Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Gbɑburu

Gbɑburu 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ye Isirelibɑ bɑ ɡɑri yi nuɑ bɑ kpɑ, yerɑ bɑ nɔɔɡiru suɑ bɑ swĩ wɔ̃ku ɡiriru.
2Mɑ bɑ Mɔwisi kɑ Aroni wɔkisim wɔri bɑ nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ sɑǹ dɑɑ yɑnde ɡu Eɡibitiɔ, ǹ kun mɛ ɡbɑburu mini.
3Mbɑn sɔ̃nɑ Yinni Gusunɔ u kɑ sun nɑ tem mini bu sun ɡo kɑ tɑkobi kpɑ bɛsɛn kurɔbu kɑ bɛsɛn bibu bu ko yibɛrɛbɑɡibu. N burɑm bo su wurɑ Eɡibitiɔ.
4Mɑ bɑ wesiɑnɑ bɑ nɛɛ, su bɛsɛn tii kpɑro kuɑ, kpɑ su wurɑ Eɡibitiɔ.
5Ye Mɔwisi kɑ Aroni bɑ nuɑ mɛ, yerɑ bɑ kibɑri bɑ wuswɑɑ tem ɡirɑri Isirelibɑ kpuron wuswɑɑɔ.
6Yerɑ be sɔɔ, be bɑ tem mɛn sɑriɑ mɛɛrim dɑ mi, Yosue, Nunin bii kɑ Kɑlɛbu, Yɛfunɛn bii bɑ ben tiin yɑ̃nu ɡɛ̃ɛkɑ nuku sɑnkirɑnun sɔ̃.
7Bɑ ɡeruɑ bɑ nɛɛ, tem mɛ sɑ mɛɛrim dɑ mi, mu wɑ̃ ɡem ɡem.
8Tim kɑ bomɑ mu kokumɔ mi. Gusunɔ ù n kɑ sun nɔnu ɡeu mɛɛrɑ, u koo kɑ sun dɑ mi, kpɑ u sun mu wɛ̃.
9Yen sɔ̃, i ku nùn seesi, kpɑ i ku tɔn ben bɛrum ko. Domi bɑ koo kowɑ nɡe bɛsɛn dĩɑnu. Ben bũnu kun bu kɔ̃sumɔ. Adɑmɑ Yinni Gusunɔ u ko n kɑ sun wɑ̃ɑ. I ku ben bɛrum ko.
10Sɑɑ ye Isirelibɑ bɑ ɡerunɑmɔ bu Kɑlɛbu kɑ Yosue kpenu kɑsuku, sɑɑ yerɑ Yinni Gusunɔn yiiko yɑ sɔ̃ɔsirɑ win kuu ten wɔllɔ Isirelibɑ kpuron wuswɑɑɔ.
11Mɑ Yinni Gusunɔ u Mɔwisi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, sere sɑɑ yerɑ̀ Isirelibɑ bɑ ko n mɑn ɡɛmɑ. Sere sɑɑ yerɑ̀ bɑ koo den mɑn nɑɑnɛ ko, bɑɑ mɛ nɑ mɑɑmɑɑki dɑbinu kuɑ ben suunu sɔɔ.
12Kon bu bɑrɑnu kpɛ̃ɛwɑ, kpɑ n bu ɡo. Adɑmɑ wunɛ kon de wunɛn bweseru tu kpɛ̃ɑ tu dɑm ko n kere Isireli be bɑ tie.
13Yerɑ Mɔwisi u Yinni Gusunɔ sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wunɑ ɑ Isirelibɑ yɑrɑmɑ Eɡibitin di kɑ wunɛn dɑm. Eɡibitiɡibu bɑ̀ n nuɑ ye ɑ Isirelibɑ kuɑ,
14bɑ koo ye Kɑnɑnibɑ sɔ̃. N deemɑ ben tii bɑ nuɑ mɑ wunɑ ɑ Isirelibɑ kpɑre, ɑ rɑ tii bu sɔ̃ɔsi nɔni kɑ nɔni. Bɑ mɑɑ nuɑ mɑ wunɑ ɑ bu kɔ̃su. Domi ɑ rɑ n bu swɑɑ ɡbiiye sɔ̃ɔ sɔɔ kɑ ɡuru wii wuroru, wɔ̃kuru kpɑ ɑ n wɑ̃ɑ dɔ̃ɔ yɑrɑ sɔɔ.
15Wee tɛ̃, ɑ̀ n wunɛn tɔn be kpeerɑsiɑ nɔn teeru, bwese tuku ni nu wunɛn ɡɑri nuɑ, nu koo ɡere nu nɛɛ,
16wunɛ Yinni Gusunɔ ɑǹ dɑm mɔ ɑ kɑ wunɛn tɔn be kpɑrɑ ɑ kɑ dɑ tem mi ɑ bu nɔɔ mwɛɛru kuɑ. Yen sɔ̃nɑ ɑ nɑ ɑ bu ɡo ɡbɑburɔ.
17Yen sɔ̃ tɛ̃, nɑ nun kɑnɑmɔ ɑ de ɑ wunɛn dɑm bɑkɑm sɔ̃ɔsi nɡe mɛ ɑ ɡeruɑ ɑ nɛɛ,
18ɑ sɑ̃ɑwɑ suuruɡii. Wunɛn durom mu kpɑ̃. A rɑ tɔmbu ben torɑnu suuru kue. A ku rɑ toro deri ɑ kun nùn sɛɛyɑsie. Mɛyɑ ɑ rɑ bɑɑbɑbɑn torɑnun mɔɔru mwɛ ben bibun mi, sere kɑ ben sikɑdominɔ.

19Yen sɔ̃, Yinni, ɑ tɔn be, ben torɑnu suuru kuo. A wunɛn wɔnwɔndu yɑɑyo. A yɑɑyo nɡe mɛ ɑ rɑ n bu suuru kuɑmmɛ sɑɑ mìn di ɑ bu yɑrimɑ Eɡibitin di.
20Mɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ, kon bu suuru kuɑ nɡe mɛ ɑ kɑnɑ.
21Adɑmɑ sere kɑ nɛn wɑ̃ɑru kɑ sere mɑɑ nɛn yiiko ye yɑ tem kpuro yibɑ,
22Isireli be, bɑǹ duɔ tem mɛ sɔɔ, bu sere mu wɑ, mɛ nɑ bɔ̃ruɑ nɑ nɛɛ, kon ben bɑɑbɑbɑ wɛ̃. Domi bɑ nɛn yiiko ye wɑ kɑ sɔm mɑɑmɑɑkiɡii ni nɑ kuɑ Eɡibitiɔ kɑ ɡbɑburɔ. Bɑ mɑɑ nɛn lɑɑkɑri mɛɛrɑ ɡbɑburɔ nɔn dɑbinu, mɑ bɑǹ nɛn ɡere mɛm nɔɔwɛ, bɑ mɑn ɡɛmɑ.
24Adɑmɑ yèn sɔ̃ Kɑlɛbu, nɛn sɔm kowo uǹ bwisikɑ nɡe be, mɑ u nɛn ɡere swĩi mɑm mɑm, kon de u du tem mɛ sɔɔ, mɛ u berɑm dɑ kpɑ win bibun bweseru tɑ n mu mɔ.
25Adɑmɑ Amɑlɛkibɑ kɑ Kɑnɑnibɑrɑ bɑ wɑ̃ɑ tem mi, wɔwɑ sɔɔ. Yen sɔ̃, siɑ i ɡɔsiro i dɑ ɡbɑburɔ nim wɔ̃ku ɡe bɑ mɔ̀ Nɑɑ yɑri ɡiɑ.
26Yinni Gusunɔ u Mɔwisi kɑ Aroni sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
27nɑ nuɑ Isirelibɑ bɑ mɑn wɔkisimɔ. Sere sɑɑ yerɑ̀ bɑ koo mɑn wɔkisim mɑri.
28I bu sɔ̃ɔwɔ i nɛɛ, sere kɑ nɛn wɑ̃ɑru kon bu kuɑwɑ nɡe mɛ bɑ ɡerumɔ.
29Gbɑburu miniwɑ bɑ koo dɛllɑ bu ɡbi, be, be bɑ ɡesi ɡɑrɑ be bɑ wɔ̃ɔ yɛndu mɔ kɑ be bɑ kere mɛ, bɑ kɑ mɑn wɔkisi.
30Ben ɡoo kun duɔ tem mi, mɛ nɑ bɛɛ nɔɔ mwɛɛru kuɑ, i kɑ sinɑ, mɑ n kun mɔ Kɑlɛbu, Yɛfunɛn bii, kɑ Yosue, Nunin bii.
31Adɑmɑ ben bii be bɑ nɛɛ, bɑ koo ko yibɛrɛbɑn yobu mi, beyɑ kon de bu du tem mɛ sɔɔ, kpɑ bɑ n wɑ̃ɑ mi, mɛ be, bɑ ɡɔburu wɑ mi,
32kpɑ be, bu dɛllɑ ɡbɑburu mini bu ɡbi.
33Ben bii be, bɑ koo sirenɑ wɔ̃ɔ weeru ɡbɑburu mi, ben bɑɑbɑbɑn mɛm nɔɔbu sɑrirun sɔ̃ sere bu kɑ ɡbisuku bu kpe.
34Nɡe mɛ bɑ kuɑ sɔ̃ɔ weeru bɑ kɑ tem mɛn sɑriɑ mɛɛrɑ, nɡe mɛyɑ kon mɑɑ de bu ko wɔ̃ɔ weeru ɡbɑburɔ ben torɑnun sɔ̃. Sɔ̃ɔ wee ten tɔ̃ɔ bɑɑtere tɑ ko n sɑ̃ɑwɑ nɡe wɔ̃ɔ tiɑ. Sɑɑ ye sɔɔrɑ bɑ koo ɡiɑ mɑ ɡɑ̃ɑ ɡirinɑ nɑ̀ kun kɑ bu wɑ̃ɑ.
35Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ. Mɛyɑ kon bu kuɑ domi bɑ mɑn seesi ben nuku kɔ̃surun sɔ̃. Bɑ koo ɡbisukuwɑ ɡbɑburu mi, kpɑ ben ɡonu nu kɑm ko mi.
36Be Mɔwisi u rɑɑ ɡɔsɑ bɑ kɑ tem mɛn sɑriɑ mɛɛrim dɑ, ye bɑ wurɑmɑ bɑ wɔki, mɑ bɑ tem mɛ nɑnum doke,
37beyɑ Yinni Gusunɔ u so u ɡo,

38mɑ n kun mɔ Yosue, Nunin bii kɑ Kɑlɛbu, Yɛfunɛn bii.
39Mɑ Mɔwisi u dɑ u Yinni Gusunɔn ɡɑri yi Isirelibɑ kpuro sɔ̃ɔwɑ. Mɑ ben nuki sɑnkirɑ ɡem ɡem.
40Mɑ bɑ seewɑ buru buru yellu bɑ yɔɔwɑ ɡuuru wɔllɔ bɑ mɔ̀, Yinni, bɛsɛ wee sɑ ko dɑ mi ɑ nɛɛ, su dɑ mi. Sɑ torɑwɑ.
41Yerɑ Mɔwisi u nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ i Yinni Gusunɔn woodɑ sɑrɑ kpɑm. Ye i mɔ̀ mi, yɑǹ kɑ bɛɛ ɡɑm dɔɔ.
42I ku dɑ, domi Yinni Gusunɔ uǹ kɑ bɛɛ wɑ̃ɑ. I ku de bɛɛn yibɛrɛbɑ bu bɛɛ kɑmiɑ.
43Amɑlɛkibɑ kɑ Kɑnɑnibɑ bɑ wɑ̃ɑ bɛɛn wuswɑɑɔ. Bɑ koo mɑɑ bɛɛ ɡo kɑ tɑkobi, domi i Yinni Gusunɔ biru kisi. Uǹ ko n mɑɑ wɑ̃ɑ kɑ bɛɛ.
44Kɑ mɛ, bɑ dɑ ɡuuru wɔllu mi. Adɑmɑ bɑǹ kɑ Yinni Gusunɔn woodɑn kpɑkoro te de. Mɛyɑ Mɔwisin tii kun mɑɑ kɑ bu de.
45Sɑɑ ye sɔɔrɑ Amɑlɛkibɑ kɑ Kɑnɑni be bɑ wɑ̃ɑ ɡuurun berɑ mi, bɑ nɑ bɑ Isirelibɑ wɔri. Mɑ bɑ bu ɡo ɡo bɑ kɑ dɑ sere Hɔɔmɑɔ.