Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LALOHISIHISI

LALOHISIHISI 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada e, ai dekenai idia vara gaudia, mani do oi laloatao. Ai do oi itaia, aiemai hemarai mani do oi itaia.
2Aiemai tano be idau taudia dekenai idia henia vadaeni. Aiemai ruma be idau bese taudia dekenai idia henia vadaeni.
3Aiemai tamadia be tuari taudia ese idia alaia, bona aiemai sinadia be vabu vadaeni.
4Aiemai inua ranu be ai hoia noho, bona aiemai lahi audia danu be mai davana.
5Ai idia tuari henia taudia ese ai idia lulua lao, bona ai dekenai idia mai kahirakahira noho. Aiemai goada ia ore momokani, to ai laga-ani diba lasi.
6Aniani do ai abia totona, ai ese Aigupito bona Asuria dekenai ai noinoi.
7Aiemai tamadia idia kara dika, bona idia mase vadaeni, bona hari ai ese edia dika davana ai huaia noho.
8Guna aiemai hesiai gaukara idia karaia taudia ese, ai idia biagua noho, bona tau ta ese edia siahu dekena amo ai ia hamauria diba lasi.
9Taunimanima alaia taudia be, tano ena kahana ibounai dekenai idia loaloa noho. Unai dainai ai ese, aniani ai tahua noho, mai gari bada danu.
10Aiemai kopina be mai siahu bada, amu bamona, badina be hitolo ese ai ia hadikaia noho.
11Aiemai adavadia be Siona dekenai, tuari taudia ese idia hadikaia. Aiemai natudia kekeni, be Iuda hanua ibounai lalonai, tuari taudia ese idia hadikaia.
12Idia ese aiemai lohia taudia, be edia imadia dekena amo idia taua dae vadaeni, bona idia ese hanua tau badadia idia matauraia lasi.
13Aiemai eregabe taudia ese, uiti moia gabudia dekenai idia gaukara auka noho, bona memero be au metaudia henunai, idia hekwakwanai noho.
14Tau burukadia, be hanua ena magu iduara badinai idia helai lou lasi. Uhau taudia ese, gita gadaralaia kara idia rakatania vadaeni.
15Aiemai moale ibounai be ia ore vadaeni, bona aiemai mavaru ena gabu dekenai, taitai ia vara noho.
16Aiemai kwalimu toana, korona, be aiemai kwaradia dekena amo idia moru vadaeni. Madi, ai be dika vadaeni inai, kara dika ai karaia dainai.
17Inai dainai aiemai kudoudia idia manoka momokani vadaeni, bona aiemai matadia edia ranu dainai, ai itaia namonamo diba lasi.
18Badina Siona Ororo be anina lasi vadaeni, uda sisia idia loaloa gabuna sibona ia lao vadaeni.

19To oi, Lohiabada e, oi be king ela bona hanaihanai. Oiemu King siahuna be do ia noho nega ibounai, doko lasi.
20Badina dahaka oi ese nega ibounai ai oi laloaboio noho? Badina dahaka nega daudau ai oi rakatania vadaeni?
21Lohiabada e, ai ura oi dekena do ai giroa lou. Mani emu kara, ai do oi abia dae lou. Aiemai mauri do oi hamatamataia lou, dina gunadia hegeregere.
22O sedira, oi ese ai oi negea momokani vadaeni, a? Oi ese ai oi badu henia momokani, a?