Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - 2 Samuel

2 Samuel 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nahitabo kini human nga namatay ang hari sa katawhan sa Ammon, ug si Hanun nga iyang anak nahimong hari puli kaniya.
2Miingon si David, “Magpakita ako ug pagkamaayo ngadto kang Hanun nga anak ni Nahas, ingon nga nagpakita ug kaayo ang iyang amahan kanako.” Busa nagpadala si David ug iyang mga sulugoon aron sa paghupay kang Hanun kabahin sa iyang amahan. Misulod ang iyang mga sulugoon sa yuta sa katawhan sa Ammon.
3Apan miingon ang mga pangulo sa katawhan sa Ammon ngadto kang Hanun nga ilang agalon, “Naghunahuna ka ba gayod nga gitahod ni David ang imong amahan tungod kay nagpadala siya ug mga tawo aron sa paghupay kanimo? Wala ba gipadala ni David ang iyang mga sulugoon aron sa pagtan-aw sa siyudad ug sa pagpaniid niini, aron nga lumpagon kini?”
4Busa gikuha ni Hanun ang mga sulugoon ni David, ug gikiskisan ang katunga sa ilang mga bungot, ug giputlan ang ilang mga bisti kutob sa ilang mga sampot, ug gipalakaw sila.
5Sa dihang gisugilon nila kini kang David, nagsugo siya ug tawo nga mosugat kanila, tungod kay naulaw pag-ayo ang mga tawo. Miingon ang hari, “Pabilin kamo sa Jerico hangtod nga motaas pagbalik ang inyong mga bungot, unya balik kamo dinhi.”
6Sa dihang nakita sa katawhan sa Ammon nga nahimo silang baho kang David, nagpadala ang katawhan sa Ammon ug mga mensahero ug gisuholan ang mga Arameanhon sa Bet Rehob ug Soba, 20, 000 ka mga nagmartsa nga mga sundalo, ug ang hari sa Maaca uban sa 1000 ka mga kalalakin-an, ug ang mga lalaki sa Tob uban sa 12, 000 ka mga kalalakin-an.
7Sa dihang nadungog kini ni David, gipadala niya si Joab ug ang tanang kasundalohan.
8Migawas ang mga Ammonihanon ug naglinya alang sa pagpakiggubat diha sa ganghaan sa ilang siyudad, samtang ang mga Arameanhon sa Soba ug sa Rehob, ug ang mga lalaki sa Tob ug Maaca, nagtindog sa hawan nga dapit.
9Sa dihang nakita ni Joab nga naglinya sila sa iyang atubangan ug sa iyang likod, gipamili niya ang pinaka maayong mga manggugubat ug gihan-ay sila batok sa mga Arameanhon.
10Ug alang sa nahibiling kasundalohan, gihatag niya ang pagdumala ngadto kang Abisai nga iyang igsoon, ug iya silang gipalinya alang sa gubat batok sa kasundalohan sa Ammon.
11Miingon si Joab, “Kung lig-on ra kaayo ang Arameanhon alang kanako, ikaw Abisai, kinahanglan moluwas kanako. Apan kung mas lig-on alang kanimo ang kasundalohan sa Ammonihanon, moabot ako ug luwason ta ka.
12Pagmalig-on, ug atong ipakita nga lig-on kita alang sa atong katawhan ug alang sa mga siyudad sa atong Dios, kay buhaton ni Yahweh kung unsay maayo sa iyang katuyoan.”
13Busa misulong si Joab ug ang iyang mga kasundalohan sa mga Arameanhon, nga napugos ug sibog batok sa kasundalohan sa Israel.
14Sa dihang nakita sa kasundalohan sa Ammon nga nanagan ang mga Arameanhon, misibog usab sila batok kang Abisai ug mibalik sa siyudad. Unya mibalik si Joab gikan sa katawhan sa Ammon ug mipauli sa Jerusalem.
15Ug sa dihang nakita sa mga Arameanhon nga mapildi na sila sa Israel, nagtapok sila pag-usab.
16Unya gipatawag ni Hadareser ang kasundalohan sa Aramean nga atua sa tabok sa Suba sa Eufrates. Miabot sila sa Helam kauban si Sobak, nag-una kanila ang pangulo sa mga kasundalohan ni Hadareser.
17Sa dihang gisuginlan si David niini, gitigom niya ang tanang Israelita, tabok sa Jordan, ug miabot sa Helam. Ang mga Arameanhon naghan-ay sa ilang mga kaugalingon alang sa pagpakiggubat batok kang David ug nakig-away kaniya.
18Mikalagiw ang mga Arameanhon batok sa Israel. Nakapatay si David ug 700 ka mga Arameanhong kasundalohan nga nagsakay sa mga karwahe ug 40, 000 ka mga sundalo nga nagkabayo. Nasamdan si Sobak ang pangulo sa ilang mga kasundalohan ug namatay didto.

19Sa dihang nakita sa tanang mga hari nga sulugoon ni Hadareser nga napildi sila sa Israel, nakighigala sila sa Israel ug nagpadumala kanila. Busa mahadlok na gayod nga motabang ang mga Arameanhon sa mga Ammonihanon.