Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Kɔnti tife

Kɔnti tife 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɲama naxa wa xui ramini kɔɛ ra.
2Isirayilaka birin nu fa wɔyɛn na Munsa nun Haruna ma, e nu a fala, «A nu fisa muxu xa faxa Misira, xa na mu a ra yi gbengberen yire.
3Munfe ra Alatala muxu rasofe yi bɔxi ma, muxu xa faxa santidɛgɛma ra, muxu xa die nun muxu xa ginɛe xa suxu gere kui. A mu fisa muxu xa gbilen Misira?»
4E naxa a fala e booree bɛ, «Won mangɛ keren ti won xun na, won xa gbilen Misira.»
5Munsa nun Haruna naxa e yatagi rafelen bɔxi ma Isirayilaka birin ya xɔri.
6Nunu xa di xɛmɛ Yosuwe nun Yefune xa di xɛmɛ Kalebi naxa e xa donma ibɔɔ sunnunyi kui. Na mixi firin nu na na xɛɛrae ya ma, naxee siga Kanaan bɔxi rabɛnde.
7E naxa fa yi masenyi ti ɲama bɛ, «Muxu bɔxi naxan matoxi, bɔxi fanyi fanyi nan a ra.
8Xiɲɛ nun kumi yire nan a ra. Xa Alatala na won bɛ, a won nasoma nɛ naa, a na bɔxi fi won ma.
9Yandi, wo naxa Alatala matandi. Wo naxa gaaxu na bɔxi mixie ya ra. Won nɔma nɛ e ra. E sanke yo mu na sɔnɔn, barima Alatala na won tan nan bɛ. Wo naxa gaaxu e ya ra.»
10Ɲama nu wama e magɔnɔfe, kɔnɔ Alatala xa nɔrɛ naxa mini hɔrɔmɔlingira Isirayilaka birin ya xɔri.
11Alatala naxa a masen Munsa bɛ, «Yi ɲama bama n maberefe mun tɛmui? Munfe ra e siikɛma hali n kaabanakoe rabama e tagi?
12N xa wuganyi radin e ma, n nee faxa. Na tɛmui n bɔnsɔɛ xungbe sɛnbɛma nde rakelima nɛ i saabui ra, naxan dangi e tan na.»
13Munsa naxa Alatala yaabi, «Misirakae bara a kolon, a i yi ɲama ramini e xa bɔxi ra i sɛnbɛ nan na.
14E bara bekae rakolon. Nee bara a mɛ, a i tan Alatala na i xa ɲama fɔxɔ ra, a i i yɛtɛ masenma e ma, a i nuxui sama e xun ma, a i ɲɛrɛma e ya ra nuxui kui yanyi ra, nun tɛ kui kɔɛ ra.
15Xa i fa yi ɲama birin faxa kerenyi ra, bɔnsɔɛ naxee i xa fe mɛxi, e a falama nɛ,
16‹Alatala sɛnbɛ yo mu nu nɔma yi ɲama rasode bɔxi ma, a naxan laayidixi e bɛ. Na nan a ra, a e birin sɔntɔ gbengberenyi ma.›»
17«I xa i sɛnbɛ masen e bɛ, alɔ i tan yati a yitaxi ki naxɛ, a falafe ra,
18‹N mu xɔnɔma mafuren mafuren. N ma diɲɛ nun fanyi gbo. N mixie xa yunubie nun fe ɲaaxie xafarima. Kɔnɔ n mixi kobi nun mixi fanyi tagi rasama. N benbae xa yunubi sare dɔxɔma e xa die xun ma han bɔnsɔɛ saxan, xa na mu naani.›

19Yandi, n bara i maxandi, diɲɛ i xa ɲama xa yunubi ma i xa hinnɛ xa fe ra, alɔ i a rabaxi kabi e mini Misira tɛmui naxɛ.»
20Alatala naxa a yaabi, «N bara diɲɛ i xa maxandi xa fe ra.
21Kɔnɔ, n bara n kali, nɔndi nan a ra alɔ n to na na, alɔ n ma nɔrɛ naxan bɔxi rafema,
22xɛmɛ naxan birin n ma nɔrɛ nun n ma kaabanakoe toxi, n naxee raba Misira nun gbengberenyi ma, kɔnɔ e fa muruta n ma han sanya fu tuli xɔrɔxɔɛ ra,
23nee sese mu bɔxi toma, n naxan laayidixi e benbae bɛ. Naxan birin murutaxi n ma, e sese mu na toma.
24Kɔnɔ n ma konyi di Kalebi to bira xaxili gbɛtɛ fɔxɔ ra, a fa n nabatu, n a tan nasoma nɛ na bɔxi ma, a naxan nabɛnxi. A bɔnsɔɛ kɛ sɔtɔma nɛ naa.
25Amalɛkikae nun Kanaankae to sabati gulunba kui, tina wo xa wo mafindi, wo xa gbilen gbengberenyi ma Xulunyumi Baa mabiri.»
26Alatala naxa a masen Munsa nun Haruna bɛ,
27«Yi ɲama kobi n matandima han mun tɛmui? N bara Isirayilakae xui mɛ, e naxan falama n bɛ, e ti n kanke.
28A fala e bɛ, ‹N bara n kali, nɔndi nan a ra, alɔ n to na na, n a rabama nɛ wo bɛ alɔ n a mɛxi wo dɛ i ki naxɛ.
29Wo tan matandilae, naxan birin kɔntixi Isirayila ɲama ya ma, naxee xa simaya bara dangi ɲɛ mɔxɔɲɛn na, wo faxama nɛ yi gbengberenyi ma.
30Wo mu soma bɔxi ma n naxan laayidi wo bɛ, fo Yefune xa di xɛmɛ Kalebi nun Nunu xa di xɛmɛ Yosuwe.
31Wo xa die, wo naxee ma a e birin faxama gere nan kui, n nee tan nasoma nɛ na bɔxi kui, wo mɛɛxi naxan na.
32Wo faxama gbengberenyi nan ma, wo furee luma na nɛ.
33Wo xa die findima ɲɛrɛtie nan na ɲɛ tongo naani bun ma yi gbengberenyi ma. E wo xa yunubi sare xaninma han wo birin faxa gbengberenyi ma.
34Wo xi xasabi naxan naba na bɔxi rabɛnde, wo na ɲɛ xasabi rabama gbengberenyi ma wo xa yunubi xa fe ra. Wo to xi tongo naani raba na bɔxi rabɛnde, wo fama nɛ ɲɛ tongo naani rabade gbengberenyi ma, alako wo xa a kolon n na yunubi xɔnxi ki naxɛ.
35N tan Alatala, n bara gɛ wɔyɛnde. N bara na natɛ tongo yi ɲama kobi xa fe ra, naxan ti n kanke. E birin faxama nɛ gbengberenyi ma.›»
36Munsa xa xɛɛrae to gbilen kelife na bɔxi rabɛnde, e naxa fe xɔrɔxɔɛ fala na bɔxi xa fe ra han Isirayila ɲama naxa ti Munsa kanke.

37Na kui, Alatala naxa e faxa keren na.
38Na xɛɛrae ya ma, Yefune xa di xɛmɛ Kalebi nun Nunu xa di xɛmɛ Yosuwe nan gbansan mu faxa.
39Munsa to na masenyi ti Isirayila ɲama bɛ, e naxa sunnun ki fanyi.
40E naxa keli subaxɛ ma, e xa te geya longori. E naxɛ, «Muxu xa te yire, Alatala dɛnnaxɛ masenxi muxu bɛ. Muxu bara yunubi raba.»
41Munsa naxa e maxɔrin, «Wo Alatala xa yaamari nan matandife? Wo mu geenima na kui.
42Wo naxa te de, barima Alatala mu na wo ya ma sɔnɔn. Wo naxa a niya wo yaxuie xa nɔ wo ra.
43Amalɛkikae nun Kanaankae na wo ya ra, e wo sɔntɔma nɛ e xa santidɛgɛmae ra. Wo to bara wo kobe so Alatala ra, a mu na wo fɔxɔ ra.»
44Kɔnɔ Isirayila ɲama mu e tuli mati Munsa ra. E naxa te geya yire, kɔnɔ Alatala xa saatɛ kankira nun Munsa mu keli ɲama xa yonkinde.
45Amalɛkikae nun Kanaankae naxee nu sabatixi na geya yire, e naxa goro Isirayilakae xili ma, e fa e bɔnbɔ, e e masɛgɛ han Horoma.