Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀

2 BƐKPÀÀTÌBƐ̀ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sosɑkimmu kpɑ̀tì miɛkɛ nkɛ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ ò domɛ̀ kóò nɑ, kòo ò bɔ̀útɛ́ kɛ́ nhò bùɔ́ kɛ dɔ̀ yɛbie nyɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́yetɛ o kpɛti.
2Mɛm̀mɛ kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nduɔ́ nkɛ̀ bɛfèèbɛ̀ Bɑbidɔnni kɔbɛ nɛ̀ Asidii kɔbɛ nɛ̀ Mɔɑbu kɔbɛ nɛ̀ Amɔniibɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ do Sudɑɑ kó dikpɑ̀ɑ̀tìyuu kɛ bo di dèè pɑ́íí kɛ́ndònnɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ndo ti nɑ̀kɛ́mɛ̀ ku kó bɛtɔ̃mbɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tì bɛ́i.
3Ti Yiɛ̀ nKuyie ndo duɔ́ nkɛ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ bɛ̀ tùɔ̀kɛní kɛ bo bɛ̀ kɛi nku borɛ̀ ndɛ, Mɑnɑnsee kó mɛyɛi nkpɛ́í nnɛ̀ ò dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀,
4nɛ̀ ò do kùɔ bɛ̀ɛ̀ nìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ yĩ̀ĩ̀ ncóú nkɛ́píɛ nSedisɑdɛmmu bɑ́ bɛ̀ í cɑ̀ɑ̀rɛ̀ mùmɑmù, mɛɛ̀ do te kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyetɛ kù bo bɛ̀ cĩ̀ɛ̃́mmɛ̀.
5Sosɑkimmu dɔɔ̀rìmɛ̀ sɔmmɛ ò do dɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ dɛ̀ wɑ̃̀rimu Sudɑɑ kpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ dɔɔ̀rìmɛ̀ pɑ́tíri miɛkɛ.
6Kòo kú kɛ̀ bɛ̀ɛ ò kũnnɛ́ o yɛmbɛ̀ fɔ̃ti. Kòo birɛ Sosɑkinni sɔɔtɛ́ o kpɑ̀tì.
7Esibiti kóo kpɑ̀ɑ̀tì tɛ̃́nkɛ í nyɛ̀ o ɛì kɛ yɛ̃́ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì do fìètɛmɛ̀ o tenkɛ̀ ò do te kɛ̀ kɛ́túótɛ́ Esibiti kó kukó nkɛ́tuɔkɛnɛ̀ kukó nhEfɑdɑti.
8Sosɑkinni do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ yɛ̀ni ndi, kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti kɛ bo Sedisɑdɛmmu. Kòò yɔ̃ yètìrì tu Nɛusitɑɑ Edinɑtɑ̃ɑ̃ birɛ Sedisɑdɛmmu ɛì kou.
9Kòo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀. Ò do tũ̀nnɛ o yɛmbɛ̀ borimɛ mmɛ weti weti.
10Dɛ mɔ̀nnì ndi Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì Nɛbukɑnnɛsɑɑ domɛ̀ Sedisɑdɛmmu kóò pi.
11Kɛ̀ Nɛbukɑnnɛsɑɑ o mɔ́mmuɔ nkɔtɛní kɛ́do dihɛì o ɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ pi dì.
12Mɛm̀mɛ Sosɑkinni Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì yɛ̀nnímɛ̀ kɛ́kɔtɛ kóò duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ́nɛinɛ̀ o yɔ̃ nɛ̀ o kó bɛtũ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ tu tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀. Kɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tìi bɛ̀ pĩ̀ḿmú kɛ́dɔɔ̀ tidɑɑtì. O kpɑ̀tì benni diniínnì miɛkɛ do nkɛ ò bɛ̀ pĩ̀ḿmúmɛ̀.
13Mɛm̀mɛ ò tɔmɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó tinɛntì timɔu tìì do bo tɛ miɛkɛ nɛ̀ tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ kpɛti. Kɛ̀ bɛ̀ɛ puɔ mmɛsɔɔ nkó tinɛntì timɔu Isidɑyɛɛribɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì Sɑdomɔɔ do dɔ̀ɔ̀ tì ti Yiɛ̀ nKuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í, nkù do tì nɑ̀kɛ́ kɛ yɛ̃mmɛ̀.
14Kòo pĩ́mmú okpɑ̀ɑ̀tì kó bɛ̀tũ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛnitidiɛbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ mbo tɛkɔupípíítɛ̀ (10000), kɛ́pĩ́mmúnɛ̀ bɛmɑ́ɑ́bɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri yɛcɑukpetínyɛ̀, kɛ̀ cɛ̃́nkoo kɔbɛ bɛɛ̀ nkpɑɑ́ dihɛì.
15Kòo tɔ Sosɑkinni nɛ̀ o yɔ̃ nɛ̀ o pobɛ̀ nɛ̀ iwɛ̃ĩ yɛmbɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ fɔ̃̀mmu bɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ tu tɛkpɑ̀ɑ̀tìcĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó bɛkótíbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ kònnɛ̀ Bɑbidɔnni.
16Bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ nɔ mmudoò kɛ̀ bɛ̀ mbo sikɔupísìyiekɛ̀ (7000) bɛmɑ́ɑ́bɛ̀ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri yɛcɑukpetínyɛ̀ kɛ̀ bɛmbɛ mbo tɛkɔupíítɛ̀ (1000), kɛ́pĩ́mmú bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀mbɛ̀ yɛkɔ̃m̀bɔ̀ yɛmbɛ̀ kɛ́kònnɛ̀ Bɑbidɔnni.
17Kɛ̀ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tìi túótɛ́ Sosɑkinni yɔ̃ tɑ̃ũ̀ Mɑtɑnniyɑ kɛ́dɔɔ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kòo sɔɔtɛ́ Sosɑkinni kpɑ̀tì. Kòo ò cèètɛ diyètìrì kóò yu kɛ dɔ̀: Sedesiɑ.
18Sedesiɑ do yóó di tikpɑ̀tì kɛ mɔkɛ yɛbie nsipísìdɛ́ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ ndi kɛ́ntɔ tikpɑ̀tì kɛ dɔ̀ yɛbie ntɛpíítɛ̀ nɛ̀ dìmɑ́ɑ̀ kɛ bo Sedisɑdɛmmu. Kòo yɔ̃ yètìrì tu Amitɑdi Sedemii birɛ Dibunɑ ɛì kou.

19Kòo dɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nyí dɔ́ dɛ̀, ò do tũ̀nnɛ Sosɑkimmu borimɛ mmɛ weti weti.
20Ti Yiɛ̀ nKuyie nkuù miɛkɛ do yɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ dɛndɛ kó dimɑ̀ɑ̀ bɛ̀ tùɔ̀kɛní, kɛ̀ Kuyie mbɛ̀ kɛi nku borɛ̀. Kɛ̀ dɛ̀ mboní kɛ̀ Sedesiɑ yetɛ Bɑbidɔnni kóo kpɑ̀ɑ̀tì kpɛti.