Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ Ilisee cɔwɑ sɩ: Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ cele ɩsǝntɔ tɑkɑ, liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ kɛ pɑɑ yɑ mʋlʋm kiloonɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ, yɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee kiloonɑɑ hiu nɑ liɣiti kɛ Sɑmɑlii kʋyɑkʋ tɑɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ yoou wontu tɔkʋlʋ nɔɣɔ tǝkpɑʋ sɩ: Pɑɑ Tɑcɑɑ kɑ́ tʋlɩ ɩsɔtɔnʋɣʋ kɛ pɔɔŋ nɑ kʋtɔɣɔʋ pee luli, pɩɩ lɑ ɩsɩɩ n yɔɣɔtʋɣʋ tɔɣɔlɛ? Ntɛnɑ Ilisee sɩ: N kɑ́ nɑ́ nɑ́ nyɑ́ ɩsǝpǝle. Amɑ n kɑɑ wɑɑ pǝ tɑɑ kɛ́.
3Asilimɑ kʋtɔŋ nyǝ́mɑ liɣiti nɔɣɔlʋ ɩ kɑ́ wɛnnɑ Sɑmɑlii ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ, nɑ ɑwɑlɩ tɔɔ. Mpʋɣʋlɛ pɑ tɔmɑ tǝmɑ sɩ: Ye tǝ cɑɣɑ cǝnɛ, ɩsɩɩ tǝ sǝpɑ yem.
4Tɔʋ, ɑnɩ ye tǝ tɔmɑ sɩ tǝ sʋʋkɩ ɩcɑtɛ tɑɑ, tɩɩ sɩ nyɔɣɔsɩ kɛ́, tɔɣɔnɑɣɑ fɛɩ. Tǝ́ tɩɩ cɑɣɑ cǝnɛ, pǝ tɑɑ pǝ tɑɑ ɩnǝɣɩ. Pǝ tɔɔ ɩlɛ, tǝ́ tii kolontunɑɑ tǝsikile. Ye pɑ tɩɩ kʋ-tʋ ɑwusɑ.
5Pǝ tɑɑnɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ tii Silii nyǝ́mɑ tǝsikile pɑ tɑ nɩɩ nɔɣɔlʋ tɑŋ.
6Silii yoolɑɑ kɑ́ nɩɩwɑ kɔkɔtɛ nɑtǝlǝɣɩ, ɩsɩɩ yoolɑɑ tuutuumɑ, nɑ pɑ kɛɛkɛnɑɑ nɑ pǝ kpɑɣɑnǝŋ tɑŋ. Ntɛnɑ pɑ́ heeli tǝmɑ sɩ: Ɩsǝntɔ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ fɛlɑ Icipiti nɑ Hiti pǝ nyǝ́mɑ kɛ liɣitee kɛ́, nɑ pɑ́ kɔŋ-tʋɣʋ yoonɑʋ.
7Ilim tʋkɑɣɑ, ɩlɛnɑ Silii yoolɑɑ se nɑ pɑ́ yele pɑ cokɑ, nɑ pɑ kpɑɣɑnǝŋ nɑ pɑ kpɑŋɑsɩ.
8Asilimɑ kʋtɔŋ nyǝ́mɑ liɣiti ɩnɩ ɩ tɑlɑ Silii nyǝ́mɑ tǝsikile nɑ pɑ́ sʋʋ cokǝle nɑtǝlɩ tǝ tɑɑ, nɑ pɑ́ tɔɣɔ nɑ pɑ́ nyɔɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ kuu liɣitee nɑ wʋlɑ nɑ wontu kususuutu, nɑ pɑ́ polo pɑ́ ŋmɛsɩ tiili. Ɩlɛnɑ pɑ́ mǝlɩ nɑ pɑ́ sʋʋ lɛntɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ kpɑɣɑ wontunɑɑ kʋpɑntʋ kɛ wɑɑnɩ wɑɑnɩ, nɑ pɑ́ polo pɑ́ ŋmɛsɩ tɔtɔ.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tɔmɑ sɩ: Ɩsɩɩ tǝ hikuɣu tɔm kʋpɑntʋ kɛ sɑŋɑ ɩsǝntɔ nɑ tǝ́ sɩɩnɑ tɑ tɩ tɔ pǝ fɛɩ teu. Ye tǝ yelɑɑ sɩ pǝ nyɑɑlɩ nɑ pǝ́cɔ́ tǝ́ heeli-tɩ, Ɩsɔ kɑ́ hɔ tɑ ŋkpɑŋʋɣʋ. Tǝ́ polo tǝ́ heeli-tǝɣɩ wulɑʋ tɛ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑsilimɑ kʋtɔŋ nyǝ́mɑ mpɛ pɑ sʋʋ ɩcɑtɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ yɑɑ yoolɑɑ mpɑ pɑ tɑŋǝɣɩ ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ tɔ, nɑ pɑ́ heeli-wɛ sɩ: Tǝ polɑ Silii yoolɑɑ tǝsikile ntɛ́ tǝ tɑ nɑ nɔɣɔlʋ. Pǝ́cɔ́ tǝ tɑ tɩɩ nɩɩ yʋlʋ nɔɣɔlʋ tɑŋ. Kpɑɣɑnǝŋ nɑ kpɑŋɑsɩ tike kɛ́ pɑ tɑmsɑɑ, nɑ cokɑ wɛ kpɛtɛ.
11Ɩlɛnɑ ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ tɑŋlɑɑ mpɛ pɑ́ yɑɑ nɔɣɔlʋ, nɑ pɑ́ tilinɑ-ɩ tɔm ntǝɣɩ wulɑʋ tɛ.
12Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ kʋlɑ ɑhoo hɛkɑ, nɑ ɩ́ tɔ́ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ sɩ: Mɑ nyǝmɑ́ Silii nyǝ́mɑ mpɛ pɑ tɑɑ lɑɣɑtʋ. Pɑ nyǝmɑ́ sɩ nyɔɣɔsɩ pɩɩ-tʋ. Pǝ tɔɔ kɛ́ pɑ lɩɩ pɑ tǝsikile nɑ pɑ́ polo pɑ́ ŋmɛlɩ tɑwɑ tɑɑ sɩ, ye tǝ́ lɩɩ ɩcɑtɛ tɑɑ, ɩlɛ pɑ kpɑ-tʋ nɑ tɑ́ ɩsɛ. Nɑ pɑ́ sʋʋ ɩcɑtɛ tɑɑ tɔtɔ.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ nɑ́ tɔmɑ sɩ: Tǝ́ lǝsɩ kpɑɣɑnǝŋ kɑkpɑsɩ nɑ tǝ́ tilinɑ yǝlɑɑ nɑpǝlɩ, nɑ tǝ́ nɑ́ mpi pǝ lɑkɩ tǝnɑ tɔ. Pɑɑ tǝ tɩɩ yelɑ-wɛ, pɑɑ sɩ teitei kɛ́ ɩsɩɩ ɩcɑtɛ tɑɑ yǝlɑɑ tǝnɑ.
14Ɩlɛnɑ wulɑʋ cɛlɑ yoou kɛɛkɛnɑɑ nɑɑlɛɣɛ yoolɑɑ, nɑ pɑ́ polo Silii nyǝ́mɑ kɛ pɛɛkʋɣʋ sɩ pɑ nɑɑ.
15Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ tǝŋɑ pɑ nɔɔhɛɛ, hɑlǝnɑ Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ. Nɑ pɑ́ hiiki wontunɑɑ tuutuumɑ wei Silii nyǝ́mɑ lɔnɑ mpɑɑʋ sɩ, pǝ́ kɑɑsɩ-wɛ tǝfɑɣɑfɑɣɑ nɑ pɑ́ se lɔŋlɔŋ tɔ. Ɩlɛnɑ pɛlɛ pɑ́ mǝlɩ nɑ pɑ́ heeli-tǝɣɩ wulɑʋ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩcɑtɛ nyǝ́mɑ lɩɩ kpɑkpɑɑ, nɑ pɑ́ tii Silii nyǝ́mɑ tǝsikile, nɑ pɑ́ kuu wontu. Hɑlǝnɑ yǝlɑɑ pɛɛtɩ mʋlʋm kiloonɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ, yɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee kiloonɑɑ hiu nɑ liɣiti kɛ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ heeluɣu-wɛ tɔ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ kʋsɑ ɩ yoou wontu tɔkʋlʋ wei ɩ tǝŋɑɣɑ-ɩ tɑm tɔ, sɩ ɩ́ polo nɑ ɩ́ feŋ nɑ ɩ́ nɑ́ mpi pǝ lɑkɩ kʋyɑkʋ tɑɑ kɛ́ ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ tɔ. Amɑ sɑmɑɑ wei ɩ kɑ wɛ tǝnɑ tɔ, ɩ pɑɑ-ɩ nɔɔhɛɛ nɑ ɩ́ sɩ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ilisee kɑ yɔɣɔtɑ wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɔmɑ nɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ-ɩ tɔ.
18Wɑɑtʋ wei Ilisee kɑ́ heelɑ wulɑʋ sɩ: Cele ɩsǝntɔ wɑɑtʋ pɑɑ pɛɛtɩ tɔɣɔnɑɣɑ pee kiloonɑɑ hiu nɑ liɣiti, yɑɑ mʋlʋm kiloonɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛɣɛ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ kʋlʋmʋɣʋ kɛ Sɑmɑlii kʋyɑkʋ tɑɑ tɔ.

19Yoou wontu tɔkʋlʋ ɩnɩ ɩ cɔnɑ sɩ: Pɑɑ Tɑcɑɑ kɑ́ tʋlɩ ɩsɔtɔnʋɣʋ kɛ pɔɔŋ nɑ kʋtɔɣɔʋ pee luli, pɩɩ lɑ ɩsɩɩ n yɔɣɔtɑɑ tɔɣɔlɛ? Hɑlɩ Ilisee tɔmɩ-ɩ sɩ: N kɑ́ nɑ́ nɑ́ nyɑ́ ɩsǝpǝle, ɩlɛ n kɑɑ wɑɑ pǝ tɑɑ kɛ́.
20Nɑ tɑmpɑnɑ ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ lɑpɑ. Ɩcɑtɛ nɔnɔɣɔ sɑmɑɑ fɛlɑ-ɩ kɛ́ nɑ ɩ́ sɩ́.