Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - Yoube

Yoube 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ilaifa:se da amane sia:i,
2“Dunu afae da Gode fidimu hamedei. Dafawane! Baligili bagade dawa:su dunu amolawane da Gode fidimu hame dawa:.
3Di da moloidafa hou hamobeba:le, Gode fidimu dawa:bela:? Hame mabu!
4Gode da dima gagabole sia:sa amola dima fofada:sa. Be amo ea bai da di da Godema nodone beda:iba:le hame.
5Hame mabu! Dima fofada:su ea bai da di wadela:i hou hamonanebe amoga hamosa.
6Di da dia sama dima ea imunu muni ima:ne sesemusa:, ea abula huluane samogei. Amalalu, e da abula ga:simu hame ba:i.
7Di da helebe dunuma hano hame dili i. Amola ha:aligi dunuma ha:i manu imunu higa:i.
8Di da gasa bagade amola mimogo hamoiba:le, soge huluane sasamogei.
9Di da didalo uda ili fidimu higa:i. Amola di da guluba: mano ilia liligi wamolai amola ilima se iasu.
10Amaiba:le, di sa:ima:ne dogoi da di sisiga:i diala. Amola di da hedolowane beda:sa.
11Gasi da bagadeba:le, di da ba:mu gogolei. Amola hano da heda:iba:le, di hahani ba:sa.
12Gode da gadodafa Hebene ganodini esala. Amola gasumuni da gadodafa, be Gode da amo dabuagadonini ba:le gudusa.
13Be di da amane sia:sa, ‘Gode da adi dawa:bela:? E da mu mobiga uligi. E da habodane ninima fofada:ma:bela:?’
14E da mu da:iya gado ahoasea, E da mu mobiga uligiba:le, nini hame ba:ma:bela:? E da ba:mu!
15Di da wadela:i hamosu dunu ilia eso huluane ahoasu logo amoga hanabela:?
16Ilia wadela:mu ilegei eso da mae doaga:iwane, ilia da hano leda:i amoga mini asi dagoi ba:i.
17Amo dunu ilia da Gode higasu. Ilia da Gode da ili fidimu defele esala amo dafawaneyale hame dawa:su.
18Be Gode Hi fawane da ili bagade gagui ilima i. Na da wadela:le hamosu dunu ilia asigi dawa:su hamedafa dawa:digisa.

19Gode da wadela:i hou hamosu dunu ilima se dabe iasea, noga:i dunu amola moloidafa hamosu dunu da hahawaneba:le oufesega:sa.
20Wadela:i dunu ilia gagui liligi huluane da wadela:lesisa. Amola hame wadela:lesi liligi dialebe, amo huluane da laluga ulagisisa.
21Yoube! Di Godema olofole gousa:ma! Ema ha lasu agoane mae hamoma! Agoane hamosea, E da dima hahawane dogolegele fidisu imunu.
22Ea dima olelebe amo lalegaguma! Ea sia: dia dogo ganodini dialoma:ne ligisima.
23Dafawane! Di fonoboiwane, Godema sinidigima! Wadela:i hou amo da dia diasuga hamonanebe ba:sa, amo huluane yolesima!
24Dia gouli huluane galadigima! Dia gouli noga:idafa amo hafoga:i hano logoa amogai sanasima!
25Gode Bagadedafa, E fawane da dia gouli amola silifa lelegela heda:i agoane dialoma:ne, logo doasima!
26Amasea, di da eso huluane Gode dafawaneyale dawa:mu. Amola E da dia hahawane hou ea bai dialebe, di da ba:mu.
27Di da Ema sia:ne gadosea, E da dima dabe adole imunu. Amola di da ilegele sia:sea, di da amo defele hamomu.
28Dia da, dia hamomu liligi huluane didili hamomu. Amola hadigi da dia ahoabe logo olemu.
29Gode da gasa fi gaguia gudulisisa. Amola E da asaboi dunu gaguia gadosa.
30Di da wadela:le hame hamosea, be moloidafa fawane hamosea, E da di gaga:mu.”