Text copied!
CopyCompare
Ilagano lya Katali, Ilagano Linyale kwa Wanhu Weng’ha - Hisabu

Hisabu 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Waisilaeli weng'ha nawaluka kulila ng'hatu, wanhu nawalila nechilo yila.
2Waisilaeli weng'ha nawawang'ung'utila Musa na Aluni kuno wolonga, “Fola natwahabagame Misili. Fola natwahabagame bahano kuchiwala.
3Lekachoni Mkulu Nguluwi kangutuhilika kuli isi ayo? Tobagama kuli ngondo, na wadala wa hetwe na wana wa hetwe woholigwa na wang'honyo wa hetwe. Fola tuhiluche Misili!”
4Lelo nawaluka kilonjela wawo, “Tuhagule chilongozi na tuhiluche ako Misili.”
5Lelo Musa na Aluni nawagwa chifunama hali Waisilaeli weng'ha.
6Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune, nawawele hali wala wanhu wowalutile kuipugajiza isi ayo, nawadega mivalo ja hewo kwa masinzo
7na kuwalonjela Waisilaeli weng'ha, “Isi yotulutile kuipugajiza ndo inoga lukami.
8Wone Mkulu Nguluwi nakanojezwa na hetwe, kotuhilika ako na kotukundiza kikala kuli isi iwele na mboto.
9Ila mleche kumhinduka Mkulu Nguluwi ne kuwadumba wenyeng'haye wa isi ayo. Kwa vila hewo ndo chinhu chido hela kwa hetwe, hawokwamilwa hebu, na heye Mkulu Nguluwi ka hamwe na hetwe, mleche kuwadumba.”
10Ila Waisilaeli weng'ha nawagana kujeza kuwatowa na maganga. Baho du, ukulu wa Mkulu Nguluwi naulawila mchanya mwa ihema lya Nguluwi, hali Waisilaeli weng'ha.
11Hamba Mkulu Nguluwi nakamlonjela Musa, “Wanhu wano wombeza mbaka nili? Na woleka kung'hunda heni mbaka nili, hanga ndita vinduzanduza hali hewo?
12Ndowagaza kwa matamwa gehile na hawowa wanhu wa heni, ila ndokudita uwe nhanzi yinji ng'hulu, iwele na mong'ho kusinda weng'ha.”
13Ila Musa nakamlonjela Mkulu Nguluwi, “Aho ndo Wamisili wohulika mbuli ayo kota hegwe nakuwegala wanhu wa hegwe kwa ludali lwa hegwe hali hewo,
14wowalonjela wanhu wa isi ayi. Mina wanhu wano nawahulika kota hegwe, gwa Mkulu Nguluwi, kwa hamwe na hetwe, mina hegwe, gwa Mkulu Nguluwi, kwangoneka hazelu hala ng'hungugu ya hegwe hoyikwima mchanya mwa hetwe, na kota hegwe kulongolaga nemisi kwa izengo lya ng'hungugu na nechilo kwa izengo lya chiluli.
15Lelo wone uwakopole wanhu wa hegwe weng'ha kwa mhela umwe, isi ziwele nazihulika lutogo lwa hegwe zolonga,
16‘Mkulu Nguluwi nakawakopola wanhu wa heye kula kuchiwala kwa vila nakalemwela kuwahilika kuli isi yoyelahile kota kowapa.’
17Lelo ndangukudedeza, Mkulu, utulajile ludali lwa hegwe kwa kudita kota navyoulagane na hetwe vila vyoulonjile,
18‘Heni Mkulu Nguluwi silinguzudila himahima, ndo yawele na igano lya kwimilila, na ndangulechela wihe na nongwa. Ila sileka hebu kuwagaza wawele na nongwa, wana na wazukulu wa wehile mbaka lulelo lwa kadatu na lwa kane kwa gehile ga wahaza wa hewo.’

19Ndangukudedeza uwalechele gehile ga wanhu wano, kwa igano lya hegwe lya kwimilila kota navyouwalechele kulawa vyowalawile Misili mbaka sambi.”
20Mkulu Nguluwi nakedichila, “Nandiwalechela kota vyoulandile.
21Ila ndangukomya, kota vyombele mkomu na kota isi yeng'ha hoimema ukulu wa heni Mkulu Nguluwi,
22haduhu ne yumwe wa hewo yawezile kuwona ukulu wa heni na vinduzanduza vya heni vyonditile Misili na kuchiwala hamba yolutilila kunjeza mala azi zeng'ha ne kuhulichiza lizi lya heni,
23koyona isi yila yondiwalahile wasekulu wa hewo. Na kahi wala walingumbeza heni kahi hawoyona.
24Ila kwa vila chitumagwa wa heni Kalebu ka vinji, na nakanyhulichiza vinojile, ndomfichiza kuli isi ayo na yenjile na walelwa wa heye woihalila isi ayo.
25Kwa vila Waamaleki na Wakanaani wangikala kuli ibindi lya isi ayo, mitondo mgaluche kumbele mlute kuchiwala kukolela nzila ya hafungo mwa Bahali ya Shamu.”
26Hamba Mkulu Nguluwi nakawauza Musa na Aluni,
27“Waisilaeli weng'ha wehile wolutilila kung'ung'utila heni mbaka nili? Nhoka na kung'ung'utilwa na Waisilaeli.
28Lelo wedichile ahi. Kota vyondili mkomu, ndangulonga heni Mkulu Nguluwi, ndowaditila gagala gondihuliche mlonga.
29Mobagama na mitufi ja hemwe jotozigwa mumu kuchiwala. Kwa vila na mng'ung'utila heni, haduhu ne yumwe yawazigwe hali hemwe yawele na miyaka kwaluchila miyaka makumi meli na kulutilila,
30yokwinjila kuli isi ayo yondilahile kota mochikala ako, ila Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni.
31Hemwe namlonga kota wana wa hemwe woholigwa kuli upogozi, ila heni ndowahilika wana wa hemwe kuli isi yomuibezile, leka waizele na hawe haluga hawo.
32Ila hemwe mobagama mumu kuchiwala.
33Wana wa hemwe wowa wadimi na kugazika amu kuchiwala kwa mhela wa miyaka makumi gane kwa chiwalo cha hemwe kuleka kukunda mbaka munhu wa hemwe wa mwiso hoyobagama kuchiwala.
34Kwa chiwalo cha nongwa za hemwe, mogazika kwa mhela wa miyaka makumi gane, kota gala mazuwa makumi gane gompugajize isi yila, mwaka umwe kwa chila zuwa limwe, movizela kota heni nzudila.
35Heni Mkulu Nguluwi ndonga. Ndangukomya, ndowadita hihyo Waisilaeli weng'ha wating'hane hano kundeuza. Kuli chiwala achi, wobagama weng'ha.”
36Wala wanhu wawele Musa yawalajize kuza kuipugajiza isi yila, wawele wahiluche na kwambuza Waisilaeli weng'ha wamng'ung'utile Mkulu Nguluwi kwa kigala mbuli yihile ilinguwala isi,

37nawabagama kwa igayo hali Mkulu Nguluwi.
38Ila Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune, nawapona wawele wakomu hali wala wanhu wowalutile kuipugajiza isi.
39Na heye Musa nakawalonjela Waisilaeli weng'ha na hewo nawamlilila kwa usungu lukami.
40Nawalilimka lufuku, nawaluta kuli chinhembenhembe cha isi ya vidunda, wolonga, “Tukomya kota natudita gehile. Lelo twa goya ng'hatu kuza honhu hawele Mkulu Nguluwi nayalagane na hetwe.”
41Ila Musa nakalonga, “Lelo lekachoni mwangubena ilajizo lya Mkulu Nguluwi? Ahyo hamsinda hebu!
42Mleche kuka ako kuchidunda leka mleche kutowigwa na wang'honyo wa hemwe, mina Mkulu Nguluwi kahaduhu hali hemwe.
43Homchitowa na Waamaleki na Wakanaani, mobagama kuli ngondo, kwa vila namleka kumuwinza Mkulu Nguluwi, heye nahawele hamwe na hemwe.”
44Lelo hewo nawaluta kuli isi ya vidunda, ila isanduku lya ilagano lya Mkulu Nguluwi na hambe lilawe kuli kambi, ne Musa nahochile kuli kambi.
45Ahyo Waamaleki na Wakanaani, nawawele wochikala kuli isi ayo ya vidunda, nawadulika, nawawatowa na kuwasumya. Nawawawinga mbaka kuli muji wa Holima.