Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - IOBU

IOBU 34

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Vadaeni Elihu ma ia hereva, ia gwau,
2“Umui aonega taudia e, egu hereva do umui kamonai. Diba taudia e, emui taiana lau dekenai do umui kehoa.
3Badina be malana ese aniani ia mamia toho bamona, iseda taiadia danu ese aonega hereva idia tohoa noho.
4Dala maoromaoro do ita abia hidi be namo. Do ita laloa hebou dahaka be gau namona.
5“Badina Iobu ia gwau: ‘Lau be kerere lasi, to Dirava ese kota maorona lau dekenai ia henia lasi.
6Lau be maoromaoro, to Dirava ese koikoi tauna lau ia halaoa. Bona lau be kerere lasi, to Dirava ese, hanamoa diba lasi bero lau dekenai ia henia.’
7Daika be Iobu hegeregerena? Ia ese Dirava ia matauraia lasi momokani.
8Ia be tau dikadia danu ia noho hebou, bona kara dika taudia danu ia loaloa hebou noho.
9Badina be ia gwau, ‘Dirava hamoalea karadia dekena amo, tau ta ese gau namona ta do ia davaria lasi.’
10“Unai dainai, umui aonega taudia e, lau dekenai do umui kamonai. Dirava be nega ta do ia kara dika diba lasi. Siahu Ibounai Dirava be do ia kerere lasi, lasi bona lasi momokani.
11Ia ese tau ta ena kara hegeregerena, iena davana do ia henia, bona unai tau ena noho mauri hegeregerena, Dirava ese ia kara henia noho.
12Momokani, Siahu Ibounai Dirava ese, kara dika ia karaia lasi. Ia ese nega ta, tau ta dekenai ia kara maoromaoro lasi, a? Lasi bona lasi momokani.
13Dirava ese iena siahu be daika dekena amo ia abia? Tanobada ibounai ia naria noho gaukara ena dagi, be daika ese ia henia Dirava dekenai?
14Bema Dirava ia ura neganai, ia ese iena Lauma bona iena hahodi ia kokia diba.
15Unai neganai, taunimanima ibounai be do idia mase hebou, bona tano ena kahu dekenai do idia giroa lou.
16“Bema umui be mai aonega danu, egu hereva dekenai do umui kamonai.
17Umui ese kara maoromaoro bona goada ena Dirava, be umui gwauraia dika noho, a? Umui laloa ia ese, kota maoromaorona dekenai ia badu henia noho, a?
18Bema king tauna ta be anina lasi, Dirava ese ia hamaoroa noho, ia gwau, ‘Oi be kara kava tauna.’ Bema lohia tauna ta be dika, Dirava ese ia hamaoroa noho, ia gwau, ‘Oi be kara dika tauna.’

19Dirava ese king sibona ia durua lasi, o kohu momo taudia sibona ia durua lasi. To ia ese ogogami taudia danu ia durua noho. Badina Dirava ese taunimanima ibounai, be maka tamona dekena amo ia kota henidia noho, ia ese idia ibounai ia karaia dainai. Dirava do umui gwauraia dika, a?
20Taunimanima be idia mase haraga noho. Hanuaboi momokani lalonai, madi idia mareremarere noho, bona idia mase ore, haraga. Goada taudia be, Dirava ese idia ia alaia mase haraga noho.
21“Momokani Dirava ese, taunimanima edia mauri daladia ibounai ia itaia noho. Edia kara ibounai ia itaia noho.
22Dibura gabuna ta ia noho lasi, kara dika tauna be unuseni do ia hunia totona.
23Dirava ese nega ia gwauraia noho, tau ta do ia kota henia totona, a?
24Lasi. Badina ia ese goada taudia ia hadikaia ore haraga, edia kara ia tahua lasi guna. Ma tau haida, be unai goada taudia edia dagi gabudia dekenai, Dirava ese ia atoa noho.
25Ia ese dika taudia nega ibounai, edia kara ia diba dainai, Dirava ese hanuaboi neganai idia ia bubua negea, bona ia hadikadia ore noho.
26Edia kara dika dainai Dirava ese ia aladia ore, taunimanima edia vairana dekenai.
27Badina be Dirava ena murinai idia raka lasi, bona iena oda ibounai idia kamonai henia lasi.
28Idia ese ogogami taudia idia hadikaia dainai, ogogami taudia ese Dirava dekenai idia taitai, bona Dirava ese edia taitai ia kamonai.
29To bema Dirava ese, kara ta ia karaia lasi neganai, daika ese ia do ia gwauraia kerere diba? Bema Dirava ese iena vairana ia hunia neganai, taunimanima be mai edia durua tauna ta lasi.
30To momokani, Dirava ese, taunimanima bona bese danu ia naridia noho dainai, ia ese Dirava ia gari henia lasi king taudia, ia kokia noho, idia ese taunimanima do idia hadikaia garina.
31“Iobu e, oi ese Dirava dekenai, oiemu dika oi gwauraia hedinarai vadaeni, a? Oi gwauhamata vadaeni, oi ese dika do oi karaia lou lasi, a?
32Oi ese Dirava oi noia, ia ese oiemu kerere oi dekenai do ia hedinaraia, a? Bona oi ese Dirava oi hamaoroa, kerere do oi karaia lou lasi, a?
33Oi ese Dirava ena kara oi ura henia lasi dainai, edena bamona oi laloa ia ese oiemu ura do ia karaia? Oi sibona ese oiemu dala do oi abia hidi, lau be lasi. Oi ese oi laloa gauna, be lau dekenai mani do oi gwauraia.
34Mai ena lalona tauna ese lau do ia hamaoroa, bona mai ena aonega danu, egu hereva ia kamonai tauna do ia gwau:
35‘Iobu be mai ena diba lasi danu ia hereva noho. Iena hereva ta lalonai aonega ia noho lasi.’
36Iobu ena hereva ibounai do umui laloa namonamo. Bona do umui diba, ia be dika tauna bamona ia hereva noho.

37Iena dika be kara dika sibona lasi, to ia ese Dirava ia dagedage henia noho danu. Iseda vairana dekenai, Iobu ese Dirava ia hereva dika henia.”