Text copied!
CopyCompare
परमप्रभु यावे आ लोव़ - बिलाप

बिलाप 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1मिनु “परमप्रभु यावे, गो आंइ कली मार दुम्‍शो बाक्‍बा, मेको मिम्‍तीन। आंइ कली मरिम्‍शो पशो कोव़ङीन।
2आंइ थेरशो रू अर्को रागी ङा मुर आन के दुम्‍त। आंइ खिं यो अर्को रागी ङा मुर आन के दुम्‍तेक्‍म।
3गोपुकी रोम रोइक्‍च दुम्‍तक। आंइ ममा वोंइश बेक्‍शो मीश मुर खोदेंशो दुम्‍तेक्‍म।
4गोपुकीमी तूचा ब्‍वाक्‍कु यो ग्‍याप्‍चा माल्‍नीकी। शी यो ग्‍याप्‍चा माल्‍नीकी।
5गोपुकी जुवा लाप्‍शो खोदेंशो पा आंइ कली खेदा पाइनीम। गोपुकी दशो बाक्‍नीकी। तन्‍न नाइक्‍चा मताइ‍नीकी। प्रस्‍थान २०:५; येरमीया ३१:२९
6गो इजीप्‍त नु अस्‍सुर रागी नु जचा थोव़क तचा कली सल्‍ला पाइतक।
7आंइ किकी पिपीमी पाप पाम्‍तेक्‍म। मिनु बेक्‍तेक्‍म। गोपुकी मेको आन हेंथे पशो राइतक।
8वाइलपुकीमी आंइ कली हुकुम पाइनीम। आंइ कली मेको आन गुइ रे पा प्रोंइब सुइ मबाक्‍नीम।
9गोपुकीमी आंइ जचा थोव़क बेक्‍चा ङा गोरशो रागीम लशा, चाक्‍चा माल्‍नीकी।
10गो शोव़लु बेक्‍‍तीके आंइ कुशुल चुप्‍लु खोदेंशो पा होश दुम्‍त।
11सियोनम मीश मुर आन कली बिथोलो पाइनीम। यहूदा सहरम कन्‍ने मीश आल आन कली बिथोलो पाइनीम।
12मेकोपुकीमी सासन पाइब आन कली क्‍युक्‍शा साइक्‍तेक्‍म। खाल्‍पा आन कली मान मपामे। २राजा २५:१९-२१
13ठिटापुकीमी श्‍येत पा यात हिल्‍चा माल्‍नीम। वोंइश आलपुकीमी शी कुरशा गोल्‍चा चिक्‍शा गाक्‍नीम।
14खाल्‍पापुकी सहर ङा ठेयब लाप्‍चोमी ग्रुम्‍शा बाक्‍चा प्रोंइतेक्‍म। मिनु ठिटापुकीमी बाजा ताप्‍चा प्रोंइतेक्‍म।
15आंइ थुं रे पा ग्‍येरशा बाक्‍तीक जाम्‍त। गो आंइ सिल पतीक नेल्‍ल रोंका पतीके दुम्‍त।
16सिरपेच आंइ पिया रे दोक्‍त। आबी, गो पाप पाइतक। येरमीया १३:१८
17मोपतीके आंइ थुं खाइक्‍त। मिनु आंइ मिक्‍च ब्रा ब्रा दुम्‍त।
18सियोन डांडाम श्‍येत दुम्‍त। मेको सिवार आन बाक्‍तीके दुम्‍त।

19तन्‍न गे, परमप्रभु यावे गेना हना यो सासन पाइनीनी। इन सासन पतीके नेल्‍ल पाला सम्‍म लीब।
20गे मारदे आंइ कली प्रेंदी‍नी? गे मारदे आंइ कली इश ङा नाक्‍त सम्‍म प्रोंइनी?
21परमप्रभु यावे, आंइ कली इन गे लेप्‍पाइक्‍की। मिनु गो थमा पा इन गे लेत्‍नीकी। आंइ नाक्‍त ङोंइती ङा खोदेंशो सेलीन। भजन संग्रह १२६:
22गे आंइ कली थमा पा मप्रोंइशो बाक्‍तीनी हना नु आंइ तशा शुश मगाइश्‍शो बाक्‍तीनी हना, मोदेंशो दुम्‍ल” दे पुंइतक।