Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Wɛ̃nalɛ

Wɛ̃nalɛ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii, to yã́ pↄ́ wá lé dↄngu! Gwa ǹ gwa lá wà widàwá.
2Buipãleↄ mɛ́ gↄ̃̀ wá bùsu vĩ, zĩ̀loↄ mɛ́ kú wá kpɛ́ↄ guu.
3Wa gↄ̃ nɛtonɛↄ ũ desai, wá daↄ gↄ̃̀ gyaaↄ ũ.
4Í pↄ́ wá vĩ, wi luɛ wà gbasa mi, baa wázĩa yàa wi ↄ̃abↄ wà luɛ sa.
5Wá ibɛɛↄ looawála, wa kpasa, wi ĩ́ampakĩi eo.
6Wa ↄdↄ̀ Egipiↄ ń Asiliↄzi kɛ́ wà blɛ e à mↄ́wá yã́i.
7Wá maeↄ duunakɛ̀, aa ku lↄo, ↄ̃ an tàaeↄ lɛ́ wí wá musu.
8Zↄↄ mɛ́ lɛ́ kiblewá, gbɛ̃e ku à wá bↄ ń ↄzĩo.
9Wi blɛ wɛɛlɛ kai guuɛ gbãamↄnɛde pↄ́ kú sɛ̃uↄ yã́i.
10Wá báa wã̀ lán oo pↄ́ ditɛawa, nↄana mↄ̀ ń mɛ̀wãa pãsĩo.
11Wà gbãamↄ̀ wɛ̃́ndiaↄnɛ Siↄna ń wá Yudaↄ wɛ̃́lɛↄ guuo.
12Wà kíaↄ yèye ń ↄↄwa wà ń loo, wi bɛɛɛ dↄ̃ maezↄ̃ↄↄnɛo.
13Wì wísilↄgbɛ di ɛ̀waasoↄnɛ, nɛgↄ̃ɛnaↄ lɛ́ fu yàabaaawa.
14Gbɛ̃zↄ̃ↄↄ lí kãaa gãaɛ lↄo, ɛ̀waasoↄ kã́mabò ń lɛsiao.
15Wá pↄna làa, wá ↄ̃wãa gↄ̃̀ búbuapɛa ũ.
16Wá fùa gò wá miwa à lɛ̀lɛ, waiyoo wápiↄ, wa duunakɛ̀.
17Bee yã́ mɛ́ tò wá pↄ yà, yã́ beeↄ yã́i wá wɛ́ sìsi.
18Siↄna gbɛ̀sĩsĩ gↄ̃̀ bɛzia ũɛ, we gbɛ̃gbonaↄ ì kìlimpau.

19Mpi Dii, niↄ kible gↄↄpiiɛ, n zↄ̃lɛa báawa láaa vĩo.
20Bↄ́yãi wá yã́ ìↄ sãangui? Ńyↄ̃ wá vũaa e wá wɛ̃ni lɛ́u yã̀?
21Dii, to wà suma, wí su. To wà ɛa su wá pá ziu.
22Ge n giwázi fĩ́afĩa yã̀? N pↄ fɛ̃̀wázi dúuduu yã̀?