Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - 2 Crónicas

2 Crónicas 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Salomón Bab-Dummadse-gorsiid bergusgua, soo nibneg-akar aidenonikid, geb a-soo Bab-Jehováʼga ibmar-ogumakar-ukleged, degi, ibmar-baigan-ukleged bela obelosad. Degi, geb Bab-Jehová-e-gangued-yeerdakleged, Babse-goled-neggi daasa sigisad.
2Ar Bab-Jehová-e-gangued-yeerdakleged bela e-neggi daasa-sigissoggu, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad, geg Bab-Jehováʼse-goled-negse doge gusmalad.
3Degidgi, bela Israel-dulemar, soo neggi-aidenoni daksamargua, degi, Bab-Jehová-e-gangued-yeerdakleged neg-birgi-aidenoni daksamarbargua, bela asabin wagar napa-ebulegedse dulluu imaksamalad. Geb Bab-Jehová-nug odummodmalad, dog-nuedgi sogdemalad: “Bab-Jehová, dule-nuedid, e-sabguedi degisadeguad.”
4Geb degine, rey, degi, bela dulemar, ibmar ogumakar Bab-Jehováʼga uksamalad.
5Rey-Salomón Bab-Dummadga moli-bebe-nikad, mili-dulagwen-gakabo (22,000) uksad, degi, sibad-wawaad, mili-dulanergwa (120,000) uksabalid. Deyob rey, degi, bela dulemar Bab-Dummadse-goled-neg ega nug-imaksad.
6Dule-irwa-Bab-Dummadse-gormalad gusgu e-ambikudamaladgi bukmalad. Levita-dulemardina, Rey-David Bab-Jehová-nug-odummogega garmar-ogorleged-sobsagusadi ogotemalad. Degine, we-namakedgi namakbukmalad: “Bab-Jehová-e-sabguedi, degisadeguad.” Degi, geb Levita-dulemar-asabin, dule-irwa-Bab-Dummadse-gormaladdi, gar-trompeta ogotedamalad. Degine, bela Israel-dulemardi gwigwichimalad.
7Dakargu, ar ibmar-dula-ogumakar-ukleged, dule Bab-Dummadga e-binsaedba-ibmar-ukleged, degi, ibmar-gwallumar-Bab-Jehováʼga-ukleged ichesursoggu, ibmar-ogumakar-ukleged-aila esgoro-gordikidgi-Salomón-sobsadi unnisulid. A-ular, Salomón, Bab-Jehováʼse-goled-neg-asabin, neg-imba-naidi Bab-Dummadga nug-imaksabalid agi ibmar-ogumakar, degi, ibmar-gwallu Bab-Jehováʼga gwenatigwar-guega-ibmar-ukleged ukegar.
8Degidgi, Salomón, degi, bela Israel-dulemar, ibagugle (7) iba-onosmalad. Agine, dule-bukidar nonimalad: Hamat-igar-maid-akale, Egipto-diwar-maidse, bela ambikusad.
9Ar ibagugle (7) ibmar-ogumakar-ukleged-ailaga iba-onosmalad, degi, ibagugle (7) iba-dummad onosmarbarsoggu, ibabaabakgi (8) igar-dummad itosmalad.
10Geb degine, nii-walagugle gaka ibdurgwen-gakapaagi Rey-Salomón e-negse-e-negse dulemar-barmisad. Degine, dulemardina weligwaledba, yeer-itogedba, e-negse nadmalad. Ar adega, Bab-Jehová David-bendaksad, degi, Salomón-bendaksabalid, degi, Israel-dulemar-bendaksabalid.
11Salomón, bela Babse-goled-neg-obelosgua, degine, we-negga ibmar-ebulemaloed-imakoye-binsasad-obelosgua, degi, reyneg-sobnaid-obelosbargua,
12mutikidba, Bab-Jehová Salomónʼse magarononikid, ega sogded: “Anse-be-gochad an be-itosad. Degi, we-neg anga ibmar-ogumakar-ukleged-ukega an susad.”
13Bab-Jehová ega sogdebalid: “Ar bemar an-sogedba dasurmalale, an bemarga dii owiosulid, be-nainumargi ibmar-naid-obelogega, an sesmar barmidagoed. Sulile, an bemarga uelleged-dummad barmidagoed.
14Ar an-dulamar an-asabin na san bipii imakdemalale, anse-gollarmalale, degi, anba gannar nanadmalale, e-isgudiidgi bar nanadsurmalale, Andi an nibneg-akar itogoed, an ega e-isgued elioed, degi, an ega gannar yar onudakoed.
15”We-neggi anse-gorlegedi an nue-dakmaioed, degi, ise-itogar an maibaloed.
16Emisgindi, we-anse-goled-neg an susad, angadga an nug-imaksad. Adi, an degisadegu agi maiguegar. Degi, aginbi an atakdii, aginbi an binsadii sadeguoed.
17Salomón, bedi be-bab-David-nanasayob be an-asabin gudii guele, degi, an-bega-ibmar-sogedba be ibsabalile, an-Igar-Mesisadba be gudibalile, degi, an-Igar-Maidba be nanadibalile,
18be-rey-gangi-siid, degi, be-yar-semaid, bega an sogsadyob an imakoed. ”Emide, an be-bab-Davidʼbogwa igar-mesisa, an ega sogsagusa: ‘Israel-yargi be-wagan-wargwensaale negdakmaisuli guosurye.’

19”Degi-inigwele, bemar angi aibatemalardi, an-igarmar-mamaidgi, degi, an-igarmar uksadgi be gwisgudmalardi, aka bab-dummad-baiganba be nanadmalardi, a-e-nug be odummodmalardi,
20an bemarga yar-uksa-gusadgi an be-osulomaloed, degi, anse-goled-negga an neg-susadi, an balimetoed. Degine, bela dulemar-yar-baid-baidgi-bukmalad, bela-bela bemargi dodogega an imakoed.
21”We-anse-goled-neg bela-bela nued-sobarsii-inigwele, bela dulemar e-dikarba nasdamalar geger dakdamaloed, geb sogdamaloed: ‘¿Ar ibiga Bab-Jehová we-yar, degi, ese-goled-neg weyob imaksa?’
22”Geb a-dulemarga sogdamaloed: ‘Ar Israel-dulemar, e-Bab-Dummad-Jehová Egiptoʼgi e-babgan-seargusadi, obachamalad. Degi, bab-dummad-baiganba nanadmalad, a-bab-dummagan-e-nug odummodmalad, amar-sogedba ibmar-imakdemarbalid. Aga, Bab-Jehová bela we-bonigan-dummagan Israel-dulemargi barmialid.’ ”