Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Fofagini Disu

Fofagini Disu 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hina Gode! Ninima gugunufinisisu hou doaga:i, amo dawa:ma! Ninia gogosiasu amo ba:ma!
2Degabo misi dunu da ninia liligi huluane gagusa. Ga fi dunu ilia da ninia diasu huluane ganodini esalebe ba:sa.
3Ninia ada huluane da ha lai dunu ilia medole legei dagoi. Amola wali, ninia amelali da didalo esafula.
4Ninia da hano manusa:, bidiga fawane laha. Ninia lalu habei amola da bidiga fawane laha.
5Ninia ha lai da ilia dougi amola ga:mele sesebe amo defele nini sesesa. Nini da hele bagade naba, be helefimu hamedei ba:sa.
6Ninia da mae bogogia:ma:ne, Idibidi soge amola Asilia soge amoga ha:i manu edegemusa: asi.
7Ninia aowalali ilia da wadela:le hamoi. Be ilia da bogoi dagoi, amola wali ninia da ilia wadela:i hou hamoiba:le, amo dabe se nabala.
8Ninia da udigili hawa: hamonana, amola ninima ouligisu dunu da udigili hawa: hamosu dunu agoai. Be ili da gasa bagadeba:le, ninia dunu afaega nini gaga:mu da hamedei.
9Fane legesu dunu ilia da udigili sogega lafia:la. Ninia da ha:i manu hogola ahoasea, ilia da nini fane legesa:besa:le, ninia da beda:sa.
10Ninia da ha:ga asugi agoai ba:sa. Ninia da:i da gele nenowai defele ba:sa.
11Ninima ha lai da ninia uda huluane Saione Goumia gagulaligili, adole lasu. Amola Yuda moilai huluane ganodini, ilia da ninia uda mano amo gagulaligili, sesele adole lasu.
12Ilia da ninia ouligisu dunu ili gagulaligili, galogoaga hegoanesili, medole lelegei. Ilia da ninia asigilai dunu ilima nodoma:ne hame hamosa.
13Ninima ha lai dunu da ninia ayeligi dunuma sesebeba:le, ilia da udigili hawa: hamosu dunu agoane gala:ine gesesa. Goi ilia da lalu habei dioi bagade gisawane ahoabeba:le, sasaya:gina ahoa.
14Asigilai dunu ilia da moilai bai bagade logo holei amogai fisu yolele, amola ayeligi amola a:fini da gesami hea:sa dusu liligi dusu amo yolesisi.
15Ninia hahawane hou da fisi dagoi. Ninia da gafosu yolesili, da:i diosu fawane ba:sa.
16Ninia da musa: ninia liligi gagui amola ninia hou amoma hidale nodosu. Be wali amo huluane da wadela:lesi dagoi. Ninia da wadela:le hamoiba:le, hobeamu gogolele, gugunufinisisu fawane ba:mu.
17Ninia da dogoga se nabala, amola ninia si hanoga ba:mu gogolei ba:sa.
18Bai Saione Goumi da hahaninisili amola mebui diala. Amola sigua wa:me da Saione mebu ganodini hohogola lafia:la.

19Be Di, Hina Gode da eso huluane mae fisili ouligilalumu.
20Hina Gode! Di da abuliba:le ode bagohame agoane nini yolesila:? Di da nini gebewane bu dawa:loma:bela:?
21Hina Gode! Nini bu Dima misa:ne hiougima! Nini bu hiougima! Ninia siba hadigi hou ninima bu ima!
22O Di da dafawanedafa nini fisiagabela:? Dia ougisu hou da dagosu hamela:? Sia: ama dagoi