Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Sa:miuele

2 Sa:miuele 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Amogalu fa:no, A:mone soge hina bagade amo Na:iha:se da bogoi. Egefe Ha:inane da ea hina bagade sogebi lai.
2Hina bagade Da:ibidi da amane sia:i, “Ha:inane ea ada Na:iha:se da nama asigi galu. Amaiba:le, na da ea mano ema asigimu da defea.” Amaiba:le, Da:ibidi da sia: adola ahoasu dunu, ili da ea asigi sia: sia:ma:ne, Ha:inanema asunasi.
3Ilia A:mone sogega doaga:loba, A:mone ouligisu dunu ilia da hina bagadema amane sia:i, “Di adi dawa:bela:? Da:ibidi da dia adama nodone dawa:beba:le, amo dunu dima asigi sia: sia:ma:ne asunasibala:? Hame mabu! Amo da desega ahoasu dunu amo Da:ibidi da nini hasalima:ne, ninia soge hou amo hogomusa: asunasi.”
4Ha:inane da Da:ibidi ea sia: adola ahoasu dunu ili gagulaligili, ilia mayabo la:idi waga:ne, ilia abula mugagili damunisili, ili buhagima:ne asunasi.
5Ilia da buhagimu bagadewane gogosia:i. Da:ibidi da amane hamoi nababeba:le, e da ilima amane sia:si, “Dilia Yeligou moilai bai bagadega ouesalu, dilia mayabo bu sa:i galea buhagima!”
6A:mone dunu da ilia da Da:ibidi ilia ha lai hamoi dagoi dawa:i. Amaiba:le, ilia da Bedelihobe moilai amola Souba moilaiga Silia dadi gagui dunu 20,000 amola Dobe sogega dadi gagui dunu 12,000 agoane wele guda:i. Amola ilia da Ma:iga soge hina bagade amola ea dadi gagui 1,000 agoane wele guda:i.
7Da:ibidi da amo hou nababeba:le, e da Youa:be amola Isala:ili dadi gagui wa:i huluane ilima gegema:ne asunasi.
8A:mone dadi gagui dunu da gadili mogodigili, ilia da La:ba (ilia moilai bai bagade) amo ea logo holei gadenene dadalei. Silia dadi gagui dunu amola Dobe amola Ma:iaga dunu ilia da sogebi genebagela asia, amogai dadalei.
9Youa:be da ba:loba, ea ha lai da midadi amola bagia ema doagala:mu ba:i. Amaiba:le, e da Isala:ili dadi gagui dunu baligili noga:idafa amo ilegele, ilia da Silia dadi gagui dunu ilima ba:le gusuli aligima:ne asunasi.
10E da ea eya Abisia:i amo Isala:ili dadi gagui dunu eno ouligima:ne sia:i. Abisia:i da sia:beba:le, amo Isala:ili dadi gagui da A:mone dunu ilima ba:le gusuli dadalei.
11Youa:be da Abisia:i ema amane sia:i, “Di da Silia dunu na hasalimusa: heda:be ba:sea, na fidila misa. Amola na da A:mone dunu di hasalimusa: heda:be ba:sea, na da di fidila masunu.
12Di mae beda:ne gasa fima! Ninia fi dunu amola Gode Ea moilai bai bagade huluane gaga:musa:, gasa fili hamoma. Amola Hina Gode Ea hamomusa: ilegei, amo ba:mu da defea!”
13Youa:be amola ea dunu da doagala:musa: gusuba:i manebeba:le, Silia dunu ilia da hobea:i.
14A:mone dunu da Silia dunu hobealebe ba:lu, ilia da Abisia:i ema hobeale, moilai amo ganodini hehenane golili sa:i. Amalalu, Youa:be da A:mone dunuma gegenanu yolesili, Yelusaleme moilai bai bagadega buhagi.
15Silia dunu da Isala:ili dunu da ili hasali dagoi amo dawa:loba, ilia da ilia dadi gagui dunu huluanedafa gilisima:ne wele sia:i.
16Hina bagade Ha:da:disa da Silia dunu huluane amo Iufala:idisi Hano gusudili esalu, amo ema misa:ne sia:si. Ilia da Hila:me sogega misi. Sioubage (Souba hina bagade Ha:da:disa, amo ea dadi gagui wa:i ouligisudafa dunu galu) da ili ouligisu.
17Da:ibidi da amo sia: nababeba:le, e da Isala:ili dadi gagui dunu gilisili, Yodane Hano degele, Hila:me sogega mogodigili asi. Amogawi, Silia dunu da ilima ba:le gusuli dadalele, gegesu da mui.
18Isala:ili dunu da Silia dunuma gegesa fula se bobogei. Da:ibidi amola ea dunu da Silia sa:liode amoga fila heda:i dunu 700 agoane amola hosi da:iya fila heda:i dunu 40,000 agoane fane lelegei. Ilia da Sioubage (ilia ha lai ouligisudafa) amo fa:ginisili, e da gegesu sogebi amogawi bogoi.

19Hina bagade Ha:da:disa da eno hina bagade fonobahadi ouligisu. Ilia da Isala:ili dunu da ilima hasali dagoi ba:i. Amaiba:le, ilia da Isala:ili dunuma olofomusa: gousa:i. Amalalu, Isala:ili dunu da ili ouligilalu. Amola Silia dunu da beda:iba:le, bu A:mone dunu hame fidisu.