Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa

Sameela Maxaafaa Naa77anttuwaa 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaappe guyyiyan, Amoonatu Kawoi Naa7oosi haiqqiis; haiqqin a na7ai Hanuuni a sohuwan kawotiis.
2Daawiti, “A aawai taayyo kehidoogaadan Naa7oosa na7aa Hanuunayyo taanikka kehana” yaagiis. Hegaa gishshau, a minttettanau Daawiti ba asaa akko kiittiis. Daawita asai Amoona biitti gakkido wode,
3Amoona asaa halaqati bantta godaa Hanuuna, “Daawiti nena minttettanau ha asata kiittidoogee ne aawaa bonchchuwaa gishshaassa gaadiiyye? I ba asaa kiittidoogee ha katamaa xeellanaassa, wochchanaassanne olidi xoonanaassa” yaagidosona.
4Yaagin Hanuuni Daawiti kiittidoogeeta oiqqidi, eta buuchchaappe baggaa meediis; eta maayuwaakka uttiyo dulliyaa baggaappe qanxxi ekkidi, eta yeddiis.
5Hegaa gishshau, asati daro yeellatidosona. Daawiti hegaa siyidi, i etaara gaittiya asa kiittiis; etakko kiittidi, “Intte buuchchai diccana gakkanaashin, Yarkko Kataman de7ishshite; hegaappe guyyiyan haa yiite” yaagiis.
6Amoonati bantta oosuwan Daawiti eta morkkanaadan oottidoogaa erido wode, Beeti-Rahoobanne Xooba katamatun de7iya Sooriyaa asatuppe laatamu sha7u tohuwaasata, Xoba biittaappe tammanne naa77u sha7u asatanne Maa7ika biittaa kawuwaappe issi sha7u asata qaxaridosona.
7Daawiti hegaa siyido wode, Yoo7aabanne de7iya olanchchata ubbaa eta bolli yeddiis.
8Amoonati kiyidi, katamaa penggiyan olau salppidosona; Xoobappenne Rahoobappe yiida Sooriyaa asati, Xooba asatinne Maa7ika asati dembban banttarkka de7oosona.
9Yoo7aabi bana olai sinttaaranne guyyeera doggomidoogaa be7iis; be7idi Israa7eelatu giddoppe ubbaappe minniya olanchchata doori ekkidi, Sooriyaa asatu sinttan salppissiis.
10Attida asata ba ishai Abishaayi azazana mala oottidi, Amoona asatu sinttan salppissiis.
11Yoo7aabi ba ishaa, “Sooriyaa asati taayyo wolqqaamikko, neeni yaada, tana maadda. Qassi Amoona asati neeyyo wolqqaamikko, taani yaada, nena maaddana.
12Simmi minna! Nu asaa gishshaunne nu Xoossaa katamatu gishshau, ane minni olettoos. GODAI bana lo77iyaabaa ootto” yaagiis.
13Hegaappe guyyiyan, Yoo7aabinne aara de7iya asai Sooriyaa asatuura olettanau lauhu giidosona. Yaatin, Sooriyaa asati a sinttappe baqatidosona.
14Sooriyaa asati baqatidoogaa Amoona asati be7ido wode, etikka Abishaaya sinttappe baqatidi, katamaa gelidosona. Gelin Yoo7aabi Amoona asatuura olettiyoogaa aggidi, Yerusalaame simmiis.
15Sooriyaa asati Israa7eela asati eta xoonidoogaa erido wode, bantta olanchchata ubbaa zaaridi shiishshidosona.
16Kawoi Hadaadi7eezeri Sooriyaa asata Efiraaxiisa SHaafaappe hefintta baggappe kiittidi ehiissiis; ehiissin Helaama biidosona. Hadaadi7eezera olanchchatu gadaawai SHobaaki eta kaalettees.
17Daawiti hegaa siyido wode, Israa7eela olanchchata shiishshidi, Yorddaanoosa SHaafaa pinniis; pinnidi Helaama gakkiis. Sooriyaa asati Daawitaara gaittanau salppidi, aara olettidosona.
18SHin Sooriyaa asati Israa7eelatu sinttappe baqatidosona; Daawiti Sooriyaa olanchchatuppe paraa gaariyaa laaggiya laappun xeetu asatanne oitamu sha7u tohuwaasata woriis; eta ola gadaawaa SHobaakakka shocin, he sohuwan haiqqiis.

19Hadaadi7eezerau haarettidi de7iya kawoti Israa7eelati eta xoonidoogaa erido wode, Israa7eelatuura sigettidi, etayyo haarettidosona. Hegaappe simmin, Sooriyaa asati Amoona asata maaddanau yayyidosona.