Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 SAMUƐLI

2 SAMUƐLI 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abire gbɛra Amↄni kína gà, akũ a nɛ́ Anuni vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.
2Dauda pì: Mani gbɛ̃kɛ kɛ Naasa nɛ́ Anuninɛ lákũ a de gbɛ̃kɛ kɛ̀mɛnɛ yã nà. Akũ Dauda a ìba kenↄ zĩ̀a, de ò gɛ́ Amↄninↄ bùsun ò a laakari kpátɛnɛ a de gana yã musu. Kũ Dauda ìbaa pìnↄ kà gwe,
3Amↄni kínɛnↄ pì ń dikiri Anuninɛ: Ntɛn da Dauda gbɛ̃nↄ zĩ̀mma n de gɛ̀ kpetana yãi de à n laakari kpátɛnnɛn yá? À ń zĩ de ò su ó wɛ̃tɛ asiri gwamɛ, de ò ɛra ò su ò wɛ̃tɛ ble kũ zĩ̀io.
4Akũ Anuni Dauda ìbaa pìnↄ kũ̀kũ à ń lɛ́kãsã kpadonↄ bò, à ń pↄ́kasanↄ zↄ̃̀zↄ̃ ń pↄ̀rↄnↄ dagura, akũ à ń gbárɛ.
5Kũ ò ò Daudanɛ, akũ à gbɛ̃nↄ zĩ̀ ò gɛ́ dańlɛ, zaakũ wé'i ń kũ manamana. Ò pìńnɛ: Kína pì, à vutɛ Yɛriko ari á lɛ́kãsã kã kú gbasa à su.
6Kũ Amↄninↄ è Dauda ye ń kãi doro, akũ ò fĩna bò gbɛ̃nↄnɛ de ò zĩ̀ káńnɛ: Siria kũ ò kú Bɛtɛreobu kũ Zobao kũ ò tɛ́ gɛ̀sɛnↄ gbɛ̃nↄn dúbu baro kũ kína Maaka zĩ̀karinↄ gbɛ̃nↄn wàa sↄↄro kũ Tobudenↄ gbɛ̃nↄn dúbu kuri awɛɛpla.
7Kũ Dauda a baaruu mà, akũ à Yoabu gbàrɛḿma kũ zĩ̀karinↄ ń pínki.
8Amↄninↄ bò ò zĩ̀'ↄ pòro ń wɛ̃tɛ bĩnilɛa, akũ Zoba kũ Bɛtɛreobuo Sirianↄ kũ Tobudenↄ kũ Maaka gbɛ̃nↄn kú sɛ̃̀n ńtɛ̃nɛ.
9Kũ Yoabu è ò zĩ̀'ↄ pòro a arɛ kũ a kpɛo, akũ à Isaraila zĩ̀kari mananↄ sɛ̀ à ń kpaatɛtɛ ò gɛ́ lɛ́tɛ Sirianↄa.
10Akũ à zĩ̀kari kparanↄ nà a dakũna Abisainɛ a ↄĩ, akũ à ń gbárɛ ò gɛ́ lɛ́tɛ Amↄninↄa.
11À pì: Tó Sirianↄ gbãna tɛni ma fu, ǹ mↄ́ ǹ ↄ dama. Tó Amↄninↄ gbãna tɛni n fumɛ sↄ̃, mani su mà ↄ damma.
12Ǹgↄ̃ gbãna, ò gↄ̃gbɛ̃kɛ kɛ ó gbɛ̃nↄ kũ ó Dikiri wɛ̃tɛnↄ yã musu. Dikiri ni yã kũ à kɛ̀arɛ mana kɛ.
13Akũ Yoabu kũ zĩ̀kari kũ ò kú kãaonↄ gɛ̀ɛ Sirianↄa kũ zĩ̀io, akũ Siria pìnↄ bàa lɛ̀ńnɛ.
14Kũ Amↄninↄ è Sirianↄ bàa lɛ̀, akũ ò bàa lɛ̀ Abisainɛ se ò sì wɛ̃tɛ gũn, akũ Yoabu ń tó gwe à tà Yurusalɛmu.
15Kũ Sirianↄ è Isarailanↄ zĩ̀i blèḿma, akũ ò ɛ̀ra ò kↄ̃ kàkara.
16Akũ Adadɛza gbɛ̃nↄ zĩ̀, ò sù kũ Siria kũ ò kú Yuflati bara direnↄ, akũ ò gɛ̀ɛ Elamu. Sobakimɛ Adadɛza zĩ̀karii pìnↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ ũ.
17Kũ Dauda a baaruu mà, akũ à Isarailanↄ kàkara ń pínki, à bikũ̀ kũńwo Yodaa à gɛ̀ɛ Elamu. Akũ Sirianↄ zĩ̀'ↄ pòroi, akũ ò sì kↄ̃ tɛ́.
18Kũ òtɛn bàa lɛ́ Isarailanↄnɛ, akũ Dauda ń dɛdɛ sↄ̃godenↄ gbɛ̃nↄn wàa aakↄ̃ kpɛ́ basↄↄro kũ gbɛ̃ kũ ò tɛ́ gɛ̀sɛnↄ gbɛ̃nↄn dúbu bupla. Gwen ò ń zĩ̀karinↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Sobaki dɛ̀n.

19Kũ kína kũ ò de Adadɛza zↄ̀blerinↄ ũ è Isarailanↄ zĩ̀i blèḿma lɛ, akũ ò lɛ́dokↄ̃nↄ kɛ̀ kũ Isarailanↄ ò gↄ̃̀ ń zↄ̀blerinↄ ũ. Vĩna Sirianↄ kũ̀, odi gɛ́ ò ↄ da Amↄninↄa doro.