Text copied!
CopyCompare
Baibal Olcim - Rhaengsae

Rhaengsae 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1BOEIPA aw poek lamtah kaimih taengkah aka thoeng te paelki laeh. Paelki lamtah kaimih sokah kokhahnah he hmu lah.
2Kaimih kah rho te hlanglak taengla, ka im te kholong taengla pawk coeng.
3Cadah la ka om uh tih nuhmai bangla ka manu napa a om moenih.
4Kamamih tui ha tangka neh ka ok uh tih kamamih kah thing ha a phu daengah ha pawk.
5Ka rhawn ah n'hloem uh vaengah ka kohnue uh pawt bangla kaimih he n'duem sak pawh.
6Buh ka cung uh ham khaw Egypt neh Assyria taengah kut ka duen uh.
7A pa rhoek khaw a tholh uh tih kaimih taengah a om voel moenih. Tedae kaimih loh amih kah thaesainah te ka phueih uh.
8Sal rhoek kaimih soah n'taemrhai uh tih amih kut lamkah aka bawt om pawh.
9Khosoek cunghang hmai ah ka hinglu nen ni ka buh ka dang uh. Khokha rhamling hmai ah ka vin khaw hmaiulh bangla tloo coeng.
10Zion kah huta rhoek neh Judah khopuei kah oila rhoek khaw a tholh puei uh.
11Amih kut neh mangpa rhoek a kuiok sak tih patong rhoek kah maelhmai khaw hiin uh pawh.
12Tongpang rhoek loh phaklung a phueih uh tih camoe rhoek te thingpum dongah paloe uh.
13Vongka lamkah patong rhoek neh, tongpang rhoek khaw a rhotoeng lamloh kangkuen uh.
14Kaimih lungbuei kah omthennah he kangkuen coeng tih kaimih kah lamnah khaw nguekcoinah la poeh.
15Mamih lu kah rhuisam khaw yulh coeng. Anunae n'tholh uh khaw mamih ham coeng ni.
16Te dongah ko mamih lungbuei he pumthim hainak la coeng. He dongah mamih kah maelhmai khaw a hmuep.
17Zion tlang aka pong te a soah maetang ni a pongpa coeng.
18BOEIPA namah tah kumhal duela na om tih, na ngolkhoel khaw cadilcahma phoeikah cadilcahma duela cak. Balae tih a yoeyah la kaimih nan hnilh? Kaimih nan hnoo khaw khohnin loh sen.

19BOEIPA aw kaimih he namah taengah m'mael sak laeh. Ka mael uh van daengah ni hlamat kah bangla kaimih kah khohnin thai neh ka mael uh eh.
20Kaimih taengah a nah la na thintoek tih kaimih he nan hnawt nan hnawt mai.