Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Numero

Numero 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e israelerã jũmarãda b̶ʌga nũmesia idjab̶a maʌ̃ diamasi jĩã panʌda ʌ̃nadrʌsid̶aa.
2Puruba Moiseda, Aaroʌ̃ sid̶a biẽ́ jarad̶aped̶a ãdjía nãwã jarasid̶aa: –¡Dairãra Egiptod̶e beuped̶ad̶abara biara b̶acasia! ¡Naʌ̃ ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e bid̶a beuped̶ad̶abara biara b̶acasia!
3¿Ãcõrẽba cãrẽ cãrẽã dairãra maʌ̃ druad̶aa edebʌrʌ? ¿Mama djõ panʌne maʌ̃ druad̶ebemarãba dairãra quenanamãrẽã edebʌrʌca? ¿Dai wẽrãrãra, warrarã sid̶a maʌ̃ ẽberãrãba ara ãdjirã itea jidad̶amãrẽã edebʌrʌca? ¿Egiptod̶aa jẽda wãnida biara b̶ʌẽ́ca?–
4Maʌ̃be ãdjidub̶a jara duanesid̶aa: –Ab̶a edad̶ia dadjirã boro bamãrẽã. Maʌ̃be Egiptod̶aa jẽda wãnia.–
5Maʌ̃ ũrĩsid̶ad̶e Moisera, Aaroʌ̃ sid̶a jũma israelerã quĩrãpita chĩrãborod̶e b̶arru copanesid̶aa.
6Maʌ̃ne Nuʌ̃ warra Josueba, Jepone warra Cale bid̶a ãdjia cacuad̶e jʌ̃ panʌda sopuaba cõãtasid̶aa. Maʌ̃ umébemara Canaaʌ̃ drua acʌd̶e wã panananebema basía.
7Ãdjia israelerãa jarasid̶aa: –Dairãba acʌd̶e wã panana ẽjũãra bio bia b̶ʌa.
8Maʌ̃ druad̶e baridua ne uped̶ad̶ara bia zaubaria. Ãcõrẽba dadjirãda bia unu b̶ʌbʌrʌ maʌ̃ druad̶aa edeped̶a jũma diaya.
9Maʌ̃ bẽrã Ãcõrẽra igararãnadua. Idjab̶a maʌ̃ druad̶ebemarãda wayarãnadua. Dadjirãba poyad̶ia, ãdjirãra caiba carebai neẽ́ panʌ bẽrã. Baribʌrʌ Ãcõrẽda dadjirã ume b̶ʌa. Maʌ̃ bẽrã ãdjirãra wayarãnadua.–
10Mãwã jara pananamĩna puruba ãdjira mõgaraba tab̶ari bead̶iad̶a asid̶aa. Mãwã duanʌne cawaẽ́ne ãdjirãba unusid̶aa Ãcõrẽ quĩrãwãrẽã dorrodorroada idji wua ded̶e ʌ̃naga dogoda.
11Maʌ̃ne Ãcõrẽba Moisea jarasia: –¡Naʌ̃ ẽberãrãba baridua carea mʌ̃ra igarabadaa! ¡Mʌ̃a ãdjirã tãẽna ne ununaca waib̶ʌa b̶eada od̶amĩna wad̶ibid̶a mʌ̃ra ĩjã amabadaa!
12Maʌ̃ carea mʌ̃a ãdjirãra quinibiya. Baribʌrʌ bʌd̶eba mʌ̃a ãdjirã cãyãbara puru waib̶ʌara b̶ʌda idjab̶a ʌb̶ʌara b̶ʌda yõbiya.–
13Moiseba Ãcõrẽa jarasia: –Bʌ ʌb̶ʌad̶eba naʌ̃ ẽberãrãra Egiptod̶eba ẽdrʌ enesia. Maʌ̃da bʌa ãdjirãda quinibibʌrʌ egiptorãba ũrĩnaped̶a Canaaʌ̃ druad̶ebemarãa nẽbʌrʌd̶ia. Mʌ̃ Boro, Canaaʌ̃nebemarãba naẽna ũrĩsid̶aa bʌra dairã ume b̶ʌda, dairãma ebud̶a odjasida, bʌ jʌ̃rãrãda dairã ʌ̃rʌ̃ nĩbabarida, ãsa bʌra jʌ̃rãrã ʌ̃tʌba ed̶aa drasoa jira b̶ʌd̶e dairã na wãbarida idjab̶a diamasi ara maʌ̃ jʌ̃rãrãda tʌbʌ quĩrãca eradrʌ nũmabarida.
15Bʌa naʌ̃ ẽberãrãda jũma quinibibʌrʌ, bʌa o b̶ʌ ũrĩped̶ad̶aba nãwã jarad̶ia:
16“Ãcõrẽba israelerãra idjia diai jarad̶a ẽjũãnaa poya edeẽ́ basía. Maʌ̃ bẽrã ãdjirãra ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e jũma quinibisia.”
17Mʌ̃ Boro, mãwã jararãnamãrẽã mʌ̃ quĩrã djuburia bʌ ʌb̶ʌara unubidua ara bʌa jarad̶a quĩrãca.
18Bʌa jarasia bʌra baridua quĩrũcada idjab̶a ẽberãrãra bio quĩrĩã b̶ʌda. Maʌ̃ awara jarasia ãdjia cadjirua obadara, bʌ bed̶ea igarabada sid̶a bʌa quĩrãdoabarida. Mãwãmĩna dji bed̶ead̶e b̶ʌra bʌa cawa obariad̶a asia. Dji zezaba cadjirua od̶a carea idjida, idji warrarãda, idji wiuzaquerãda, ãdjirã warrarã sid̶a cawa o b̶abariad̶a asia.
19Maʌ̃ bẽrã bʌ quĩrĩã waib̶ʌa b̶ʌd̶eba naʌ̃ ẽberãrãba cadjirua oped̶ad̶ara quĩrãdoadua ãdji Egiptod̶eba ẽdrʌped̶ad̶a ewarid̶eba ab̶a id̶id̶aa bʌa quĩrãdoad̶a quĩrãca.–

20Ãcõrẽba jarasia: –Ãdjia cadjirua oped̶ad̶ara mʌ̃a quĩrãdoasia bʌa bed̶ea djuburiad̶a bẽrã.
21Mãwãmĩna mʌ̃ra wãrãda zocai b̶ʌ bẽrã, idjab̶a wãrãda jũma naʌ̃ ẽjũãne dji dromaara b̶ʌ bẽrã, wãrãda nãwã cawa oya.
22Naʌ̃ ẽberãrã ni ab̶aʌda mʌ̃a ãdji drõã naẽnabemarãa diai jarad̶a ẽjũãne idu jũẽbiẽ́a. Ãdjirãba mʌ̃ quĩrãwãrẽã dorrodorroada unuped̶ad̶amĩna idjab̶a Egiptod̶e, ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e bid̶a mʌ̃a ne ununaca o b̶ʌda unuped̶ad̶amĩna mʌ̃ra ĩjãnaẽ́ basía. Ãtebʌrʌ mʌ̃a poya oẽ́ quĩrãca b̶arima zocãrã biẽ́ bed̶easid̶aa. Mʌ̃da igaraped̶ad̶a bẽrã ãdjirã ni ab̶aʌda Canaaʌ̃ druad̶e jũẽnaẽ́a.
24Baribʌrʌ mʌ̃ nezoca Cale crĩchara awara b̶ʌa. Idjiabʌrʌ mʌ̃ra ne jũmane bia ẽpẽbaria. Maʌ̃ bẽrã idjia acʌd̶e wã b̶ad̶a ẽjũãne mʌ̃a idjira jũẽbiya. Idjia, idjid̶eba yõbʌdarã bid̶a maʌ̃ ẽjũãra edad̶ia.
25Baribʌrʌ nu bãrãra Pusa Purrud̶aa wãbada od̶e jẽda wãnadua ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶aa. Ara nawena amalecitarãda cananeorã sid̶a Canaaʌ̃ drua jewed̶ad̶e duanʌa.–
26Idjab̶a Ãcõrẽba Moisea, Aaroʌ̃a bid̶a nãwã jarasia:
27–¿Ab̶a sãʌ̃be naʌ̃ puru cadjiruaba mʌ̃ra biẽ́ jara panani? Mʌ̃a ũrĩ b̶ʌa ãdjia mʌ̃da biẽ́ jara panabadada.
28Maʌ̃ bẽrã ãdjirãa nãwã jarad̶e wãnadua: “Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: mʌ̃ra wãrãda zocai b̶ʌ bẽrã bãrãba jaraped̶ad̶a quĩrãca wãrãda oya.
29Jũma bãrã veinte poa aud̶u b̶ea mʌ̃a juachabid̶aba mʌ̃da biẽ́ jaraped̶ad̶a bẽrã naʌ̃ ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e beud̶ia.
30Bãrãnebema ni ab̶aʌda mʌ̃a wãrãneba bãrãa diai jarad̶a ẽjũãnaa jũẽne wãnaẽ́a. Ab̶abe Jepone warra Caledrʌ, Nuʌ̃ warra Josue sid̶a maʌ̃ ẽjũãne jũẽne wãnia.
31Bãrãba jarasid̶aa maʌ̃ druad̶ebemarãba bãrã warrarãra ara ãdji itea jida eded̶ida. Baribʌrʌ maʌ̃ drua bãrãba igaraped̶ad̶ara mʌ̃a bãrã warrarãa diaya. Maʌ̃be ãdjirãra maʌ̃ druad̶e bia panania.
32Baribʌrʌ bãrã dji drõãrãra naʌ̃ ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e beud̶ia.
33Bãrã warrarãra bãrã ume naʌ̃ ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e cuarenta poa pʌrrʌa nĩbad̶ia oveja wagabari pʌrrʌa nĩbabari quĩrãca. Bãrãba mʌ̃ra igaraped̶ad̶a bẽrã, bãrã warrarãra bia mĩga panania ab̶a bãrã jũma beubʌdad̶aa.
34Canaaʌ̃ drua acʌd̶e wã panana ẽberãrãra cuarenta ewari mama panasid̶a bẽrã, bãrãra cuarenta poa bia mĩga pananida panʌa mʌ̃ igaraped̶ad̶a carea. Mãwã bãrãba cawad̶ia mʌ̃ quĩrũbira sãwãbʌrʌ b̶ʌda.”
35Mʌ̃ra Ãcõrẽa. Mʌ̃a jarad̶ara wãrãda oya. Naʌ̃ puru dji cadjiruada mʌ̃a cawa oya jũmarãba mʌ̃da igaraped̶ad̶a bẽrã. Naʌ̃ ẽjũã põãsa ewaraga b̶ʌd̶e beud̶ia.–
36Maʌ̃be Moiseba Canaaʌ̃ drua acʌd̶e diabued̶arãra Ãcõrẽba cawaẽ́ne quinibisia. Mãwã quinibisia Canaaʌ̃ druad̶eba jẽda zed̶aped̶a israelerãa idjida biẽ́ jarabisid̶a bẽrã idjab̶a sewad̶eba maʌ̃ ẽjũãra biẽ́ tab̶ʌad̶a asid̶a bẽrã.
38Canaaʌ̃ drua acʌd̶e wã panananebemada umébe beud̶aẽ́ basía; Nuʌ̃ warra Josueda idjab̶a Jepone warra Cale sid̶a.
39Moiseba jũma Ãcõrẽba jarad̶ara israelerãa jarasia. Maʌ̃ carea ãdjirãra sopuad̶eba bio jĩã duanesid̶aa.

40Maʌ̃ bẽrã nurẽma diaped̶ed̶a ãdjirãra piradrʌd̶aped̶a Canaaʌ̃ druad̶e eyaid̶a b̶ʌmaa wãni carea panasid̶aa. Nãwã jarasid̶aa: –Dairãba cadjiruada osid̶aa maʌ̃ druara poya edad̶aẽ́ana asid̶ad̶e. Dairãra wãnia Ãcõrẽba diai jarad̶a druad̶aa.–
41Baribʌrʌ Moiseba jarasia: –¿Bãrãba cãrẽ cãrẽã Ãcõrẽba jarad̶ara ĩjãnaẽ́? Bãrãda Canaaʌ̃ druad̶aa wãnibʌrʌ, bia wãnaẽ́a.
42Mama wãrãnadua. Ãcõrẽra bãrã ume wãẽ́ bẽrã dadjirã dji quĩrũba bãrãra quenania.
43Bãrãba Ãcõrẽra igarasid̶a bẽrã idjira bãrã ume b̶aẽ́a. Maʌ̃ bẽrã amalecitarã ume idjab̶a cananeorã ume djõbʌdad̶e ãdjirãba bãrãra quenania.–
44Mãwã jarad̶amĩna israelerãba ĩjãnaẽ́ basía. Canaaʌ̃ druad̶e eyaid̶a b̶ʌare wãsid̶aa. Baribʌrʌ Moisera wãẽ́ basía. Ãcõrẽ baurude sid̶a israelerã wua de eropanʌma b̶esia.
45Maʌ̃ne eyad̶e panʌ amalecitarãra, cananeorã sid̶a israelerã ume djõne zesid̶aa. Israelerãra poyad̶aped̶a ãdjirã caid̶u ẽpẽ quena wãsid̶aa ab̶a Hormá abadad̶aa.