Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 2 Samuɛli

2 Samuɛli 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bee gbɛa Amↄniↄ kía gà, ↄ̃ aà nɛ́ Anuni zↄ̃̀lɛ aà gbɛu.
2Davidi mɛ̀: Má gbɛ̃kɛkɛ Naasa nɛ́ Anuniɛ lá aà mae gbɛ̃kɛkɛ̀mɛɛ yãawaɛ. Ɔ̃ Davidi a ìwaeↄ zĩ̀wà, aa gɛ Amↄni bùsuu aa aà nↄ̀sɛ níniɛ̀ aà mae gaa yã́ musu. Kɛ́ Davidi ìwapiↄ kà we,
3Amↄniↄ kíaↄ ò ń dii Anuniɛ: Ńlɛ e Davidi gbɛ̃́ↄ zĩ̀ n mae gɛ̀ kpɛlaa yã́i aà ń nↄ̀sɛ níninɛ nɛe? À ń zĩ́ aa mↄ wá wɛ̃́lɛ asiigwaiɛ, aai ɛa mↄ a músikɛi.
4Ɔ̃ Anuni Davidi ìwapiↄ kũ̀kũ à ń lɛkãna saaloↄ wàwa, à ń pↄkasaↄ zↄ̃̀ɛzↄ̃ɛ a guo ń pↄ̀ↄwa súsu, ↄ̃ à ń gbáɛ.
5Kɛ́ wa ò Davidiɛ, ↄ̃ à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ aa gɛ́ daińlɛ, asa wí ń kṹ maamaaɛ. Aa ònɛ́: Kí mɛ̀, à zↄ̃lɛ Yeliko e á lɛkãna kã́ bↄlɛ, í gbasa su.
6Kɛ́ Amↄniↄ è Davidi ye ń gĩyãi lↄo, ↄ̃ aa fĩabò gbɛ̃́ↄnɛ aa zĩkanɛ́: Sili pↄ́ kú Leobɛ ń Zobaoↄ kɛ̀sɛdeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bao (20.000) ń kí Maaka zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄo (1.000) ń Tobudeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000).
7Kɛ́ Davidi a baomà, ↄ̃ à Yoabu gbàɛmá ń zĩgↄ̃ↄ píi.
8Amↄniↄ bↄ̀ zĩ'ↄpòo ń wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu, ↄ̃ Zoba ń Leobɛ Siliↄ ń Tobudeↄ ń Maaka gbɛ̃́ↄ ku sɛ̃u ńtɛ̃ɛ.
9Kɛ́ Yoabu è wà zĩ'ↄpòo a aɛ ń a kpɛo, ↄ̃ à Isaili zĩgↄ̃ maaↄ plɛ̀ à ń gbáɛ aa gɛ́ lɛ́lɛi Siliↄwa.
10Ɔ̃ à zĩgↄ̃ kĩniↄ nà a dãuna Abisaiɛ a ↄzĩ, ↄ̃ à ń gbáɛ aa gɛ́ lɛ́lɛi Amↄniↄwa.
11À mɛ̀: Tó Siliↄ gbãa su lɛ́ ma fu, mↄ dↄmalɛ. Tó Amↄniↄ gbãa su lɛ́ n fuɛ sↄ̃, má mↄ́ dↄinlɛ.
12Sↄ̃dilɛ, wà gↄ̃ɛkɛ kɛ wá gbɛ̃́ↄ ń wá Dii wɛ̃́lɛↄ yã́ musu. Dii a yã́ pↄ́ kɛ̀ɛ maa kɛ.
13Ɔ̃ Yoabu ń zĩgↄ̃ pↄ́ kuanↄↄ gɛ̀ Siliↄwa ń zĩo, ↄ̃ Silipiↄ bàalɛ̀nɛ́.
14Kɛ́ Amↄniↄ è Siliↄ bàalɛ̀, ↄ̃ aa bàalɛ̀ Abisaiɛ sↄ̃, aa sì wɛ̃́lɛ guu, ↄ̃ Yoabu ń tó we, à tà Yelusalɛũ.
15Kɛ́ Siliↄ è Isailiↄ zĩblèmá, ↄ̃ aa ɛ̀a kↄ̃ kã̀aa.
16Ɔ̃ Adadɛzɛɛ gbɛ̃́ↄ zĩ̀, aa sù ń Sili pↄ́ kú Uflata baaleↄ, ↄ̃ aa gɛ̀ Helaũ. Sobaki mɛ́ Adadɛzɛɛ zĩgↄ̃piↄ dↄaana ũ.
17Kɛ́ Davidi a baomà, ↄ̃ à Isailiↄ kã̀aa píi, à bùańnↄ Yuudɛ̃wa à gɛ̀ Helaũ. Ɔ̃ Siliↄ zĩ'ↄpòoaàzi, ↄ̃ aa sìkↄ̃u.
18Kɛ́ aalɛ bàalɛ Isailiↄnɛ, ↄ̃ Davidi ń dɛdɛ sↄ̃́godeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aa àaↄ̃ ń basↄoo (700) ń kɛ̀sɛdeↄ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ bla (40.000). We wà ń zĩgↄ̃ↄ dↄaana Sobaki dɛ̀u.

19Kɛ́ kía pↄ́ aa dɛ Adadɛzɛɛ zↄ̀blenaↄ ũↄ è Isailiↄ zĩblèmá màa, ↄ̃ aa lɛdoũkɛ̀ ń Isailiↄ, aa gↄ̃̀ n zↄ̀blenaↄ ũ. Vĩa Siliↄ kũ̀, aai gɛ́ dↄi Amↄniↄlɛ lↄo.