Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Wulɑ

Wulɑ 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hɑɩ, wɑɩyo, Tɑcɑɑ nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ tɑɑ, n wɑɑsɑ Siyɔŋ yǝlɑɑ tɔɔ kɛ́ sǝkpɛtʋɣʋ sɔsɔɔʋ. Hɑtoo ɩsɔtɑɑ kɛ́ n pɛtǝnɑ Ɩsɛɣɛlɩ teeli kɛ ɑtɛ. Wɑɑtʋ wei Tɑcɑɑ nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑwɑ tɔ, n tɑ tɑsɑ tɔɔsʋɣʋ sɩ Siyɔŋ kɛ́ nyɑ́ nɔɔhɛɛ tǝsɩɩlɛ.
2Tɑcɑɑ n lipɑ Yɑkɔpʋ tɛɛsɩ tǝnɑ, pǝtɔɔtǝlɛ fɛɩ. N yɔkɑ Yutɑ koloosi ɑcɑlɛɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́. N pɛtɑ-yɛɣɛ ɑtɛ. N wɑkǝlɑ Yutɑ ɑwulumpiyɑ kɑwulɑɣɑ.
3Tɑcɑɑ n mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ sɔsɔɔnɑ ɩlɛnɑ ń yɔkɩ Ɩsɛɣɛlɩ toŋ. N kisɑ-wɛɣɛ wɑɑsʋɣʋ kɛ kolontu niŋ tɑɑ. N lupɑ kɔkɔ kɛ nyɑ́ yǝlɑɑ tɛ nɑ kɑ́ nyɑɣɑ hɔɣɔlǝŋ tǝnɑ.
4N pɑmɑ nyɑ́ tɔɔʋ kɛ́ ɩsɩɩ kolontu. N hʋlǝɣɩ nyɑ́ toŋ nɑ nyɑ́ yǝlɑɑ tɔɔ ɩsɩɩ pɑ pɑtɑ. N wɑkǝlɑ pǝ tǝnɑ mpi tɩɩ nyǝnɑɣɑ nɑ pǝ́ wɛ-tʋɣʋ teu tɔ. Tɑcɑɑ nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ nyɑɣɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ kɛ Yosɑlɛm ɩsɩɩ kɔkɔ.
5Tɑcɑɑ n pǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ kolontu kɛ́. N lipɑ Ɩsɛɣɛlɩ nɑ ń kpɛnnɑ ɩ tɛɛsɩ kʋpɑŋsɩ. N yɔkɑ ɩ koloosi ɑcɑlɛɛ. Tɑcɑɑ lʋlǝsɑ lɑŋwɑkǝllɛ nɑ ɩsǝnyǝŋlɛ kɛ Yutɑ yǝlɑɑ tɑɑ.
6N yɔkɑ Yosɑlɛm koluŋɑ ɩsɩɩ tɑɑlɛ kɑlɑɑ. N wɑkǝlɑ tɑ nɑ-ɩ tɑ́ tǝsulle. Tɑcɑɑ n lɑpɑ nɑ yǝlɑɑ sɔɔ ɑcimɑ nɑ kʋyɛɛŋ kʋhɛɛsǝŋ tɔɔ. N mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ ń tʋ wulɑʋ nɑ kɔtǝlɑɑ kɛ fɛɛlɛ.
7Tɑcɑɑ n kisɑ nyɑ́ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ. N lɔwɑ nyɑ́ tǝsɛɛlɛ. N tʋ nyɑ́ tǝsɛɛlɛ nɑ Siyɔŋ tɛɛsɩ kʋpɑŋsɩ kɛ kolontu niŋ tɑɑ. Pɛlɛ pɑ kiisiɣinɑ ntɛɣɛ ɑkɑɩtʋ kɑkiisɑɣɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ ɩsɩɩ ɑcimɑ kʋyɑkʋ.
8Tɑcɑɑ n tʋ nyɑ́ tɑɑ kɛ́ sɩ n yɔkǝɣɩ Siyɔŋ koluŋɑ. N yɔkɑ-kɛɣɛ tǝkpɑtɑɑ, n tɑ nyɑ́. Nn kʋsǝɣɩ nyɑ́ niŋ nɑ ń tɑ yɔkǝtɑ-kɛ́. N tʋ koluŋɑ sɔsɑɣɑ nɑ sǝkpelɑɣɑ kɛ lǝyɑɣɑ tɑɑ. Sɩ nɑɑlɛ sɩ yɔkɑɑ tǝmʋɣʋmʋɣʋ.
9Ɩcɑtɛ nɔnɔɔsɩ sʋʋ tɛtʋ. N pɛlɑ kʋkɑlǝsǝŋ, n wɑkǝlɑ-ɩ. Wulɑʋ nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ pɑ wɛ piitimnɑɑ niŋ tɑɑ. Kiiŋ fɛɩ tɔtɔ. Tɑcɑɑ nn tɑsǝɣɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ mɑɣɑmɑɣɑ kɛ nyɑ́ tɔm heeluɣu.
10Siyɔŋ lɑɣɑtʋ tɑsǝlɑɑ ɩ́ cɑɣɑ ɑtɛ nɑ ɩ́ sumɑ. Ɩ́ pǝlǝɣɩ tɛtʋ kɛ mǝ nyʋɣʋ tɑɑ. Mǝ lɑŋɑ wɑkǝlɑɑ nɑ ɩ́ suu lǝyɑɣɑ wontu ɩsɩɩ fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ. Yosɑlɛm pɛɛlɑɑ, mǝ kɑmɑ nyɔɔŋ nɑ ɑtɛ.
11Mɑ ɩsɛ kɑnɑ ɩsǝlʋm lukuɣu. Ɩsǝkilim pɩɩ-m kɛ́. Mɑ ɑpɑlʋtʋ hoowɑ mɑ yǝlɑɑ wɑhɑlɑ tɔɔ kɛ́. Ahʋlʋmnɑɑ sǝkɩ lʋkɔtʋ kɛ ɩcɑtɛ hɑpɛɛ tɔɔ.
12Piyɑ wiinɑ sɩ toonɑɑ sɩ: Leɣe tɔɣɔnɑɣɑ wɛɛ? Leɣe sʋlʋm wɛɛ? Sɩ hotiɣi mpɑɑŋ tɑɑ, ɩsɩɩ mpɑ pǝ kʋ yoou tɑɑ tɔ. Sɩ tisiɣi feesiŋ nɑ sɩ́ hɛɛkɩ sɩ toonɑɑ niŋ tɑɑ.
13Yosɑlɛm, suweɣe mɑɑ heeli-ŋ tɔtɔ? Nyɑ́ nɑ nɔɣɔlʋ ɩ́ tɑ mɑɣɑ. Siyɔŋ pɛɛlɔ, wentiɣi mɑɑ hɛɛsǝnɑ nyɑ́ lɑŋlɛ? Nyɑ́ wɑhɑlɑ tɔɔwɑɣɑ ɩsɩɩ teŋku. Nɔɣɔlʋ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ wɑɑsɩ-ŋ.
14Kɑloolɑɣɑ nɑ kpɑɩ tɔm kɛ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ mpɑ pɑ wɛ nyɑ́ tɑɑ tɔ pɑ kpɑɑlǝɣɩ. Pɑ tɑ kuli nyɑ́ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ, sɩ pǝ tɑɑ kɔɔ nɑ kolontunɑɑ kuu-ŋ nɑ pɑ́ tɛɛnɑ. Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kʋkpɑɑlǝtʋ kɛ́ kʋtʋsʋtʋ kɛ́.
15Tɛɛlɑɑ tǝnɑ nɑɑkɩ-ŋ nɑ pɑ́ kpɑsǝɣɩ ɑmʋkʋŋ kɛ nyɑ́ wɑkǝlʋɣʋ kɛ́. Pɑ hʋlǝɣɩ kɑcʋɣʋlɑsɩ nɑ pɑ́ pɑɑkǝnɑ-ŋ. Pɑ yɔɣɔtǝɣɩ sɩ: Ɩcɑtɛ tǝnɛɣɛ pɑ yɑɑkɑɣɑ lɔŋ kɛ kʋpɑntɛ nɑ kʋtetele nɑ lɑŋhʋlʋmlɛ nyǝntɛ kɛ tɛtʋ tǝnɑ tɑɑ?
16Nyɑ́ kolontunɑɑ tǝnɑ hɑɑkɩ nɔɔsɩ nɑ nyɑ́ tɔɔ. Pɑ kɛtǝɣɩ kɑkɛtɑsɩ, pɑ kpɑ ntompee. Pɑ tɔŋ sɩ: Tǝ tɛmɑ ɩ tɔm. Kʋyɑkʋ ŋku tɩɩ tɑŋɑɑ tɔɣɔlɛ. Tǝ hikɑ-ɩ kɛ́, tǝ tɔŋnɑ-ɩ nɑʋ.
17Tɑcɑɑ n lɑpɑ ɩsǝnɑ n kɑ sɩɩwɑ tɔ. N lɑpɑ ɩsɩɩ n kɑ yɔɣɔtʋɣʋ hɑtoo lɔŋtɑɑ tɔ. N yɔkɑ nyɑ́ yǝlɑɑ kɛ́, pǝtɔɔtǝlɛ fɛɩ. Kolontunɑɑ nɑɑkɩ Yosɑlɛm nɑ pɑ lɑŋɑ hʋlʋmǝɣɩ. Ɩsɔ kpɑɑsɑ nyɑ́ kolontunɑɑ toŋ.
18Yǝlɑɑ wiikinɑ Tɑcɑɑ kɛ hɑtoo pɑ lotu tɑɑ. Siyɔŋ koloŋɑ nyɑ́, luki ɩsǝlʋm kɛ ilim nɑ ɑhoo ɩsɩɩ pɔɣɔ. Tɑɑ yele wulɑ, pǝ́cɔ́ nyɑ́ ɩsǝlʋm ɩ́ tɑɑ hɛɛsɩ kpente.

19Kʋlɩ, nyɑ́ wulɑ ɩ́ kpɑ ɑhoo tɑɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ tɑnɑŋ tǝhulu tɔ. Hʋlɩ Tɑcɑɑ kɛ nyɑ́ lotu. Tɛɣɛ-ɩ niŋ kɛ nyɑ́ piyɑ tɔm. Pɑ tɔŋnɑ sǝpʋ kɛ nyɔɣɔsɩ kɛ hɑpɛɛ kpeesi.
20Hɑɩ, Tɑcɑɑ, nyǝnɩ nɑ ń nɑ́, tɑɣɑ n lɑkɩ mpʋ. Pǝ mʋnɑɑ sɩ ɑlɑɑ ɩ́ tɔɣɔ pɑ mɑɣɑmɑɣɑ pɑ lotu kʋlʋlʋm nɑ? Pɑ piyɑ nsǝɣɩ pɑ sɔɔlɑ teu. Pǝ mʋnɑɑ sɩ pɑ́ tɔɣɔ pɑ piyɑ mpɑ pɑ lʋlɑɑ, nɑ pɑ́ pɑɑsǝnɑ teu tɔ? Pǝ mʋnɑɑ sɩ pɑ́ kʋ kɔtǝlɑɑ nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kɛ Tɑcɑɑ tǝsɛɛlɛ tɑɑ?
21Akpɑtǝlɑɑ nɑ ɩfepiyɑ pɑ hǝntɑ ɑtɛɣɛ tɑpǝŋ nɑ tuluŋɑsɩ kɛ hɑpɛɛ nɔɔsɩ. Pɑ kʋwɑ mɑ pɛɛlɑɑ nɑ mɑ ɩfepiyɑ. Nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ kʋyɑkʋ wule kɛ n kʋ-wɛ. N lɛntɑ-wɛɣɛ pǝtɔɔtǝlɛ fɛɩ.
22N yɑɑwɑ yǝlɑɑ sɔsɑɑ nɑ pɑɑ le ɩsɩɩ ɑcimɑ wule. Kʋyɑŋku nyɑ́ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑwɑ tɔ, pǝ tɑ sɔɔ nɔɣɔlʋ. Mpɑ mɑɑ tɔɔwɑ nɑ mɑ́ pɑɑsǝnɑ teu tɔ mɑ kolontu kʋ-wɛ.