Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 SAMMUYƐƐRI

2 SAMMUYƐƐRI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ dɛ̀ mmɔkɛ yɛwe mɑyɛ̀ kɛ̀ Amɔniibɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tìi kú, kòo birɛ Anunnii cɔutɛ́ tikpɑ̀tì.
2Kɛ̀ Dɑfiti dɔ̀: M bo dɔɔ̀ Nɑɑsi birɛ Anunni mɛsɑ̀ɑ̀ nho cicɛ do mɛ nni ndɔ̀ɔ̀ mɛ̀. Mɛm̀mɛ kɛ̀ Dɑfitii tɔ̃ nho tũ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo dɔu nhAnunni nɛ̀ o cicɛ kó mukṹṹ. O tũ̀mbɛ̀ tùɔ̀koo dìì mɔ̀nnì Amɔniibɛ ciɛ,
3kɛ̀ Amɔniibɛ kpɑ̀ɑ̀tì tũ̀mbɛ̀ɛ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: A yɛ̀mmɛ̀ dò nDɑfiti tɔ̃nní o tũ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ bo dɑ dɔu nhɑ cicɛ kṹṹ mɑ́ɑ̀ ndi yɑ́ɑ bɑ? Ò bɛ̀ tɔ̃nní kɛ̀ bɛ̀ bo pɑɑtɛ́ dihɛì ndi kɛ́wɛ̃tɛní kɛ́ dì pɔ̀ntɛ.
4Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ Anunnii duɔ́ nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ pĩ, kɛ́kuó bɛ̀ dɛɛ̀mbìi dikéè, kɛ́kékɛ́ bɛ yɑɑ̀bòrɛ̀ kɛ́bennɛ́nɛ̀ bɛ fɔ̃̀, kɛ́deè kòo bɛ̀ bɛ̀ti.
5Kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ okpɑ̀ɑ̀tì Dɑfiti, kòo tɔ̃ mbɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ co kɛ yɛ̃́ ifɛi do bɛ̀ kùɔmɛ̀. Kɛ̀ Dɑfitii bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀, bɛ̀ nkpɑɑ́ Sedikoo kɛ̀ bɛ dɛɛ̀mbìi yɛ̀nní kɛ̀ bɛ̀ nɛ́ nɑ kɛ́konní.
6Kɛ̀ Amɔniibɛɛ bɑntɛ́ bɛ̀ wɛ̃̀ńtɛ́mɛ̀ Dɑfiti kɛ́yietí Sidii kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ Bɛti-Deɔbu nɛ̀ Tisobɑ kɔbɛ sikɔupípísìdɛ́ (20000), okpɑ̀ɑ̀tì Mɑɑkɑ kɔbɛ tɛkɔupíítɛ̀ (1000), Tobu kɔbɛ tɛkɔupípíítɛ̀ nɛ̀ sikɔupísìdɛ́ (12000).
7Dɑfiti tì kèè dìì mɔ̀nnì kɛ́tɔ̃ nSoɑbu nɛ̀ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̃ dikpɑ̀nnì weti weti.
8Kɛ̀ Amɔniibɛɛ yíɛ́ kɛ́pénnɛ́ bɛ kó kudookɔti dihɛì kó dibòrì borɛ̀, kɛ̀ Sidii kɔbɛ nɛ̀ Tisobɑ kɔbɛ nɛ̀ Bɛti-Deɔbu kɔbɛ nɛ̀ Tobu kɔbɛ nɛ̀ Mɑɑkɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛmbɛ ḿbo kupíkù tɛkù dikpɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
9Kɛ̀ Soɑbuu yɑ̀ ò dòmmɛ̀ kɛ́bootɛ o dootitɔbɛ̀ tipíìtì tidɛ́tì nti, biɛ nho fɔ̃nkúò bɛtɔbɛ̀ o ììkɛ̀. Kòo tɑ̃ɑ̃tɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sɑ̀ɑ̀bɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ cuokɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wetínnɛ́ Sidii kɔbɛ.
10Kòo túótɛ́ bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ sɔmbɛ kɛ́duɔ́ nho nɑntɛ̀ Abikɑii, kɛ̀ bɛ̀ɛ wetínnɛ́ Amɔniibɛ.
11Kòo ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɑ̀ɑ sɔ̃́ nkɛ̀ Sidii kɔbɛ dɔ́ kɛ́ n nɑ ɑ kɔtɛní kɛ́ n teennɛ̀, kɛ̀ Amɔniibɛ bɛɛ̀ mɛ ndɔ́ kɛ dɑ nɑ n kɔtoo kɛ́ dɑ teennɛ̀.
12Yɑ́úkùnnɛ ɑ kɔ̃̀ntì, kɛ̀ tí kpɑnnɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ kɛ́dɛɛtɛ́ ti nìtìbɛ̀ nɛ̀ Kuyie nti bɑ́ɑ́ nku ɛì. Kuyie ndɔɔ̀ kù dɔ́mɛ̀.
13Soɑbu nɛ̀ o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kétɛ́ kɛ bo dokɛ́nɛ̀ Sidii kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ cokɛ́.
14Amɔniibɛ yɑ̀ dìì mɔ̀nnì Sidii kɔbɛ cokɛ́mɛ̀ kɛ múnkɛɛ cokɛ́ Abikɑii kɛ́kò mbɛ ɛì. Kɛ̀ Soɑbuu yóu Amɔniibɛ mubɛ̀tìmù kɛ́kò nSedisɑdɛmmu.
15Kɛ̀ Sidii kɔbɛɛ yɑ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ nɑmɛ̀ kɛ tíí mbɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu.
16Kɛ̀ Adɑdesɛɛ tɔ̃ nkɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Sidii kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ bo kukó nhEfɑdɑti yɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ tuɔkɛní Edɑmmu, kɛ̀ Sobɑki wèè bɑkɛ́ Adɑdesɛɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kòò bɛ̀ ni.
17Kɛ̀ Dɑfitii tì kèè kɛ́tíí nyIsidɑyɛɛribɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ kɛ́séntɛ́ Suditɛ̃ɛ̃ kɛ́tuɔkɛ Edɑmmu, kɛ̀ Sidii kɔbɛɛ ò pèńnɛ́ kudookɔti kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mudoò.
18Dɑfiti nɛ̀ o kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ nɑ kɛ́kuɔ sinɑɑsɛ̃ĩ́ sikɔusìyiekɛ̀ (700), sisɛ̃ĩ́ sikɔupípísìnɑ̀ɑ̀ (40000) nɛ̀ sì dèèbɛ̀ kɛ́kɔutɛ bɛ kóo kótì Sobɑki kòo kú dɛborɛ̀.

19Adɑdesɛɛ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ bɛmɔu sɔ̃́ ndìì mɔ̀nnì Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ nɑ kɛ́yóu kɛ́ bɛ̀ nɑrikɛnɛ̀, kɛ́mpĩ́ mbɛ tɔ̃mmú. Sidii kɔbɛ tɛ̃́nkɛ í ndɑ̀ɑ́tí kɛ bo teennɛ̀ Amɔniibɛ mudoò.