Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - NARONAA

NARONAA 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isarailanↄ tɛn wiki gbãna lɛ́ ń pínki, òtɛn ↄ́ↄ dↄ gwãani pìa.
2Ò zuka dↄ̀ Musaa kũ Harunao ń pínki ò pìńnɛ: Tó o gaga Misila kesↄ̃ gbárannan la, de à kɛ̀ mana.
3Bↄ́yãin Dikiri tɛn tá kũoo bùsuu pìnn? Oni ó dɛdɛ kũ fɛ̃nɛdaomɛ, oni ó nↄgbɛ̃nↄ kũ ó nɛ́nↄ kũkũ. Ó ɛrana Misila sã̀naroo?
4Akũ ò pìkↄ̃nɛ: Ò don'arɛde bo ò ɛra ò tá Misila.
5Musa kũ Harunao wùtɛ ń nɛ̀sɛlɛ kutɛna pari arɛ.
6Akũ bùsuyakɛrinↄ gbɛ̃nↄn pla Nuni nɛ́ Yↄsua kũ Yefunɛ nɛ́ Kalɛbuo ń utanↄ gàga ò kɛ̃̀kɛ̃
7ò pì gbɛ̃nↄnɛ: Bùsu kũ o bↄtɛn o yakɛ̀ɛ pì mana manamana.
8Tó ó yã kà Dikirigu, ani gɛ́ kũoo bùsuu pìn, bùsu kũ vĩ kũ zↄ́'io din pìia, à ó gba.
9Àsun bo Dikiri kpɛro. Àsun vĩna kɛ bùsupidenↄnɛro, zaakũ ó pↄ́blenↄmɛ, ò utɛki vĩ doro. Dikiri kú kũoo, àsun vĩna kɛro.
10Gbɛ̃ sĩnda pínki tɛni pi ò ń pápa kũ gbɛ̀ɛo, akũ Dikiri gakuri bò à sù Isarailanↄa dakarɛki kuta kia.
11Dikiri pì Musanɛ: Gbɛ̃ pìnↄ nigↄ̃ ma gya bo gↄrↄ sĩnda pínkin yá? Bee kũ daboyã dasi kũ ma kɛ̀ ń tɛ́nↄ, onigↄ̃ gí ma náani kɛi gↄrↄ sĩnda pínkin yá?
12Mani gagagyã káńyĩ mà ń kakatɛ, mani n burinↄ kɛ dasi, ń gbãna nigↄ̃ de gbɛ̃ pìnↄla.
13Akũ Musa pì Dikirinɛ: Mↄkↄ̃n mɛ́ n gbɛ̃ pìnↄ bↄ̀tɛ Misila kũ n gbãnao. Tó Misilanↄ mà,
14oni gí o bùsu dí denↄnɛiro. Zaakũ ò dↄ̃ kũ ń kú kũoo, ndì bo ǹ suwá tɛ̃tɛ̃ntɛ̃. Ò dↄ̃ kũ n tɛ́luku dìgↄ̃ kú ó musu, ndì dowɛrɛ arɛ a gũn fãnantɛ̃, gwãani sↄ̃ tɛ́ gũn.
15Tó n gbɛ̃ pìnↄ dɛ̀ kãnto gↄ̃̀nↄ, buri kũ ò yã pìi mànↄ ni pi:
16Dikiri fùa à gɛ́ kũ gbɛ̃ pìnↄ bùsu kũ à la dàńnɛn, abire yãin à ń dɛdɛ gbárannan.
17Dikiri, ǹ n gbãna zↄ̃kↄ̃ mↄńnɛ sà, lákũ n ò nà n pì
18ndì pↄ fɛ̃ likalikaro, ń gbɛ̃kɛ vĩ zↄ̃kↄ̃, ndì gbɛ̃nↄ yã vãninↄ kũ ń taarinↄ kɛ̃ḿma, ama ndì tó taaride bò pãro. Ndì denↄ yã vãninↄ wí ń burinↄ musu ari à gɛ́ à pɛ́ ń sãkpɛnↄa kũ ń nasionↄ.

19Lákũ n sùruu kɛ̀ kũ gbɛ̃ pìnↄo nà zaa Misila ari ò gɛ̀ɛ ò kào la, ǹ ń durunna kɛ̃ḿma n gbɛ̃kɛ zↄ̃kↄ̃ↄ gũn.
20Akũ Dikiri pì: Lákũ n wɛ́ kɛ̀ma nà, mani sùru kɛ kũńwo.
21Ama lákũ madìgↄ̃ kun nà akũsↄ̃ ma gakuri dà anduniala pínki,
22gbɛ̃ kũ ò ma gakuri è kũ daboyã kũ ma kɛ̀ Misila kũ gbáranna gũnwo kũ ò ma lɛ ò ma gwa gɛ̃̀n kuri ò gì ma yã mainↄ,
23ń gbɛ̃ke ni wɛ́ sí bùsu kũ ma la dà ń dizinↄnɛɛ pìlɛro. Gbɛ̃ kũ ò ma gya bònↄ ke ni wɛ́ sialɛro.
24Lákũ ma zↄ̀bleri Kalɛbu nɛ̀sɛɛ bò ado nà, à tɛ́mai kũ nɛ̀sɛ doo, mani tó à gɛ̃ bùsu kũ à gɛ̀ɛn pìi gũn, a burinↄ ni le túbi ũ.
25Zaakũ Amalɛkinↄ kũ Kanaanↄn kú guvutɛn gwe, à ɛra à da gbáranna zɛ́n zia Isira Tɛ̃ra kpa.
26Dikiri pì Musanɛ kũ Harunao:
27Gbɛ̃ vãni dínↄ ni zuka kámai gↄrↄ sĩnda pínkin yá? Ma zuka kũ òtɛn kámai mà.
28Ǹ pińnɛ makũ Dikiri ma pì má kun. Lákũ ò wɛ́ kɛ̀ma nà, lɛn mani kɛńnɛ lɛ.
29Ń gɛ̀nↄ ni gↄ̃ kátɛ gbárannan la, ń gbɛ̃ kũ ò kà wɛ̃̀ baro ke à dealanↄ pínki. Ń gbɛ̃ kũ ò ń náro akũsↄ̃ ò zuka kàmainↄ
30ni gɛ̃ bùsu kũ ma a la dàńnɛnlo, séde Yefunɛ nɛ́ Kalɛbu kũ Nuni nɛ́ Yↄsuao baasiro.
31Ń nɛ́ kũ ò pì oni ń kũkũnↄn mani gɛ̃ kũńwo, de ò bùsu kũ ń denↄ gìi pì nna ma.
32Mↄ́kↄ̃nↄ sↄ̃, ń gɛ̀nↄ ni gↄ̃ katɛna gbárannan lamɛ.
33Ń nɛ́nↄ ni pↄ́nↄ dãdã gbárannan la ari wɛ̃̀ bupla, ò ń denↄ náani sari gbɛ̀ le. Ń denↄ gɛ̀nↄ ni gↄ̃ gbárannan la ń pínki.
34Lákũ ò bùsuu pìi yakɛ̀ gↄrↄ bupla nà, lɛn onigↄ̃ ń yã vãni gbɛ̀ le lɛ ari wɛ̃̀ bupla, wɛ̃̀ dodo gↄrↄ dodo, onigↄ̃ dↄ̃ lán ibɛrɛsɛna kũmao de nà.
35Makũ Dikiri makũ mɛ́ ma yã pìi ò, lɛmɛ sↄ̃ mani kɛ gbɛ̃ vãni kũ ò kàkaramai pìnↄnɛ lɛ. Oni gaga gbárannan la ń pínki.
36Gbɛ̃ kũ Musa ń zĩ ò bùsuu yakɛ̀ kũ ò sù ò bùsuu pì gya bò ò tò ò zuka dↄ̀anↄ,

37Dikiri gagagyã kà gbɛ̃ pìnↄgu, akũ ò gàga.
38Gbɛ̃ kũ ò gɛ̀ɛ ò bùsuu yakɛ̀ɛ pìnↄ tɛ́, Nuni nɛ́ Yↄsua kũ Yefunɛ nɛ́ Kalɛbuo mɛ́ ò gↄ̃̀ kũ wɛ̃̀ndiio.
39Musa yã pìnↄ gbã̀ Isarailanↄnɛ pínki, akũ ò ↄ́ↄ dↄ̀ manamana.
40Ò fùtɛ kↄnkↄ káakukaaku, ò mìi pɛ̀ kpinↄa ò pì: À gwa, ótɛn gɛ́ gu kũ Dikiri òn. O ó durunna dↄ̃̀ sà.
41Musa pì: Bↄ́yãi átɛn pã Dikiri yãnɛɛ? Abire ni sí kɛro.
42Àsun gɛ́ro, zaakũ Dikiri kú kãáoro. Á ibɛrɛnↄ ni á ble kũ zĩ̀io.
43Amalɛkinↄ kũ Kanaanↄn kú á arɛ gwe. Oni á dɛdɛ kũ fɛ̃nɛdao. Dikiri nigↄ̃ kú kãáoro, kũ a gi tɛ́ii yãi.
44Akũ ò sãgbãna kɛ̀ ò mìi pɛ̀ kpinↄa, bee kũ Dikiri bàka kunna kũńwo àkpatii gↄ̃̀ bùran kũ Musao.
45Akũ Amalɛkinↄ kũ Kanaa kũ ò kú gusĩsĩde pìnnↄ lɛ̀tɛḿma ò ń blé kũ zĩ̀io ò pɛ̀ḿma ari Ɔↄma.