Text copied!
CopyCompare
Tayta Diosninchi Isquirbichishan - Job

Job 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1«Munayniyoj Tayta Diosga ¿imanirtaj mana willacunchu fiyu runacunata imay jusgananpaj cashantapis? Diospa amïgun cajcunaga ¿imanirtaj mana musyanchu imay jusgananpaj cashantapis?
2Fiyu runacunaga chacrapa lindancunatapis witichin. Uywancuna mas achca cananpaj uyshacunatapis suwacun.
3Wacchapa bürruntapis guechun. Biyüdapa buyintapis rinda charicurcun.
4Pobricunataga nänicunapitapis gargun. Chaymi umildicunaga pacacun.
5Pobricunaga chunyaj chaqui jircacho cacoj chucaru uywanöpis fiyupa ñacar-rämi micuytapis tarin. Wamrancunapäpis fiyupa ñacar-rämi micuyta tarin.
6Paycunaga aywan runapa chacrancunacho quëdaj rïguta shuntacoj. Man'chäga aywan fiyu runacunapa chacranmanpis übas ashicoj.
7Chacaycunaga puñurpis waran imawanpis mana pitucuyllapami, imawanpis mana gatacuyllapa.
8Tamyarga jircacunacho pasaypa jutuycajtami ruran. Chaura llantucunanpaj machayta ashir gagacunaman lagaycachan.
9«Fiyucunaga pobricunapa chuchuycaj wamrancunatapis guechun. Chay guechushantana rinda chararan.
10Pobricunaga galallanömi purinpis. Rïguta ashtarcaycan yargaypita wañuycarmi.
11Asëtita gapchinanpaj jatusaj agacuna rumicunata tangan. Übasta bïnupaj lluchcaycarpis yacunaypitaga wañurcaycanmi.
12Siudächöga wañuyta ñacaycajcuna gaparpaycan. Nanaywan wagarcaycan. Mañacuptinpis Tayta Diosga manami yanapanchu.
13«Waquin runaga manami munanchu achicyaj pachata. Chacajllacho cawacuytami munan. Cawashancamapis manami ruranchu alli cajcunataga.
14Runata wañuchejcunaga chaca-chacallami purin pobricunata wañuchinanpaj. Pacha chacarcuptinna suwaman ticran.
15Majayoj caycar jucpa majanwan cacojcunaga pacha chacarcunallantami shuyaraycan. Pacha chacarcuptenga cäranta sumaj chapacun ‹Caynötaga pipis manami rejsimangachu› nir yarpashpan.
16Chacaypa suwaga wasicunaman yagacuycun. Junajpaga jircacho pacarpäcun. Manami munanchu achicyajta.
17Paycunapäga junaj caycan fiyupa yanauyaycaj chacaymi. Paycunaga munarcaycan chacaycho manchacuypaj cajcunallatami.
18«Chay fiyu runacunaga yacu cörrejnömi illgacäcun. Chacrancunapis maldisyunädumi ricacun. Übas chacrancunachöpis pipis mananami arunnachu.

19Fiyupa usyawanga rashtapis chullucäcunmi. Chaynömi jucha rurajcunapis ushacan.
20Paycunataga mamanpis gongayconganami. Curucunanami micur ushacurconga. Pipis mananami yarpanganachu chay runataga. Gueruta wayra sajtarishannömi ushacanga.
21Chay runacunaga amatar fiyumi casha wawata mana tarej warmicunapaj, biyüdacunapäpis. Manami imaypis yanapashachu.
22Tayta Diosmi ichanga munayniyojcunatapis mana alliman chayarachin. Chaynöpami paycunaga imaycama cawanantapis mana musyanchu.
23Shongun yarpashanno runa goyäcunanpämi Tayta Diosga camacächin. Chaypis ricapaycanmi imata rurashallantapis.
24Fiyucuna rätullaga alli cawaymanmi chayan. Chaypita ichanga illaraycannami. Chaycunaga ruracäcun jachata achurisha wañutacäcojnömi. Rïgupa ispïjan paquicäcojnömi ruracäcun.
25¿Chaynöchu, manachu? ¿Piraj ‹llullacuycanquimi› nir nishäcunata mana bälichengachu?»