Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Job

Job 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Elihú sïguir niycaran:
2«Noga nishäta wiyamay musyaj yachajcuna.
3Rinrinchi wiyaptenga pï imata parlaycashantapis rejsinchïmi. Gallunchïpis ima micuy cashantapis mayanmi.
4Chayno, noganchïpis tantiyacushun. Nircur nishun maygan alli cashantapis.
5Jobga nin: ‹Nogaga juchaynaj runami cä. Chaypis Diosga manami alliga arriglamanchu.
6Llullacuycämanmi «juchayojmi cä» nishpäga. Guerëcunaga manami allchacanchu, juchaynaj caycaptëpis› nir.
7«¡Jobnöga manami pipis canchu! Payga yacuta upojnöllami Tayta Diosta manacajman churarin.
8Payga munan mana allita rurajcunawan goturayllata, mana alli runacunawan iwal puriyllata.
9Payga nin ‹Dios munashanno allita rurashpanchïpis runaga manami imatapis chasquinchïchu› nir.
10«Ichanga musyaj yachaj runacuna sumaj wiyamay. ¡Yarpayllapis ama yarpäshunchu munayniyoj Tayta Diospäga ‹mana allitami ruran› u ‹llutantami ruran› nerga!
11Payga cada runatami cutichin imanöpis rurashanpita. Cada runami imata rurashanpitapis chasquin.
12Rasunpami munayniyoj Tayta Diosga imatapis mana allita mana ruranchu, ni llutantapis mana ruranchu.
13Diosga intëru munduta mandananpaj mandaj cayta manami pipitapis chasquishachu.
14Tayta Dios munar jämayninta, espiritunta runapita shuntacurcuptenga
15llapan runami wañunman. Nircur cashgan allpamannami ticranman.
16«Job, imatapis tantiyaj cashpayquega sumaj wiyamay. Nishäcunata sumaj wiyay.
17Alli cajta chiquishpanga Dios manami mandanmanchu. ¿Imanirtaj gamga juchaynaj Diospaj parlanqui juchayojpänöpis?
18Raycuna, rispitädu runacuna fiyu captenga quiquincunamanmi Diosga ayñita cutichin.

19Payga manami mandajcunapa faburninchu. Pobricunata cachaycorga manami rïcucunata yanapanchu. Paymi llapan runacunatapis rurasha.
20Runacunaga illajpitami wañucäcun. Chacaychönami mancharishpan sicsicyan; nircorga illaraycanna. Munayniyojcunaga manami runacunapa callpanwanchu illgan.
21Diosga ricaycanmi runacuna imallata rurashantapis. Musyaycanmi imano cawashallantapis.
22Mana allita rurajcunataga yanauyaycaj chacajpis manami pacanchu.
23Diosga runata manami willanchu arriglananpaj pay cajman aywananpaj.
24Manami musyacachänanräpischu munayniyojcunata jitarinanpaj, chayman juctana ruquin churananpäpis.
25Tayta Diosga pï rurashantapis musyaycanmi. Pacha chacarcuptin chayar illgarachinmi.
26Fiyu runacunatanömi llapan ricaycaptin castigan.
27Castigan mana wiyacuyta munajcunata, imano rurananpaj nishantapis mana cumlejcunata.
28Chay fiyu runacuna ñacachiptinmi pobricunaga Tayta Diosta mañacuran. Chaura Tayta Diosnami wiyaran.
29Dios mana rimacuptenga ¿piraj payta jitapanman? Dios ticracurcuptin runaga ¿imataraj ruranman? Paymi ricaycan marcacunatawan runacunatapis,
30fiyu runacuna llullapaypa marcata mana mandananpaj.
31«¿Gamga Diosta willashcanquichu: ‹Juchatami rurashcä. Cananpitaga manami juchata rurashänachu› nir?
32¿Nishcanquichu: ‹Mana musyaynëpa jucha rurashäcunata musyachimay. Mana allita rurasha carga yapayga manami rurashänachu› nir?
33Diosta manacajman churasha caycaptiquipis ¿gam munashayquinöchuraj Tayta Diosga cutichishunqui? Chaytaga gammi acranayqui, manami nogachu. Mä gam nimay ari musyashayquita.
34«Musyaj yachaj runacunapis, yachaj runacunapis wiyamaj cäga nenga:
35‹Jobga parlaycan manapis tantiyaycarmi. Pay rimashanga caycan manacajcunallami,› nir.
36Payga rimaycan mana alli runacunanöllami. ¡Chaymi Jobpäga sumaj mayacachäshun!

37Jobga manami juchallatachu ruraycan. Jananmanpis mana wiyacojmi. Noganchi wiyaycashapis Diostaga manacajman churaycan. Jananmanpis Diospa contran parlan.»