Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Yobu

Yobu 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɔ̃ Yobu mɛ̀:
2Ma yã́ bee taa mà à dasikũ̀, gbɛ̃nↄsɛnininaↄn á ũ wea?
3Á zɛ á lɛ́'ĩanagbaaɛ bↄɛ ni? Bↄ́ yã́ mɛ́ lɛ́ ↄ̃wá, ↄ̃ álɛ yã́zãsiai?
4Tó ámɛ á kú ma kuawa yãa, má yã'o lááwa sↄ̃ɛ, mí á dɛ ń yã'oo, mí a mi kɛɛ́ déũdeũ.
5Kási ma yã́ a á gbãa kã́fĩɛ́ɛ, ma lɛdama a á nↄ̀sɛ níniɛ́ɛ.
6Tó málɛ yã'o, ma wãwã a láao, tó má nílɛ sↄ̃, a kpálɛe?
7Lua, ń tò ma gↄ̃ gbãasai sa, n ma gbɛ̃́ↄ dɛ̃ↄnzↄ̃ píi.
8Ń tò ma gↄ̃ yooyea seela ũ, ma ibabaa gↄ̃̀mɛɛ seela bɛ̃̀ɛ ũ.
9Lua ì fɛlɛmanↄ ń pↄfɛ̃o, ì ma zↄ̃ɛzↄ̃ɛ, ìↄ a swaa lↄlↄmɛɛkↄ̃wa, ma ibɛɛpi ì wɛbiibiia.
10Wì lɛ́'ɛ'ɛa, wì yãzↄ̃zↄ̃mɛɛ, wì ma sãnkɛkɛ, wì fɛlɛmanↄ píi.
11Lua ma na faasaideↄnɛ ń ↄzĩ, à ma zu gbɛ̃vãiↄ ↄu.
12Ma a kuanankɛ kílikiliɛ, ↄ̃ à mↄ̀ yãyìaa. À ma kũ ma waa kpɛ à ma pã pↄ́wa, à ma kɛ a pↄdɛa ũ.
13Aà kàzunaↄ lìamazi, à ma papaò ma pↄawa ma wɛ̃nagwasai, ma sɛtɛ̃na wì, a í lɛ́ fã́ɛ tↄↄlɛ.
14Ìↄ pũnaa ń pↄkũmao mↄ̀ↄmↄↄ, ì sↄ̃́ daa lá nɛgↄ̃na ì kɛwa.
15Ma zwã̀nkasaↄ nàminami má kàkamala, ma a mi sↄ̀lↄ bùsuu.
16Ma ↄ́ↄlↄ̀ e ma wɛ́ wò, ma wɛ́ tà loũloũ.
17Kási ma ↄ ku yãpãsĩe guuo, mɛ́ ma wabikɛa Luawa mↄafili vĩo.
18Bùsu, ńsu ka ma auao, ma wii su kpálɛo.

19Baa tia má seelade vĩ luabɛ, ma zɛnnↄde ku musu we.
20Ma gbɛ̃napi mɛ́ ma kↄ́ↄ ũ gↄↄ pↄ́ málɛ wɛ́'i bↄ Luaɛ.
21A zɛmanↄ Lua aɛ, lá gbɛ̃́ ì zɛ ń a gbɛ̃naowa.
22Asa ma gɛa gɛ́kĩi wɛ̃ i gↄ̃ bílao, gu pↄ́ wìli gɛ́u wà sù lↄopi.