Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beee gbɛra Amↄni kína gà, ben à nɛ́ Anuni vɛ̃̀ɛ à gɛ̃ɛ ũ.
2Dauda bè: Mɛ́ gbɛ̃kɛɛ kɛ Naasa nɛ́ Anuninɛ lán à de gbɛ̃kɛɛ kɛ̀mɛ yã nà. Ben Dauda a ìba kenↄ zĩ̀a, lɛ aↄ̃ gá Amↄninↄ bùsun wà à làakari kpáɛnɛ à de ga yã musu. Kɛ̀ Dauda ìba pìnↄ kà gwe,
3Amↄni kínɛnↄ bè ń dii Anuninɛ: Nɛ́ɛ daa Dauda gbɛ̃nↄ zĩ̀mma n de gɛ̀ kpedana yãnzi lɛ à n làakari kpáɛnnɛn yↄ́? À ń zĩ lɛ aↄ̃ mↄ́ wa wɛ́tɛ asii gwamɛ, lɛ aↄ̃ ɛara wà mↄ́ wà wɛ́tɛ ble zĩ̀o.
4Ben Anuni Dauda ìba pìnↄ kũ̀kũ à ń lɛ́tãnka kã bò kpadokpado, à ń pↄ́kãsãanↄ zↄ̃̀zↄ̃ ń pↄ̀rↄnↄ dagura, ben à ń gbáɛ.
5Kɛ̀ wà ò Daudanɛ, ben à gbɛ̃nↄ zĩ̀ aↄ̃ gá dańlɛ, zaakɛ wí ń kũ maamaa. Aↄ̃ bèńnɛ: Kí bè, à vɛ̃ɛ Yɛriko ai a lɛ́tãnka kã kú, é gbasa à su.
6Kɛ̀ Amↄninↄↄ è Dauda ye ń kãzi dↄro, ben aↄ̃ fĩa bò gbɛ̃nↄnɛ lɛ aↄ̃ zĩ̀ káńnɛ: Siria kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Bɛtɛreobu kↄ̃n Zobao kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ kɛ̀sɛnↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ baro kↄ̃n kí Maaka zĩ̀kpɛɛnↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ do kↄ̃n Tobudeenↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ kuri awɛɛplaa.
7Kɛ̀ Dauda mà lɛ, ben à Yoabu gbàrɛḿma kↄ̃n zĩ̀karinↄ ń píngi.
8Amↄninↄ bↄ̀ wà zĩ̀'ↄↄ pòro ń wɛ́tɛ bĩilɛa, ben Zoba kↄ̃n Bɛtɛreobuo Sirianↄ kↄ̃n Tobudeenↄ kↄ̃n Maaka gbɛ̃nↄↄ kú sɛ̃̀n ńtɛ̃ɛ.
9Kɛ̀ Yoabu è wà zĩ̀'ↄↄ pòro a aɛ kↄ̃n a kpɛɛo, ben à Isaraili zĩ̀kari maaanↄ plɛ̀plɛ à ń kpáatɛtɛ aↄ̃ gá lɛ́ɛ Sirianↄa.
10Ben à zĩ̀kari kpaaanↄ nà a dãaro Abisainɛ a ↄzĩ, ben à ń gbáɛ aↄ̃ gá lɛ́ɛ Amↄninↄa.
11À bè: Tó Sirianↄ gbãaa e ma fuu, ǹ mↄ́ ǹ ↄ dama. Tó Amↄninↄ gbãaa e n fuumɛ sↄ̃, mɛ́ mↄ́ mà ↄ damma.
12Ǹgↄ̃ gbãa, wà gↄ̃gbɛ̃kɛɛ kɛ wa gbɛ̃nↄ kↄ̃n wa Dii wɛ́tɛnↄ yã musu. Dii é yã kɛ̀ kɛ̀nɛ maa kɛ.
13Ben Yoabu kↄ̃n zĩ̀kari kɛ̀ aↄ̃ kúonↄ gàa Sirianↄa kↄ̃n zĩ̀o, ben Siria pìnↄ bàa lɛ̀ńnɛ.
14Kɛ̀ Amↄninↄↄ è Sirianↄ bàa lɛ̀, ben aↄ̃ bàa lɛ̀ Abisainɛ se aↄ̃ sì wɛ́tɛ guu, ben Yoabu ń tó gwe à tà Yerusalɛmu.
15Kɛ̀ Sirianↄↄ è Isarailinↄ zĩ̀ blèḿma, ben aↄ̃ ɛ̀ara wà kↄ̃ kàkↄ̃a.
16Ben Adadɛza gbɛ̃nↄ zĩ̀, aↄ̃ sù kↄ̃n Siria kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yuflati baa kãa kpaanↄ, ben aↄ̃ gàa Elamu. Sobakin Adadɛza zĩ̀kpɛɛ pìnↄ gbɛ̃nsi ũ.
17Kɛ̀ Dauda mà lɛ, ben à Isarailinↄ kàkↄ̃a ń píngi, à bikũ̀ńyo Yodaa à gàa Elamu. Ben Sirianↄ zĩ̀'ↄↄ pòrozi, ben aↄ̃ sìkↄ̃n.
18Kɛ̀ aↄ̃ↄe bàa lɛɛ Isarailinↄnɛ, ben Dauda ń dɛdɛ sↄ̃gorodeenↄ gↄ̃ↄn wàa aagↄ̃ kpɛ́ basↄↄro kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ kɛ̀sɛnↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ baplaa. Gwen wà ń zĩ̀kpɛɛnↄ gbɛ̃nsi Sobaki dɛ̀n.

19Kɛ̀ kí kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ Adadɛza zↄ̀blerinↄ ũu è Isarailinↄ zĩ̀ blèḿma lɛ, ben aↄ̃ lɛdolɛ kɛ̀ kↄ̃n Isarailinↄ aↄ̃ gↄ̃̀ ń zↄ̀blerinↄ ũ. Vĩa Sirianↄ kũ̀, aↄ̃ↄe gá wà ↄ da Amↄninↄa dↄro.