Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Sowɑkɑsɩ pǝyɑlʋ Sowɑsɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑlɛ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́, Yutɑ wulɑʋ Sowɑsɩ pǝyɑlʋ Amɑsiyɑ, nɑ́ lɛɛtɑ ɩ cɑɑ lonte tɑɑ.
2Ɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ kɑ wɛ hiu nɑ kɑkpɑsɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ pɩɩsɩ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ, kɛ Yosɑlɛm kɛ Yutɑ tɑɑ. Ɩ too tɛɣɛlɛ Yosɑlɛm tǝnɑ, nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Yowɑtɑŋ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mpi pǝ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩlɛ ɩ tɑ tɑlɑ ɩ cɔsɔ Tɑfiiti kɛ́. Ɩ lɑpɑ teitei kɛ́ ɩsɩɩ ɩ cɑɑ Sowɑsɩ.
4Ɩ tɑ wɑkǝlɩ tǝkɔtǝlɛnɑɑ, yǝlɑɑ tɔŋɑ pote kɛ́ nɑ pɑ́ lɑɑkɩ nɑ pɑ́ wɔkɩ tulɑɑlʋnɑɑ.
5Wɑɑtʋ wei Amɑsiyɑ lɑpɑ nɑ ɩ kɑwulɑɣɑ cɑɣɑ teu, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋ́ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ mpɑ pɑɑ kʋwɑ ɩ cɑɑ Sowɑsɩ tɔ.
6Amɑ ɩ yelɑ kʋlɑɑ piyɑ, ɩsɩɩ Tɑcɑɑ yepu nɑ pɑ́ ŋmɑɑ Moisi kiiu tɑɑ tɔ sɩ: Pɑ kɑɑ kʋ pǝyɑɣɑ kɛ kɑ cɑɑ ɩsɑɣɑtʋ tɔɔ.
7Amɑsiyɑ kʋlʋm ɩnɩ ɩ kʋnɑ Ɩtɔm yoolɑɑ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000) kɛ́ tɔm tɛtɛkǝlɛ tɑɑ, nɑ ɩ́ lɛɛkɩ Selɑ ɩcɑtɛ. Nɑ ɩ́ hɑ-tɛɣɛ hǝtɛ sɩ Yɔkǝtɛɛlɩ. Nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-tɛɣɛ ḿpʋ́ɣʋ́ hɑlǝnɑ sɑŋɑ.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ tilɑɑ nɑ ɩ́ heeli Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Sowɑkɑsɩ, wei ɩ kɛ́ Yehu sɑɑlɩ tɔ sɩ: Kɔɔ nɑ tǝ suli yoou.
9Ntɛnɑ Sowɑsɩ cɔ-ɩ sɩ: Lipɑŋ pʋɣʋ tɔɔ tiikɑ sɔwɑ nyǝŋkɑ kɑ sǝlǝmɑ tʋɣʋ sɔsɔɔʋ sɩ kʋ́ hɑ ɩ pǝyɑlʋ kɛ́ kʋ pɛɛlɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ tɑɑlɛ wontuɣu nɑkʋlɩ kʋ tɔmɑ sɔsɔʋ tɔɔ nɑ kʋ́ pʋɣʋtɩ-ɩ. Ɩlɛnɑ Sowɑsɩ tɑsɑ sɩ:
10N nyǝmɑ́ sɩ n kǝlɑ Ɩtɔm nyǝ́mɑ tɔɣɔlɛ n tɔkɩ nyɑ́ tɑntǝŋ yɛɛ? Tɔʋ, cɑɣɑnɑ tǝlɛ tǝ tike yɑɑ. Tɔfɔ, ye mɑ́ nɑ-ŋ tǝ sulɑɑ, pɩɩ kɔnɑ nyɑnɑ nyɑ́ yǝlɑɑ mǝ tɔɔ kɛ́ pulɑɣɑ.
11Amɑ Amɑsiyɑ tɑ mʋ Sowɑpɩ tɔm ntɩ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑsɩ kpɑɣɑ ɩ yoolɑɑ, nɑ Amɑsiyɑ nɑ́ɑ́ kpɑɣɑ ɩ nyǝ́mɑ nɑ pɑ́ suli Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ kɛ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ.
12Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kǝlɩ Yutɑ nyǝ́mɑ, nɑ pɑ́ se nɑ pɑ́ kpe.
13Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Sowɑsɩ kpɑ Yutɑ wulɑʋ Amɑsiyɑ kɛ Pɛtɩ-Sɛmɛsɩ nɑ ɩ́ tǝkɩ-ɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ polo Yosɑlɛm nɑ ɩ́ kʋ́ koloŋɑ kɛ pʋ́ʋ́ɣʋ́ kɛ mɛɛtǝlǝnɑɑ ŋmʋnʋɣʋ (200) kɛ́ Ɩfǝlɑyim nɔnɔɣɔ kiŋ. Hɑlǝnɑ ŋkuluŋɑ tɑɑ nɔnɔɣɔ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ kuu wʋlɑ nɑ liɣitee nyǝɣǝtʋ nɑ wontunɑɑ kʋpɑmɑ mpɑ pɑɑ wɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ pǝ kpɑncooŋ tɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ kpɑ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ ponɑ Sɑmɑlii.
15Pɑ kɛɛsɑ Sowɑsɩ tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ ɩ kʋlɑpǝm nɑ ɩ ɑpɑlʋtʋ nɑ ɩsǝnɑ ɩ yoonɑ Yutɑ wulɑʋ Amɑsiyɑ tɔ.
16Sowɑpɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Sɑmɑlii kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ, nɑ ɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm lɛɛtɩ ɩ lonte.
17Pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ kɛ Yutɑ wulɑʋ Amɑsiyɑ tɑsɑ tɔɣɔʋ, kɛ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Sowɑsɩ sǝm wɑɑlɩ.
18Pɑ kɛɛsɑ Amɑsiyɑ tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ yǝlɑɑ kʋlɑ Amɑsiyɑ tɔɔ kɛ́ Yosɑlɛm tɑɑ, nɑ ɩ́ se nɑ ɩ́ polo Lɑkisi. Amɑ pɛlɛ pɑ tǝŋɑ-ɩ tǝnɑ nɑ pɑ́ kʋ-ɩ.
20Ɩlɛnɑ pɑ́ kɔnɑ-ɩ nɑ kɛɛkɛ nɑ kpɑɣɑnǝŋ pɑɣɑlɛ, nɑ pɑ́ pimi-ɩ pɑ tǝyɑɣɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ kɛ́ Tɑfiiti tɛ.
21Ntɛnɑ Yutɑ nyǝ́mɑ kpɑ Amɑsiyɑ pǝyɑlʋ Asɑliyɑ kɛ wulɑʋ, nɑ ɩ́ lɛɛtɩ ɩ cɑɑ lonte tɑɑ. Asɑliyɑ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ kɑ wɛ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso kɛ wɑɑtʋ ɩnɩ.
22Asɑliyɑ ɩnɩ ɩ lɛɛkǝnɑ Ɩlɑ ɩcɑtɛ, kɛ ɩ cɑɑ sǝm wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ tɑɣɑnɩ-tɛɣɛ ŋmɑʋ.
23Yutɑ wulɑʋ Amɑsiyɑ kɑwulɑɣɑ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ kɑkpɑsɩ nyǝŋkɑ tɑɑ, Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Sowɑsɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm pǝsɑ wulɑʋ kɛ Sɑmɑlii. Nɑ ɩ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ pɩɩsɩ nɩɩlɛ nɑ kʋlʋmɑɣɑ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ Solopʋwɑm lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩ wɛ lɑɑtʋ nti tǝ tɑɑ ɩ ɑkpele tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ.
25Ɩlɛnɑ ɩ́ lɛɛkɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tǝnɑɣɑ pǝ kpɑɣɑʋ Lepo-Hɑmɑtɩ, hɑlǝnɑ pǝ́ polo Lʋcɑɣɑm teŋku kɛ teitei, ɩsɩɩ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɑ heeluɣu Amitɑyi pǝyɑlʋ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Yonɑɑsɩ kɛ Kɑtɩ-Hefɛɛ tɔ.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ nɑwɑ ɩsǝnɑ pǝ kǝlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ. Pǝ́cɔ́ pɑɑ yʋlʋ kʋlʋm tǝkoŋ, fɛɩ sɩ ɩ kɑ́ wɑɑsɩ-wɛ.
27Amɑ ɩ tɑɑ sɔɔlɩ sɩ ɩ́ kpiisi-wɛ. Pǝ tɔɔ kɛ́ ɩ yelɑɑ nɑ Sowɑsɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm wɑɑsɩ-wɛ.
28Pɑ kɛɛsɑ Solopʋwɑm tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ ɩ́ kʋlɑpǝm, nɑ ɩ ɑpɑlʋtʋ kɛ yoou tɑɑ, nɑ ɩsǝnɑ ɩ lɛɛkɑ Tɑmɑsɩ nɑ Hɑmɑtɩ pǝ ɑcɑlɛɛ tɔ.
29Wɑɑtʋ wei ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Sɑmɑlii kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ, nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sɑkɑlɩ lɛɛtɩ ɩ lonte.