Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Yeremiyaning yigha-zarliri

Yeremiyaning yigha-zarliri 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Béshimizgha chüshkenlerni ésingge keltürgeysen, i Perwerdigar; Qara, bizning reswachiliqta qalghinimizni neziringge alghaysen!
2Mirasimiz yatlargha, Öylirimiz yaqa yurtluqlargha tapshuruldi.
3Biz yétim-yésirler, atisizlar bolup qalduq; Anilirimizmu tul qaldi.
4Ichidighan suni sétiwélishimiz kérek; Otunni peqet pulgha alghili bolidu.
5Bizni qoghlighuchilar tap basturup kéliwatidu; Halsirap, héch aram tapalmaymiz.
6Jan saqlighudek bir chishlem nanni dep, Misir hem Asuriyege qol bérip boysun'ghanmiz.
7Ata-bowilirimiz gunah sadir qilip dunyadin ketti; Biz bolsaq, ularning qebihlikining jazasini kötürüshke qalduq.
8Üstimizdin höküm sürgüchiler qullardur; Bizni ularning qolidin azad qilghuchi yoqtur.
9Dalada qilich tüpeylidin, Nénimizni tépishqa jénimizni tewekkul qilmaqtimiz.
10Térimiz tonurdek qiziq, Achliq tüpeylidin qizitma bizni basmaqta.
11Zionda ayallar, Yehuda sheherliride pak qizlar ayagh asti qilindi.
12Emirler qolidin dargha ésip qoyuldi; Aqsaqallarning hörmiti héch qilinmidi.
13Yash yigitler yarghunchaqta japa tartmaqta, Oghul balilirimiz otun yüklerni yüdüp deldengship mangmaqta.
14Aqsaqallar sheher derwazisida olturmas boldi; Yigitler neghme-nawadin qaldi.
15Shad-xuramliq könglimizdin ketti, Ussul oynishimiz matemge aylandi.
16Béshimizdin taj yiqildi; Halimizgha way! Chünki biz gunah sadir qilduq!
17Buning tüpeylidin yüreklirimiz mujuldi; Bular tüpeylidin közlirimiz qarangghulashti —
18— Zion téghigha qarap közlirimiz qarangghulashti, Chünki u chölderep ketti, Chilböre uningda paylap yürmekte.

19Sen, i Perwerdigar, menggüge höküm sürisen; Texting dewrdin-dewrge dawamlishidu.
20Sen némishqa bizni daim untuysen? Némishqa shunche uzun'ghiche bizdin waz kéchisen?
21Bizni yéninggha qayturghaysen, i Perwerdigar! Shundaq bolghanda biz qaytalaymiz! Künlirimizni qedimkidek eslige keltürgeysen,
22— Eger sen bizni mutleq chetke qaqmighan bolsang, Eger bizdin cheksiz ghezeplenmigen bolsang!