Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Lemɑliyɑ pǝyɑlʋ Pekɑ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́, Yotɑm pǝyɑlʋ Ahɑsɩ pǝsɑ Yutɑ wulɑʋ.
2Ɩlɛnɑ ɩ́ lɑ́ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso kɛ Yosɑlɛm. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ wɛnɑ pɩɩsɩ hiu. Amɑ ɩ tɑ lɑ mpi Tɑcɑɑ sɔɔlɑɑ tɔ, ɩsɩɩ ɩ lɔŋcɛ Tɑfiiti.
3Ɩ mǝlɑɑ kɛ́ nɑ ɩ́ kɛɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ kʋlɑpǝlɛ ɩsɑɣɑlɛ. Hɑlǝnɑ ɩ́ cɑŋ nɑ ɩ́ lɑɑ ɩ pǝyɑlʋ kɛ́ tʋɣʋ kɛ teitei ɩsɩɩ ɑcɑɑlǝtʋ nti tɛtʋ nyǝ́mɑ lɑkɑɣɑ lɔŋ nɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔnɩ-wɛ nɑ pǝ́ fɛɛ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ.
4Nɑ pɑ́ lɑɑkɩ tɔlɑ nɑ pɑ́ wɔkɩ pǝ tulɑɑlʋnɑɑ kɛ tǝkɔtǝlɛnɑɑ, nɑ pulɑsɩ nyɔɔŋ tɑɑ hɔtʋ tɛɛ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ Silii wulɑʋ Lesɛɛ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Pekɑ pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ yoonɑ Yutɑ wulɑʋ Ahɑsɩ, nɑ pɑ́ nyɑlɑ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ. Amɑ pɑ tɑ pǝsɩ-ɩ.
6Wɑɑtʋ kʋlʋm ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ Silii wulɑʋ ɩnɩ ɩ tɔɣɔnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kɛ Ɩlɑ ɩcɑtɛ tɑɑ. Nɑ ɩ́ hɑ-tɛɣɛ Ɩtɔm nyǝ́mɑ, nɑ pɛlɛ pɑ́ cɑɣɑ tǝnɑɣɑ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
7Ḿpʋ́ɣʋ́ Ahɑsɩ tilɑɑ nɑ ɩ́ heeli Asilii wulɑʋ Tekǝlɑ-Fɑlɑsɑɑ sɩ: Hɑɩ, kɔɔ nɑ ń yɑ-m Silii nɑ Ɩsɛɣɛlɩ pɑ ɑwulɑɑ niŋ tɑɑ. Mpi tɔ, mɑ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ nyɑ́ tǝmlɛ tʋ yɑɑ nyɑ́ pǝyɑɣɑ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kuu Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kpɑncooŋ tɑɑ kɛ́ wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ, nɑ ɩ́ lɑ Asilii wulɑʋ kɛ kʋcɔɔʋ.
9Ntɛnɑ Asilii wulɑʋ lɑ teitei, ɩsɩɩ Ahɑsɩ sǝlǝmɑ-ɩ tɔ. Ɩ polɑɑ nɑ ɩ́ yoonɑ Tɑmɑsɩ ɩcɑtɛ, nɑ ɩ́ lɛɛkɩ-tɛ, nɑ ɩ́ kpɑ tǝ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ ponɑ Kiii. Pǝ yelɑ wulɑʋ Lesɛɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋ́ ɩ́lɛ́.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ Ahɑsɩ polɑ Tɑmɑsɩ kɛ Tekǝlɑ-Fɑlɑsɑɑ nɑʋ. Ntɛnɑ ɩ́ nɑ́ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kɛ Tɑmɑsɩ tʋɣʋ kutuluɣu tɑɑ, nɑ ɩ́ lǝsɩ tǝ fotoo nɑ tǝ wɛɛtʋ kɛ teitei, nɑ ɩ́ ponɑ Yosɑlɛm kɔtʋlʋ Wuliyɑ.
11Ɩlɛnɑ Wuliyɑ ŋmɑ́ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kʋfɑtɛ kɛ teitei ɩsɩɩ Ahɑsɩ tilinɑ-ɩ tɔ, nɑ ɩ́ tɛ́ nɑ pǝ́cɔ́ wulɑʋ mǝlɩ Yosɑlɛm.
12Wɑɑtʋ wei wulɑʋ lɩɩnɑ Tɑmɑsɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ polo ɩ mɑɣɑmɑɣɑ nɑ
13ɩ́ lɑ ciikuɣu nɑ tɔɣɔnɑɣɑ pǝ kɔtɑsɩ nɑ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑɑ tɔ. Nɑ ɩ́ liisi sʋlʋm, nɑ ɩ́ ŋmɩɩsɩ pǝ cɑlǝm kɛ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ.
14Pǝ wɑɑlɩ kɛ́ wulɑʋ lɑɣɑsɑ Tɑcɑɑ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ nyǝntɛ nte tɩɩ wɛ kʋfɑtɛ nɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ pɑ hɛkʋ tɑɑ kɛ́ nɔnɔɣɔ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ sɩɩ-tɛɣɛ kʋfɑtɛ ńtɛ́ tǝ wɑɑlɩ nɑ ilim ntɔɣɔŋ tɔɔ.
15Ɩlɛnɑ wulɑʋ tɔ kɔtʋlʋ Wuliyɑ sɩ: Sɑŋɑ wɑɑlɩ, kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kʋfɑtɛ tɔɔ kɛ́ ń kɑ́ lɑkɩ tɑnɑŋ nɑ tɑɑnɑɣɑ pǝ kɔtɑsɩ nsi kɔkɔ lusɑɑ tɔ, nɑ pǝ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ pǝ sʋlʋm nyǝnsɩ, nɑ ń ŋmɩɩsǝɣɩ pǝ cɑlǝm. Pɑɑ wulɑʋ kɔtɑsɩ, pɑɑ sɑmɑɑ nyǝnsɩ. Ye pǝ kɑɑsɑ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kʋpǝntɛ tɔm ɩlɛ, tǝlɛɣɛ mɑɑ pɛɛkǝɣǝnɑ Ɩsɔ luɣu nyǝntʋ.
16Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtʋlʋ Wuliyɑ lɑpɑ teitei ɩsɩɩ Ahɑsɩ yɔɣɔtʋɣʋ tɔ.
17Ɩlɛnɑ wulɑʋ hɛtɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ lʋm kɛɛkɛnɑɑ nyǝɣǝtʋ nɑ pɑ lʋm cɛmsɛnɑɑ. Nɑ ɩ́ tisi lʋm nyɑmpɑɑni ɑnɑɑm wei ɩ kɑ wɛ lɑtǝcɛnɑɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑlɛ lɛɛsǝŋ tɔɔ tɔ nɑ ɩ́ sɩɩ ɑtɛ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ yɔkɑ ɩ tǝcɑɣɑlɛ nte pɑ yɑɑ sɩ, kʋyɑkʋ kʋhɛɛsʋɣʋ kumte tɔɣɔ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ, nɑ ɩ́ tǝkɩ pǝ nɔnɔɣɔ ŋkɑ ɩ́ sʋʋkǝnɑ tɔ sɩ, pǝ́ lɑ Asilii kɛ teu.

19Pɑ kɛɛsɑ Ahɑsɩ tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
20Wɑɑtʋ wei ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ pɑ tǝyɑɣɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ kɛ́ Tɑfiiti tɛ. Nɑ ɩ pǝyɑlʋ Ɩsekiyɑsɩ lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ.