Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA

NUMERA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai hanuaboi be Israela taudia ibounai idia taitai bada ela bona dabai.
2Israela taudia ibounai ese Mose bona Arona dekenai idia maumau. Idia gwau, “Aigupito dekenai o inai taunimanima noho lasi tanona dekenai ai mase be namo.
3Badina dahaka Lohiabada ese unai tano dekenai ai ia hakaua noho gwauraia? Unuseni tuari dekenai do ai mase, bona aiemai adavana bona natuna do idia abia mauri. Aigupito dekenai do ai giroa lou be namo, ani?”
4Vadaeni idia sibona ta ta dekenai idia hereva henia, idia gwau, “Iseda biaguna ta do ita abia hidi, Aigupito dekenai do ita giroa lou.”
5Vadaeni Mose bona Arona ese Israela taudia ibounai edia vairanai idia tui diho, bona edia kwarana idia atoa diho.
6Bona Iosua Nunu bona Kaleba Iepune, hasinadoa taudia rua ese lalohisihisi dainai edia dabua idia darea.
7Idia ese Israela taudia idia hamaoroa, idia gwau, “Unai ai itaia tanona be namo herea.
8Bema Lohiabada ese ita dekenai ia laloa namo neganai, ia ese unai tano dekenai ita do ia hakaua. Oibe, ia ese unai tano, rata bona hani dekenai ia honu tanona ita dekenai do ia henia.
9To Lohiabada do umui tuari henia lasi, bona unai tano taudia do umui gari henia lasi, do ita halusidia haraga. Lohiabada be ita dekenai ia noho, to idia be durua diravana ta lasi. Unai dainai do umui gari lasi.”
10To Israela taudia ibounai ese nadi dekenai idia do idia alaia gwauraia. Vadaeni nega tamona Lohiabada ena diaridiari be unai taunimanima edia vairanai, Palai Dubu dekenai ia hedinarai.
11Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Inai taunimanima be lau dekenai do idia kamonai henia lasi ela bona edena negai? Toa kara momo herea idia dekenai lau karaia vadaeni. Edena negai lau dekenai do idia abidadama henia?
12Lau be gorere dikana, hanaia gorerena idia dekenai do lau siaia, idia do lau hadikaia ore. To oi dekenai goada do lau henia, vadaeni oi dekena amo bese ta, inai bese do idia hereaia besena do lau havaraia.”
13Mose ese Lohiabada dekenai ia haere henia, ia gwau, “Oi ese oiemu siahu dekena amo, inai bese Aigupito dekena amo oi hakaua mai vadaeni.
14Bema ai oi hadikaia neganai, Aigupito taudia ese Kanana taudia do idia hamaorolaia. Kanana taudia be idia kamonai vadaeni oi Lohiabada ese, be ai dekenai oi noho. Bona idia diba vadaeni, ori be aiemai ataiai neganai, oi sibona oiemu toana oi hedinaraia momokani. Bona idia diba oi be aiemai vairana dekenai oi lao noho, dina dekenai oi be ori lalonai, bona hanuaboi dekenai oi be lahi dekenai.
15Bema oiemu bese ibounai oi alaia ore neganai, oiemu sivarai idia kamonai besedia do idia gwau,
16‘Lohiabada be mai siahu lasi inai bese ia gwauhamata henidia tano dekenai do ia hakaudia vareai. Unai dainai ia ese taunimanima noho lasi tano dekenai iena bese ia aladia ore.’
17“Unai dainai Lohiabada e, oi dekenai lau noinoi, oiemu siahu mani do oi hedinaraia, bona oiemu hereva gauna do oi badinaia, hereva be inai:
18‘Lau Lohiabada, be badu haraga lasi, lauegu lalokau bona bogahisihisi be bada, bona kara dika bona kamonai henia lasi karadia lau gwauatao. To kara dika taudia edia dika do lau laloaboio lasi, badina edia natudia do lau panisia ela bona uru toi bona uru 4 do idia ore.’

19Lau be oi dekenai lau noinoi, oiemu bogahisihisi ia bada herea dainai, inai bese edia kara dika do oi gwauatao. Mani edia dika do oi gwauatao, Aigupito idia rakatania ia mai bona hari edia dika oi gwauatao hegeregerena.”
20Lohiabada ia haere, ia gwau, “Oiemu noinoi hegeregerena, edia dika lau gwauatao vadaeni.
21To momokani, lau be lau mauri noho hegeregerena, bona lau Lohiabada, egu hairaina ese tanobada ibounai ia hahonua hegeregerena,
22idia ta lasi ese unai tano do idia itaia. Idia ese lauegu diaridiari idia itaia vadaeni, bona Aigupito dekenai, bona taunimanima lasi gabuna dekenai danu lau karaia hoa karadia idia itaia vadaeni. To lauegu hereva idia kamonai henia lasi, bona nega 10 lau dekenai idia dibagania.
23Idia ta lasi ese edia sene taudia dekenai lau gwauhamata tanona do idia itaia. Momokani lau idia negea taudia ta ese unai tano do ia itaia lasi.
24To lauegu hesiai tauna Kaleba ena laumana be idau, bona ia ese lau ia badinaia. Unai dainai ia itaia tanona dekenai be lau ese do lau hakaua vareai. Bona iena natuna taudia ese unai tano do idia abia, idia edia tano.
25To harihari, Amaleka taudia bona Kanana taudia be koura dekenai idia noho dainai, kerukeru be do umui toreisi, taunimanima noho lasi tanona dekenai do umui giroa lou, Davara Kakakaka kahana dekenai.”
26Lohiabada ese Mose bona Arona dekenai ia hereva, ia gwau,
27“Inai orea dikana lau dekenai do idia maumau ela bona edena negai? Israela taudia edia maumau hereva lau kamonai, be lau hesiku.
28Do umui hamaorodia, do umui gwau, Lohiabada be ia gwau: ‘Lau mauri noho dainai, lau gwauhamata inai: Umui emui noinoi hereva dikana hegeregerena, be umui dekenai do lau karaia. Lau Lohiabada lau hereva inai:
29Inai taunimanima noho lasi tano dekenai do umui mase. Umui ibounai, lau dekenai umui maumau taudia, lagani 20 umui abia vadaeni taudia, be unai gwauhamata tano do umui vareai lasi.
30Guna lau gwauhamata henia vadaeni, umui be unai tano dekenai do umui noho. To umui ta lasi do ia noho, Kaleba bona Iosua sibona be unai tano dekenai do idia noho.
31To umui emui natudia maragidia, umui gwau Kanana taudia ese do idia abidia mauri, be do lau hakaudia. Vadaeni idia be umui ese umui negea vadaeni tanona do idia abia.
32To umui be inai taunimanima noho lasi tano dekenai do umui mase.
33Umui emui natudia be lagani 40 lalonai inai taunimanima noho lasi tano dekenai edia mamoe do idia naria. Inai edia hisihisi be emui kara dika dainai do idia abia, ela bona umui ibounai inai taunimanima lasi tano dekenai do umui mase ore.
34Lagani 40 lalonai, emui kara dika dainai, hisihisi do umui abia. Inai lagani 40 ena badina be, umui hasinadoa dinadia be 40 dainai. Oibe, umui dekenai do lau tuari henia, bona inai lauegu tuari ena mamina do umui abia momokani.
35Lau Lohiabada lau hereva momokani inai: Momokani, umui orea dikana, lau dekenai dagedage henia totona umui haboua taudia e, umui ta ta ibounai be inai taunimanima lasi tano dekenai do umui mase ore.’ ”
36Unai hasinadoa taudia, Mose ia siaidia unai tano itaia totona, bona idia giroa lou neganai, sivarai dikana idia gwauraia. Bona unai sivarai dainai Israela taudia ese Lohiabada dekenai idia maumau.

37Unai dainai Lohiabada ese gorere dikana ia henidia, vadaeni idia mase ore.
38To Iosua Nunu bona Kaleba Iepune be idia mauri, hasinadoa taudia ibounai 12 edia huanai, idia ruaosi sibona idia mauri.
39Mose ese Israela taudia dekenai Lohiabada ena hereva ia hamaorodia neganai, idia lalohisihisi bada herea.
40Kerukeru dabai idia toreisi, ororo kahana dekenai idia daekau, idia gwau, “Harihari ai be Lohiabada ia gwauhamata henia tano dekenai do ai lao, badina ai diba ai kara dika vadaeni.”
41To Mose ia gwau, “Dahaka dainai Lohiabada ena oda umui kamonai henia lasi? Do umui kwalimu diba lasi.
42Do umui lao lasi, umui dekenai idia tuari henia taudia ese umui do idia halusia garina, badina Lohiabada be umui dekenai ia noho lasi.
43Badina be Amaleka taudia bona Kanana taudia be umui emui vairana dekenai idia noho. Idia ese umui do idia alaia mase tuari dekenai. Lohiabada ena dala umui rakatania dainai, ia be umui dekenai do ia noho lasi.”
44To idia hekokoroku noho dainai, idia daekau lao ororo dekenai. To Mose bona Lohiabada ena Taravatu Maua be kamepa dekenai idia noho.
45Vadaeni Amaleka taudia bona Kanana taudia, unai ororo dekenai idia noho taudia ese Israela taudia idia tuari henidia, idia halusidia. Bona idia ese Israela taudia idia lulua lao ela bona Horoma.