Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Naokɛa

Naokɛa 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isailiↄ lɛ́ wii gbãa lɛ ḿpii, aalɛ ↄ́ↄlↄ gwã́ bee.
2Aa zↄadↄ̀ Mↄizi ń Aalonaowa ḿpii, aa ònɛ́: Tó wa gaga Egipi ge guwaiwaiu la, bee mɛ́ maa.
3Bↄ́yãi Dii lɛ́ táwanↄ bùsupiui? Wa wá dɛdɛ ń fɛ̃ndaoɛ, wi wá nↄɛↄ ń wá nɛ́ↄ kṹkũ. Wá ɛa taa Egipi sã̀ↄo lé?
4Ɔ̃ aa òkↄ̃ɛ: Wà dↄaana dilɛ, wí ɛa ta Egipi.
5Mↄizi ń Aalonao wùlɛ tↄↄlɛ bíla wáa.
6Ɔ̃ asiigwana gbɛ̃ↄn plaↄ Nuni nɛ́ Yozuee ń Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbuo ń ulaↄ gà aa kɛ̃̀kɛ̃,
7aa ò bílaɛ: Bùsu pↄ́ wa pãa wa gɛ a asiigwaipi maa maamaaɛ.
8Tó wá yã́ kà Diiguɛ, a gɛ́wanↄ bùsupiuɛ, bùsu pↄ́ vĩ ń zↄ́'io diupi, i wá gba.
9Ásu bↄ Dii kpɛo. Ásu vĩakɛ bùsupideↄnɛo, asa wá muu doↄnɛ, aa ulɛkĩi vĩ lↄo. Dii kúwanↄɛ, ásu vĩakɛo.
10Gbɛ̃́pii lɛ́ ń pápaa ń gbɛo yã'o, ↄ̃ Dii gawi bↄ̀ Isailiↄwa kpaaũkpɛu.
11Dii ò Mↄiziɛ à mɛ̀: Gbɛ̃́piↄ aaↄ sakamagu gↄↄpii yã̀? Baa ń dabudabu dasi pↄ́ má kɛ̀ ń guuↄ, aaↄ ku ma náaikɛsai gↄↄpii yã̀?
12Má gagyãkańgu mà ń kaalɛɛ, mí n buiↄ kã́fĩ aaↄ dasi, an gbãa iↄ dɛ gbɛ̃́piↄla.
13Ɔ̃ Mↄizi ò Diiɛ: Ḿmɛ n gbɛ̃́piↄ bↄ̀lɛ Egipi ń n gbãao. Tó Egipiↄ mà,
14aa gí oi bùsupideↄnɛo. Aa dↄ̃ kɛ́ ń kúwanↄ, ni bↄ mↄ́wá. Aa dↄ̃ kɛ́ n tɛlu ìↄ kú wá musu, niↄ dↄaaawɛ̃ɛ a guu fãanɛ, gwãasĩna sↄ̃ tɛ́ guu.
15Tó n gbɛ̃́piↄ dɛ̀dɛ lán gbɛ̃́ mɛ̀ndo dɛawa, bui pↄ́ aa yã́pi màↄ mɛ:
16Dii gbãa i ka aà gɛ́ ń gbɛ̃́piↄ bùsu pↄ́ à a lɛgbɛ̃̀nɛ́ guuo, a yã́i ↄ̃ à ń dɛdɛi guwaiwaiu.
17Dii, ǹ n gbãa zↄ̃ↄ ↄlↄnɛ́ sa, lá ń òwa n mɛ̀,
18n pↄ lí pa kpaao, ń gbɛ̃kɛ vĩ zↄ̃ↄ, ni gbɛ̃́ↄ yãvãiↄ ń ń tàaeↄ kɛ̃́má, ãma nili tó tàaede bↄ̀ pão. Ni maeↄ yãvãiↄ wi ń buiↄ musu e à gɛ pɛ́ ń sĩ́wɛnaↄ ń ń sↄ̃kpaɛↄwa.

19Lá n sùuukɛ̀ ń gbɛ̃́piↄ za Egipi e aa gɛ̀ kàò la, ǹ ń duuna kɛ̃́má n gbɛ̃kɛ zↄ̃ↄ guu.
20Ɔ̃ Dii mɛ̀: Lá n wabikɛ̀a, má sùuukɛńnↄ.
21Ãma lá miↄ ku mɛ́ ma gawi lì dṹniaa píi,
22gbɛ̃́ pↄ́ ma gawi è ń dabudabu pↄ́ má kɛ̀ Egipi ń guwaiwai guuo, aa ma lɛ aa ma gwa gɛ̃n kwi aa gì ma yãmaiↄ,
23an gbɛ̃e a wɛsi bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀ ń deziↄnɛpilɛo. Gbɛ̃́ pↄ́ sakàmaguↄ, an kee a wɛsiɛo.
24Lá ma zↄ̀blena Kalɛbu làasoo maa kɛ̀, a tɛmazi ń nↄ̀sɛmɛndoo, má tó aà gɛ̃ bùsu pↄ́ à gɛ̀upi guu, aà buiↄ iↄ vĩ.
25Amalɛkiↄ ń Kanaaↄ ku guzulɛu we. À ɛa da guwaiwai zɛ́u zia Ísia Tɛ̃a oi.
26Dii ò Mↄiziɛ ń Aalonao à mɛ̀:
27Gbɛ̃vãipiↄ aaↄ zↄakamazi gↄↄpii yã̀? Ma zↄa pↄ́ aalɛ kamazi mà.
28Onɛ́ ma Dii ma mɛ̀ má kú. Lá aa wabikɛ̀a, má kɛnɛ́.
29An gɛↄ gↄ̃ kálɛ guwaiwaiu laɛ, an gbɛ̃́ pↄ́ kà wɛ̃̀ bao ge a dɛaↄ píi. An gbɛ̃́ pↄ́ wà ń nao mɛ́ aa zↄakàmaziↄ
30aa gɛ̃ bùsu pↄ́ ma a lɛgbɛ̃̀nɛ́ guuo, sema Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbu ń Nuni nɛ́ Yozueeo bàasio.
31An nɛ́ pↄ́ aa mɛ̀ wa ń kṹkũↄ ↄ̃ má ń dau, aai bùsu pↄ́ an maeↄ gì síipi dↄ̃.
32An maepiↄ sↄ̃, an gɛↄ gↄ̃ kálɛ guwaiwaiu laɛ.
33An nɛ́ↄ i pↄ́ↄ dã́dã guwaiwaiu la e wɛ̃̀ bla, aai ń maeↄ náaisai gbɛ'e. An maeↄ gɛↄ gↄ̃ guwaiwaiu la ḿpiiɛ.
34Lá wà bùsupi gwàgwa gↄↄ bla, màa aaↄ ń yãvãi gbɛ'e e wɛ̃̀ bla, wɛ̃̀ dodo gↄↄ dodo, aaiↄ dↄ̃ lá íbɛlɛsɛamanↄ dɛ.
35Ma Dii mámɛ ma yã́pi ò, mɛ́ má kɛ gbɛ̃vãi pↄ́ kã̀aamazipiↄnɛɛ. Aa gaga guwaiwaiu la ḿpiiɛ.
36Gbɛ̃́ pↄ́ Mↄizi ń zĩ́ aa bùsu gwà aa sù aa sakà bùsupiu, aa tò wà zↄadↄ̀wàↄ,

37Dii gagyãkà gbɛ̃́piↄgu, ↄ̃ aa gàga.
38Gbɛ̃́ pↄ́ aa gɛ̀ bùsu gwàpiↄ guu, Nuni nɛ́ Yozuee ń Yefũnɛ nɛ́ Kalɛbuo mɛ́ gↄ̃̀ bɛ̃́ɛ.
39Mↄizi yã́piↄ sɛ̀lɛ sìu Isailiↄnɛ píi, ↄ̃ aa ↄ́ↄlↄ̀ maamaa.
40Aa fɛ̀lɛ kↄↄkↄↄ, aa mipɛ̀ sĩ̀sĩↄwa aa mɛ̀: Gwa, wálɛ gɛ́ gu pↄ́ Dii òu. Wa wá duuna dↄ̃̀ sa.
41Mↄizi mɛ̀: Bↄ́yãi álɛ pã Dii yã́ai? Bee a kɛo.
42Ásu gɛo, asa Dii kú á guuo. Á ibɛɛↄ zĩblewáɛ.
43Amalɛkiↄ ń Kanaaↄ kú á aɛ we. Aa á dɛdɛ ń fɛ̃ndao. Dii aↄ kúánↄo, kɛ́ a gi tɛ́iaàzi yã́i.
44Ɔ̃ aai aà yãmao, aa mipɛ̀ sĩ̀sĩↄwa, baa kɛ́ Dii bàakuańnↄ kpagolo ń Mↄizio gↄ̃̀ bòou.
45Ɔ̃ Amalɛkiↄ ń Kanaa pↄ́ kú gusĩsĩdepiuↄ pìlamá, aa zĩblèmá aa ń yá e Ɔↄma.