Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Nambas

Nambas 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wasina bi dam Isrel tupana sidagu gamo ghamanama sinasiyapa, da noko nubabasune na siduu raghani.
2Da gwinima Mosis da Eron siviaviyedi, siwonedi bo, “Toumii kakayoveni da name Ijiptne kayarabobo! Bo meboda mma mayabe.
3Bi awaki kiiravine na Yawe God yanavenaveda noko kuburine, da wawaya name sinikasunughaneda? Bi natuwavineda da natunatuda sinaroda naboni neneyana. Bi iyamiise kirakii da meboda tayaveramagha Ijiptma!”
4Na siwonena mayedi bo, “Touda kiiravidae kada wiinaghowana tana tanavineyi bi tanaveramagha Ijiptma.”
5Wasina bi dam Isrel tupana naghodiye bi Mosis da Eron sipepeta da mayiyidi siyowogha dobodobove.
6Bi Nun natuna Josuwa da Jepune natuna Keileb, na kitawiikighu damdi yadi bata sivinuwapoya na kadi gara sitayina gosigosira,
7bi dam Isrel tupadi siwonedi bo, “Noko kuburina tupana kavera rughuwoneni da kakita wiikighuni bi tanavina na imiise kirakii.
8Memeda Yawe God ininuwamiise touda biiyadi, na noko kuburine inakabida tanarughu da inavereda. Bi tanavina na moumourina da kwabudi miisedi bi ribiribi peyaridi.
9Bi gekonikuwamira da Yawe God koniaviyenina, gegha kuburina wawayidi konanagharedina, basuna Yawe God na gwabidae bi toudina gegha kadiwiiwita tana meme, bi rubana da tanageiwayidi, noko biidi na gekonanagharedina.”
10Wasina bi wawaya tupana siwona da Josuwa da Keileb akimama siyarouvidi da siyikasunughana. Bi gegha da Yawe God yana kiniwama irumaghatara dam Isrel tupadi biiyadi, Kiregoru Kabikabikuwayina naghone.
26Wasina bi Yawe God, Mosis da Eron iwonedi bo,
27“Raghani viya mmkodi wawaya kawakekedi gwinima siniaviyegu? Isrel damdi yadi gwini Tagu biidi na awaiyana!
28Na noko biidi mmko sisiyina kowonedi: Yawe God yawonawona bo, ‘Wiisuwona da awaki beradi sisiyidi awaiyana kovisisiyedi na nokodi bera anabera tami biiyadi.
29Bi iiyawogha sikabiyavimi da kami bodu 20 bi nabo igae, na mma mmko mayabine konarabobo, basuna tupami gwinima koviaviyegu na kiiravine,
30bi kubura meme avisuwona da ayaveremi, na tupami kate gegha konarughu da konamakena. Wasina Jepune natuna Keileb da Nun natuna Josuwa, toudi kawagha sinarughu noko kuburine.
31Bi natunatumi kiiravidiye mekodi kowona da kami aviya sinayouna ware neneyana, na anakabidi sinarugha noko kuburine, meko kosinighiiyeni na name sinamake.
32Bi tami na mmko mayabine konarabobo.
33Bi natunatumi na bodu 40 mmko mayabine sip sinakoyakoyagha patana da tupami konarabobo. Bi geyami wiitumaghana gwabiguve kiiravine na sinakabikwarakwara.

34Tami tanavina gabudara yadi 40 kokita wiikighuni kiiravine, na bodu 40 aro anaveremi bodu tanagha, na gabudara tana kiiravine. Bi koberagu da kami aviya kiiravine na noko kabikwarakwarana damina konakabi.
35Tagu, Yawe God iisisiya, da wiisuwona mmko berana anabera mmko damna kawakekedi tupadi biiyadi, iiyawogha sivituwiikapukapu da siaviyeguna. Bi mma mayabe yadi tughura sinabanani, da mma tupadi sinarabobo.’”