Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - ROHE-AHU BUKANA

ROHE-AHU BUKANA 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Iehova e, emai ai vada e vara ḡaudia ba lalo tao; a haḡeremai, e hahemaraimaimu ḡaudia ba itadia.
2Emai tano na idau taudia vada e henidia; emai ruma na idau bese taudia vada e henidia.
3Ai na vada a ihareha, asi tamamai; sinamai na vabu heḡereḡeredia.
4Emai inuinu ranuna na a hoimu; au a abimu na mai davadia.
5Paḡamai mai madunadia ai a hekwarahimu; taumai e boeramu, Isie halaga-animaimu.
6Imamai na Aigupto bona Asuria vada e toi roro henidia, amai na baine davana totona.
7Tamamai e kara dika, bena vada e mase; bena ai ese edia kara havara a huamu.
8Hesiai tauna ese e lohiamaimu, asi tauna ta ese idia imadia amo e hamaurimaimu.
9Amai a tahumu mai garimai ida, tano ḡaḡaena ai dare ese baine alamai mase na garina.
10Kopimai e siahumu, amu siahuna na heto, doe heḡaraḡarana dainai.
11Siona ai hahine na e dadidiamu, bona rami-hebou ulatodia Iuda ai.
12Hanua lohiadia na imadia amo e taudia daemu, hanua tau-badadia na asie matauraidiamu.
13Eregabe taudia na e haḡaukaradiamu, flaoa iririlaina gabuna ai; memero na e raragamu, au metaudia e huadiamu dainai.
14Iahu ese hanua ikoukouna vada e rakatania; eregabe taudia ese edia hatai-hatai ḡaudia na vada e atodia diho.
15Moale vada e doko lalomai ai, bona emai mavaru na taitai ai vada e hahelao.
16Havava ḡauna na kwaramai amo vada e moru; madi ihabaimai, vada a kara dika dainai.
17Ina dainai Ialomai vada e manoka-manoka, ini ḡau daidiai matamai vada e valahu-valahu.
18Siona ororona vada e vahu dainai; uda sisiadia na ia latanai e loamu.

19A oi, Iehova e, o lohia hanaihanaimu; emu terono na e miamu, uru iboudiai lalodiai.
20Badina be dahaka o lalomai boio hanaihanaimu; Dahaka dainai nega daudau vada o rakatanimai?
21Iehova e, bavabimai dae lou, bena baia namo lou; emai dina ba hamatamatadia, nega gunadia heḡereḡeredia.
22Eiava, vada o dadaraimai vaitani a? Vada o badu henimai vaitani a?