Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Mawuga Xuine

Mawuga Xuine 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala, feen naxan nxu sɔtɔxi, i nama ɲinan na xɔn. I yɛɛn ti, i yi a to e nxu rayarabima kii naxan yi.
2Nxɔ kɛɛ bɔxɔn bata findi xɔɲɛne gbeen na, nxɔ banxine bata lu muxu gbɛtɛye xa.
3Nxu fafane mi fa be, nxu bata findi kiridine ra. Nxu ngane bata lu alo kaɲa gilɛne.
4Nxu mi fa nɔɛ nxɔ igene minɲɛ fɔ nxu a sara, hali nxɔ yegene fɔ nxu xa e sara nɛn.
5Muxun naxanye nxu tɔrɔma, ne nxu kɔɛɛn suxi. Nxu bata xadan, matabu mi nxu xa.
6Nxu nxu yiin tima Misiran yamanan nun Asiriya yamanan xa alogo nxu xa donseene sɔtɔ.
7Nxu fafane bata yulubin liga, e mi fa be. Nxu tan nan fa e hakɛn goronna tongoma.
8Konyine bata findi nxu kanne ra, muxu yo mi na naxan nxu bɛ e yii.
9Nxu sayaan nan dɛ, nxu na mini donse fendeni bayo mafu tiine burunna ra.
10Kamɛn bata nxu suxu han nxu fatin yi gan alo nxu nɛma wonson tɛɛni.
11Nxu yaxune bata fu ɲaxanle nun sungutunne ma Siyon taan nun Yuda taane yi.
12E yɛtɛɛn bata kuntigine singan, e mi binye yo sama fonne ma.
13Diidine walima se dindeni. Banxulanne yegene maxalima han e tagan.
14Fonne mi fa e malanma taan so dɛɛn na, diidine fan mi fa sigi sama.
15Sɛwan bata ɲan nxu bɔɲɛni, nxɔ sumunne bata findi sunun na.
16Xunna kenla bata ba nxu yii. Gbalona nxu xa, bayo nxu bata yulubin liga.
17Nanara, nxu bɔɲɛn tɔrɔxi, nxu mi fa fefe yigbɛma.
18Siyon geyaan bata findi yire rabeɲinxin na e nun kankone kurudena.

19Koni, Alatala, mangan nan i tan na habadan, i ya mangayaan sɛnbɛn luma nɛn han mayixɛtɛ nun mayixɛtɛ.
20Nanfera i ɲinanɲɛ nxu xɔn han habadan? I nxu rabeɲinɲɛ nxu siin birin yi ba?
21Alatala, nxu raxɛtɛ i ma, nxu fan yi xɛtɛ i ma yati! Nxu yi kii naxan yi a fɔlɔni, i mɔn xa nxɔ fe yitɔn na kiini.
22I bata i mɛ nxu ra ba fefe? I xɔlɔxi nxu ma han a dangu ayi ba?