Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sowɑkim kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ kɛ Pɑpiloni wulɑʋ Nepukɑnɛsɑɑ, nɑ ɩ yoolɑɑ pɑ wɑtɑ Yutɑ tɛtʋ nɑ pɑ́ ŋmɑkǝlɩ Sowɑkim. Amɑ pɩɩsɩ tooso sikɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ pɑ tɔɔ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ kɔnɑ Sowɑkim kɛ Pɑpiloni, nɑ Silii, nɑ Mowɑpʋ, nɑ Amoni yoolɑɑ, nɑ pɑ́ wɑkǝlɩ nɑ pɑ́ ŋmɩɩlɩ Yutɑ nyǝ́mɑ. Ɩsɩɩ Ɩsɔ kɑ heeluɣu ɩ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ nɑ pɑ́ yɔɣɔtɩ tɔ.
3Pǝ tɑɣɑ pʋlʋ, Mɑnɑsee kɑ wɑkǝlɑ sɔsɔm kɛ́. Ɩ kʋ́ yǝlɑɑ kʋpiŋ kɛ mʋsʋŋ, nɑ ɩsɑɣɑtʋ sʋʋ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ sɔsɔm. Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ nɑ́ɑ́ kisi-wɛɣɛ suulu hʋlʋɣʋ, nɑ ɩ́ yele nɑ mpusinɑɑ mpɛ pɑ kɔŋ-wɛ. Mpi tɔ, ɩ tɑɑ cɑɑkɩ sɩ ɩ́ tɑsɑ-wɛɣɛ ɩ ɩsɛntɑɑ kɛ́ nɑʋ.
5Pɑ kɛɛsɑ Sowɑkim tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
6Wɑɑtʋ wei Sowɑkim sǝpɑ, ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Sowɑkɛŋ lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ.
7Amɑ Icipiti wulɑʋ nɑ́ tɑ́ nɔkɩ lɩɩʋ. Mpi tɔ, Pɑpiloni wulɑʋ kɑ lɛɛkɑ-ɩ tɛtʋnɑɑ mpɑ ɩ́ kɑ́ tɔɣɔ lɔŋ tɔɣɔ. Pǝ kpɑɣɑʋ Icipiti tɛtʋ toŋɑ nɑ pǝ́ sɩɩnɑ Ɩfǝlɑtɩ pɔɣɔ tɔ.
8Sowɑkɛŋ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ pǝle fɛɩ hiu nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ pǝsɑ Yutɑ wulɑʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ ɩsɔtʋnɑɑ toosoɣo Yosɑlɛm. Ɩ too kɛlɛ Yosɑlɛm tʋ Ɩlǝnɑtɑŋ pɛɛlɔ Nehusetɑ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑkɛŋ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ, ɩsɩɩ ɩ cɑɑ.
10Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ Pɑpiloni wulɑʋ Nepukɑnɛsɑɑ yoolɑɑ polɑɑ nɑ pɑ́ nyɑlɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ kɔmɑ sɑɑ wei ɩ yoolɑɑ nyɑlɑ ɩcɑtɛ kɛ mpʋ tɔ.
12Ɩlɛnɑ wulɑʋ Sowɑkɛŋ, nɑ ɩ too, nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ ɑkewenɑɑ, nɑ ɩ yǝlɑɑ mpɑ ɩ wɛnɑ nɑɑni tɔ, pɑ́ lɩɩ nɑ pɑ́ polo pɑ́ hɑ Nepukɑnɛsɑɑ kɛ pɑ tɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ lɑ-wɛɣɛ yomɑɑ kɛ ɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkɑ tɑɑ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Nepukɑnɛsɑɑ kuu Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ pǝ kpɑncooŋ tǝnɑ. Nɑ ɩ́ yɔkɩ wʋlɑ wontu nti Sɑlʋmɔŋ kɑ lupɑ nɑ pɑ́ lɑkǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ tɔ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
14Nɑ pɑ́ kuu Yosɑlɛm nyǝ́mɑ tǝnɑ, nɑ ɑkewenɑɑ sɔsɑɑ nɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ. Nɑ pɑ́ lɩɩ yǝlɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000). Pɑ tɑ kɑlǝnɑ cɑŋǝm tǝmɑ lɑtɑɑ nɑ koolɑɑ. Nɑ pǝ́ yele kʋnyɔntʋnɑɑ tike.
15Nɑ ɩ́ kpɑɣɑ tɔtɔɣɔ Sowɑkɛŋ, nɑ ɩ ɑlɑɑ, nɑ ɩ yǝlɑɑ mpɑ ɩ wɛnɑ nɑɑni tɔ, nɑ Yutɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ nɑ ɩ́ ponɑ Pɑpiloni.
16Yǝlɑɑ kʋpɑmɑ iyisi nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ (7000) kɛ ɩ kpɑɣɑɑ. Nɑ cɑŋǝm tǝmɑ lɑtɑɑ, nɑ koolɑɑ kɛ yǝlɑɑ iyɑɣɑ (1000). Mpɑ pɑ mʋnɑ yoou tɔɣɔ ɩ kpɑɣɑ mpʋ nɑ ɩ́ ponɑ Pɑpiloni.
17Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ Nepukɑnɛsɑɑ kpɑ Sowɑkɛŋ ɩkpele Mɑtɑniyɑ kɛ wulɑʋ. Nɑ ɩ́ lɑɣɑsɩ-ɩ hǝtɛ sɩ Setesiyɑsɩ.
18Setesiyɑsɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ hiu nɑ kʋlʋmɑɣɑ tɑɑ kɛ́ ɩ pǝsɑ Yutɑ wulɑʋ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm kɛ Yosɑlɛm. Ɩ too kɛlɛ Lipinɑ tʋ Ɩlǝmeyɑ pɛɛlɔ Hɑmutɑlɩ.
19Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ ɩnɩ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ, ɩsɩɩ ɩ cɑɑ Sowɑkim.

20Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ mʋ pɑ́ɑ́nɑ́ nɑ ɩ́ kɔnɑ mpusi kɛ Yutɑ nɑ Yosɑlɛm pǝ nyǝ́mɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ lɔ-wɛɣɛ pooluŋ.