Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Ermmaasa Zilaassaa

Ermmaasa Zilaassaa 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abeet GODAU, nu bolli gakkidabaa ubbaa hassaya; nuna xeella; nu kaushshaakka be7a!
2Nu laata biittai allagatussi, nu keettaikka betetussi imettiis.
3Nuuni aawi haiqqiichchido naata gidida; nu aayetikka am77e maccaasa gididosona.
4Nu uyiyo haattaassi miishshaa qanxxoos; eettiyo mittaakka shammi ekkoos.
5Nuna yedettiyaageeti nu ginddiyaa xapho gakkidosona. Nuuni daafurida, shin shemppanau danddayibookko.
6Nuuni quma kallana giidi, Gibxxe asatussinne Asoore asatussi kushiyaa immida.
7Nagaraa oottidaageeti nu maizza aawata; shin eti ha77i de7okkona. Eti ekkanau bessiya qixaatiyaa ekkiyaageeti nuna.
8Ailleti nuna haariyaageeta gididosona; eta kushiyaappekka nuna wotti ekkiyaabi issoinne baawa.
9Bisuwan woriyaageeti bazzon de7iyo gishshau, nuuni nu shemppuwaa shenehoo giidi, nu qumaa demmida.
10Koshai suullido gaasuwan harggin, nu gogai tamaa coociyaadan michchees.
11Xiyoonen maccaasata, Yihudaa katamatunkka geela7ota wolqqan oiqqidi mooridosona.
12Halaqata efiidi kaqqidosona; cimatikka bonchchettibookkona.
13Yelaga attumaasati woxan gaaccidosona; attuma naatikka deexo mittaa tookkidi ganddigaaridosona.
14Cima attumaasati katamaa penggen pirddanau uttiyoogaa aggidosona; yelaga attumaasati yettaa yexxiyoogaa aggidosona.
15Nu wozanaappe ufaissai biichchiis; nu durssaikka yeehuwau laamettiichchiis;
16kallachchai nu huuphiyaappe kunddiichchiis. Nuuni nagaraa oottido gishshau, nuuyyo aayye7ana!
17Hegaa gishshau, nu wozanai daafuriis; nu aifeekka galjjiis.
18Aissi giikko, Xiyoone Deree baisa gidiis; worakanatikka an hasoosona.

19SHin abeet GODAU, neeni merinau kawotaasa; ne kawotaa araataikka yeletaa ubbaa gakkanaashin de7ees.
20Neeni nuna aissi ubba wode dogai? Qassi hagaa keena adussa wodiyaa nuna aissi aggai?
21Abeet GODAU, nuna neekko zaara; nuunikka simmana! Nu beni bonchchuwaa zaarada, nuna ooraxissa!
22Neeni nuna ubba mule aggadiiyye? Ne hanqquwaassikka likkee baaweeyye?