Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NARONA

NARONA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailinↄↄ e wii gbãaa pɛɛ ń píngi, aↄ̃ↄe ↄ́ↄ dↄↄ gwãavĩ beeea.
2Aↄ̃ zↄka dↄ̀ Musaa kↄ̃n Arunao ń píngi wà bèńnɛ: Tó wa gaga Igipiti kesↄ̃ gbáan kɛ̀, lɛ à kɛ̀ maa.
3Bↄ́yãnzin Dii e taawao bùsu pìnzi? Weé wa dɛdɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaaomɛ, weé wa nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n wa nɛ́nↄ kũkũ. Wa sↄkpana Igipiti sã̀ↄroo?
4Ben aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: Wà dↄn'aɛdee diɛ wà ɛara wà tá Igipiti.
5Musa kↄ̃n Arunao dàɛ ń puua gbɛ̃ píngi aɛ.
6Ben gu'asiigwarinↄ gↄ̃ↄn plaa Nuni nɛ́ Yↄsua kↄ̃n Yefunɛ nɛ́ Kalɛbuo ń utanↄ gàga wà kɛ̃̀kɛ̃
7aↄ̃ bè gbɛ̃nↄnɛ: Bùsu kɛ̀ wa bↄɛn wá yakɛ̀ pì maa maamaa.
8Tó wa yã kà Diinɛ, eé gáwao bùsu pìn, bùsu kɛ̀ zwi kↄ̃n zↄ́'io din pì, à wa gba.
9Àton bↄ Dii kpɛɛro. Àton vĩa kɛ bùsu pì deenↄnɛro, zaakɛ wa blɛɛnↄmɛ, aↄ̃ↄ utɛkii vĩ dↄro. Dii kúwao, àton vĩa kɛro.
10Baade píngi e bee wà ń pápa kↄ̃n gbɛ̀o, ben Dii gakui bↄ̀ à mↄ̀ Isarailinↄzi dakↄ̃rɛki kuta kiia.
11Dii bè Musanɛ: Gbɛ̃ pìnↄ égↄ̃ kya kaamagu gurↄ píngin yↄ́? Baa kↄ̃n dabuyã parii kɛ̀ má kɛ̀ ń tɛ́nↄ, aↄ̃égↄ̃ gii ma náanɛ kɛzi gurↄ píngin yↄ́?
12Mɛ́ gagyã kpánzi mà ń kaatɛ, mɛ́ n boriinↄ kɛ pari, aↄ̃ gbãaa égↄ̃ dɛ gbɛ̃ pìnↄla.
13Ben Musa bè Diinɛ: Ḿbe n gbɛ̃ pìnↄ bↄ̀ɛ Igipiti kↄ̃n n gbãaao. Tó Igipitinↄↄ mà,
14aↄ̃é gí o bùsu kɛ̀ deenↄnɛziro. Zaakɛ aↄ̃ↄ dↄ̃ kɛ̀ ń kúwao, nɛɛ̀ bↄ ǹ mↄ́wazi tɛ̃tɛ̃ntɛ̃. Aↄ̃ↄ dↄ̃ kɛ̀ n tɛ́luguu ègↄ̃ kú wa musu, nɛɛ̀ dↄwe aɛ à guu fãantɛ̃, gwãavĩ sↄ̃ tɛ́ guu.
15Tó n gbɛ̃ pìnↄ dɛ̀ kãndo gↄ̃ↄ, borii kɛ̀ aↄ̃ yã pì mànↄ é be:
16Dii fùa à gá kↄ̃n gbɛ̃ pìnↄ bùsu kɛ̀ à la dàńnɛn, beee yãnzin à ń dɛ́dɛ gbáanzi.
17Dii, ǹ n gbãa bíta ↄdↄańnɛ sa, lán ń ò nà n bè
18n pↄↄ è fɛ̃ kpaaro, ń gbɛ̃kɛɛ vĩ bíta, nɛɛ̀ gbɛ̃nↄ yã zaaanↄ kↄ̃n ń taarinↄ kɛ̃ńnɛ, mↄde nɛɛ̀ tó taaridee bↄ̀ pãro. Nɛɛ̀ denↄ yã zaaanↄ wí ń boriinↄ musu ai à gá à pɛ́ ń swãkpɛɛnↄa kↄ̃n ń nasionↄ.

19Lán n sùu kɛ̀ kↄ̃n gbɛ̃ pìnↄo nà zaa Igipiti ai aↄ̃ gàa wà kào kɛ̀, ǹ ń durun kɛ̃ńnɛ n gbɛ̃kɛ bíta guu.
20Ben Dii bè: Lán n wɛ́ɛ kɛ̀ma nà, mɛ́ sùu kɛńyo.
21Mↄde lán mɛɛ̀gↄ̃ kuu nà bensↄ̃ ma gakui dà andunala píngi,
22gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ ma gakui è kↄ̃n dabuyã kɛ̀ má kɛ̀ Igipiti kↄ̃n gbáa guuo kɛ̀ aↄ̃ ma lɛ wà ma gwa gɛ̃̀n kuri aↄ̃ gì ma yã mazinↄ,
23ń gbɛ̃ke é wɛ́ɛ si bùsu kɛ̀ ma la dà ń dezinↄnɛ pìlɛro. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kya kàmaguunↄ ke é wɛ́ɛ siàlɛro.
24Lán ma zↄ̀bleri Kalɛbu nↄ̀sɛ bↄ̀ ado nà, à tɛ́mazi kↄ̃n nↄ̀sɛo do, mɛ́ tó à gɛ̃ bùsu kɛ̀ à gàan pì guu, à boriinↄ é e túbi ũ.
25Zaakɛ Amalɛkinↄ kↄ̃n Kanaanↄↄ kú guzurɛn gwe, à ɛara à da gbáa zɛ́n zia Isia Tɛ̃aa kpa.
26Dii bè Musanɛ kↄ̃n Arunao:
27Gbɛ̃ zaaa kɛ̀nↄ é zↄka kámazi gurↄ píngin yↄ́? Ma zↄka kɛ̀ aↄ̃ↄe kaamazii mà.
28Ǹ beńnɛ mamↄma Dii ma bè má kuu. Lán aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀ma nà, lɛn mɛ́ kɛńnɛ lɛ.
29Aↄ̃ gɛ̀nↄ é gↄ̃ kaɛna gbáan kɛ̀, aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kà wɛ̃̀ baro ke dɛàlaanↄ píngi. Aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ wà ń náro bensↄ̃ aↄ̃ zↄka kàmaziinↄ
30é gɛ̃ bùsu kɛ̀ ma à lɛ́ gbɛ̃̀ńnɛnlo, séde Yefunɛ nɛ́ Kalɛbu kↄ̃n Nuni nɛ́ Yↄsuao baasiro.
31Aↄ̃ nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ bè weé ń kũkũnↄn mɛ́ gɛ̃ńyo, lɛ aↄ̃ bùsu kɛ̀ ń denↄ gìzi pì nnaa ma.
32Aↄ̃pinↄ sↄ̃, aↄ̃ gɛ̀nↄ é gↄ̃ kaɛna gbáan kɛ̀mɛ.
33Aↄ̃ nɛ́nↄ é pↄ́nↄ dãdã gbáan kɛ̀ ai wɛ̃̀ baplaa, aↄ̃ ń denↄ náanɛ sai gbɛ̀ e. Aↄ̃ denↄ gɛ̀nↄ é gↄ̃ gbáan kɛ̀ ń píngi.
34Lán wà bùsu pì yakɛ̀ gurↄ baplaa nà, lɛn aↄ̃égↄ̃ ń yã zaaa gbɛ̀ e lɛ ai wɛ̃̀ baplaa, wɛ̃̀ doodo gurↄ doodo, aↄ̃égↄ̃ dↄ̃ lán íbɛtɛkpanamao dɛ nà.
35Mamↄma Dii mámbe ma yã pì ò, lɛmɛ sↄ̃ mɛ́ kɛ gbɛ̃ zaaa kɛ̀ aↄ̃ kàkↄ̃amazii pìnↄnɛ lɛ. Aↄ̃é gaga gbáan kɛ̀ ń píngi.
36Gbɛ̃ kɛ̀ Musa ń zĩ aↄ̃ bùsu yakɛ̀ kɛ̀ aↄ̃ sù aↄ̃ kya kà bùsu pìn aↄ̃ↄ tò wà zↄka dↄ̀anↄ,

37Dii gagyãa kà gbɛ̃ pìnↄn, ben aↄ̃ gàga.
38Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ gàa wà bùsu yakɛ̀ pìnↄ tɛ́, Nuni nɛ́ Yↄsua kↄ̃n Yefunɛ nɛ́ Kalɛbuo bé wà gↄ̃̀ wɛ̃̀ndio.
39Musa yã pìnↄ tↄ̃kɛ̃̀ Isarailinↄnɛ píngi, ben aↄ̃ ↄ́ↄ dↄ̀ maamaa.
40Aↄ̃ fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ, aↄ̃ mì pɛ̀ kpiiinↄa aↄ̃ bè: À gwa, wée gaa guu kɛ̀ Dii òn. Wa wa durun dↄ̃̀ sa.
41Musa bè: Bↄ́yãnzi ée pãa Dii yãnɛzi? Beee é sí kɛro.
42Àton gáro, zaakɛ Dii kúaoro. A ibɛɛnↄ é zĩ̀ bleawa.
43Amalɛkinↄ kↄ̃n Kanaanↄↄ kú a aɛ gwe. Aↄ̃é a dɛdɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao. Dii égↄ̃ kúaoro, kɛ̀ a gi tɛ́zizi yãnzi.
44Ben aↄ̃ wada yã kɛ̀ aↄ̃ mì pɛ̀ kpiiinↄa, baa kɛ̀ Dii bà kuunańyo àkpati gↄ̃̀ bùran kↄ̃n Musao.
45Ben Amalɛkinↄ kↄ̃n Kanaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gusĩsĩdee pìnnↄ lɛ̀ɛḿma aↄ̃ zĩ̀ blèḿma wà pɛ̀ḿma ai Ɔↄma.