑ lonte.
22Nyǝnɩ pɑ ɩsɑɣɑtʋ, nɑ ń hɔ pɑ ŋkpɑŋŋ ɩsɩɩ n lɑpɑ-m mɑ kɑɑnɩɩtʋ tǝnɑ tɔɔ tɔ. Mɔlɑ tike kɛ mɑ lɑkɩ, mɑ lɑŋlɛ pǝsɑɑ kɛ́.