Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Yatɛne

Yatɛne 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isirayila kaane yi gbelegbele, e xi wugɛ.
2E birin yi Musa nun Haruna mafala, yamaan birin yi a fala e xa, e naxa, “A fisa nxu yi faxa Misiran yi hanma tonbonni ito yi!
3Nanfera Alatala faxi nxu ra yamanani ito yi alogo nxu xa faxa yɛngɛni? Nxɔ ɲaxanle nun nxɔ diine fama nɛn suxudeni yɛngɛni. A mi fisa en xa xɛtɛ Misiran yamanani ba?”
4E yi lu a falɛ e bode xa, e naxa, “En yɛɛrati gbɛtɛ sugandi, en yi xɛtɛ Misiran yi!”
5Musa nun Haruna yi e yɛtagin lan bɔxɔn ma Isirayila yamaan birin yɛtagi.
6Nunu a dii Yosuwe nun Yefune a dii Kalebi, naxanye yi xɛxi fe rakɔrɔsine yɛ, ne yi e dugine yibɔ e ma sununi.
7E yi a fala Isirayila yamaan birin xa, e naxa, “Nxu yamanan naxan matoxi, a fan han!
8Xa Alatala sa tin, a tiyɛ nɛn en yɛɛ ra siga na yamanani kumin nun nɔnɔn gbo dɛnaxan yi, a yi a so en yii!
9Koni ɛ nama murutɛ Alatala xili ma tun! Ɛ nama gaxu mɛn kaane yɛɛ ra, amasɔtɔ en fama e nɔdeni nɛn fefe! E kantan seen bata e rabeɲin, anu Alatala en tan xɔn. Nayi, ɛ nama gaxu e yɛɛ ra.”
10Koni, yamaan birin yi a falama a e xa e magɔlɔn e yi e faxa. Nanunna, Alatala nɔrɔn yi godo Naralan Bubuni Isirayila kaane birin yɛtagi.
11Alatala yi a fala Musa xa, a naxa, “Yamani ito luma n naɲaxuɛ han waxatin mundun? E tondima dɛnkɛlɛyɛ n ma han waxatin mundun yi, hali n to bata kabanako fe wuyaxi liga e tagi?
12N fitina furen nafama nɛn e ma, n yi e raxɔri. Koni n ni i tan findima nɛn siya gbeen na, naxan sɛnbɛn gbo e xa.”
13Musa yi Alatala yabi, a naxa, “Koni Misiran kaane a fe mɛma nɛn, bayo i yamani ito raminixi e tagi i sɛnbɛn nan xɔn.
14E fama nɛn na faladeni be kaane xa. E bata yi a mɛ nun, a i tan, Alatala, i yamani ito xɔn. E bata a kolon a yamani ito i toma yɛɛ nun yɛɛ bayo i nɔrɔn luma e xun ma alo kundaan yiyana. Yanyin na, i ti e yɛɛ ra kundani. Kɔɛn na, i ti alo tɛɛna.
15Xa i yamani ito raxɔri sanɲa yi kedenni, siya gbɛtɛn naxanye birin a fe mɛma, ne a falama nɛn, e naxa,
16‘Alatala e tuli sa bɔxɔn naxan na, a mi nɔxi e xalɛ mɛnni, na nan a ligaxi a e faxaxi burunna ra.’
17Nayi, Marigina, i sɛnbɛ gbeen mayita alo i bata naxan fala nxu xa, i naxa,
18fa fala Alatala mi xɔlɔn xulɛn, a hinanna gbo, a diɲan hakɛn nun matandin bun. Koni, a mi yulubi kanna yatɛma tinxinden na mumɛ! A fafane hakɛn saranma nɛn e diine ra han mayixɛtɛ saxan hanma naanin.

19Ala, bayo i ya hinanna gbo, i mɔn xa diɲa i ya yamaan hakɛn ma, alo i e mafeluxi kii naxan yi xabu e sa mini Misiran yamanani han iki.”
20Alatala yi a fala, a naxa, “N bata e mafelu alo i a falaxi kii naxan yi.
21Koni, habadan Alatala nan n na, n nɔrɔn bɔxɔn birin nafexi, nayi, n bata n kɔlɔ n yɛtɛni:
22Naxanye birin bata n tan nɔrɔn nun n ma kabanako feene to Misiran yi e nun tonbonni, naxanye birin bata n mato bunbani sanɲa yi fu, e tondi n xuiin mɛ,
23ne sese mi na bɔxɔn toma n na e benbane tuli saxi naxan na. Ne sese mi a toɛ naxanye bata n naɲaxu.
24Koni bayo xaxili gbɛtɛ luxi nɛn n ma walikɛɛn Kalebi yi, a n fɔxɔ ra waxatin birin, n na a xalima nɛn na yamanani, a sigaxi naxan matodeni, n yi a so a yixɛtɛne yii e kɛɛn na.
25Bayo Amalɛkine nun Kanan kaane dɔxi lanbanne yi, nayi tila ɛ xɛtɛ, ɛ siga Gbala Baan kiraan xɔn tonbonna binni.”
26Alatala yi a fala Musa nun Haruna xa, a naxa,
27“Yama ɲaxini ito luma n mafalɛ han waxatin mundun yi? N bata Isirayila kaane mawuga xuiin mɛ, e n mafala.
28A fala e xa, i naxa, ‘Alatalaa falan ni ito ra. Habadan Ala nan n tan na. N bata n kɔlɔ n yɛtɛni, n na a rabama ɛ ra nɛn alo n na a mɛxi ɛ ra kii naxan yi.
29Naxanye birin barin bata dangu ɲɛɛ mɔxɔɲɛn na, naxanye tɛngɛ, naxanye birin bata n mafala, ɛ faxama nɛn tonbonni ito yi.
30Ɛ sese mi soma yamanani, n bata yi ɛ tuli sa naxan na nun, a ɛ dɔxɔma nɛn na, fɔ Yefune a dii Kalebi nun Nunu a dii Yosuwe.
31Ɛ diine tan, ɛ a falaxi naxanye ma, a e suxuma nɛn yɛngɛni, n ne nan xalima na yamanani ɛ ɛ mɛxi naxan na, e yi dɔxɔ na.
32Koni ɛ tan faxama nɛn tonbonni ito yi.
33Ɛ diine e xuruseene rabama nɛn ɲɛɛ tonge naanin tonbonni, e yi ɛ tinxintareyaan goronna tongo, han ɛ birin yi findi binbine ra tonbonni.
34Ɛ xii tonge naanin nan tixi yamanani ito matodeni. Nayi, ɛ ɲɛɛ tonge naanin nan tima ɛ yulubine goronna bun, lɔxɔ keden, ɲɛɛ keden. Nayi, ɛ a kolonma nɛn a n bata keli ɛ xili ma.’
35N bata falan ti, n tan Alatala. N fama na nan ligadeni yama ɲaxini ito ra, naxan murutɛxi n xili ma. E birin ɲanma nɛn tonbonni ito yi, e faxa.”
36Musa muxun naxanye rasiga yamanan matodeni, naxanye yamanan mafala ɲaxi ra, e yamaan nadin a xili ma,

37ne yi faxa. Alatala nan e faxa furen na, bayo e fala ɲaxin ti lan yamanana fe ma.
38Naxanye siga yamanan matodeni, Nunu a dii Yosuwe nun Yefune a dii Kalebi nan tun lu e nii ra.
39Musa to Alaa falane birin nali Isirayila kaane ma, e yi nimisa sɔxɔlɛni.
40Nanara, na xɔtɔn bode, subaxa, e yi kiraan suxu siga geya yireni, e yi a falɛ, e naxa, “En bata keli. En siga na yireni Alatala naxan ma fe falaxi. En bata yulubin liga!”
41Musa yi e maxɔdin, a naxa, “Nanfera ɛ Alatalaa yamarin matandima? Feni ito mi sɔnɔyama!
42Alatala mi luma ɛ xɔn, nayi ɛ nama siga. Ɛ yaxune nama ɛ nɔ.
43Amasɔtɔ Amalɛkine nun Kanan kaane ɛ yɛɛ ra, e fama nɛn ɛ faxadeni yɛngɛni. Ɛ bata ɛ xun xanbi so Alatala yi, a mi luyɛ ɛ xɔn.”
44E yi kankan na ma, e yi te geya yireni, koni Alatalaa Layiri Kankiraan nun Musa lu nɛn daaxadeni.
45Na xanbi ra, Amalɛkine nun Kanan kaane yi godo geyane fari e yi dɔxi dɛnaxanye yi. E yi Isirayila kaane nɔ, e siga e faxɛ han Xoroma yi.