Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yutɑ wulɑʋ Ahɑsiyɑ pǝyɑlʋ Sowɑsɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nɑ tooso nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́, Yehu pǝyɑlʋ Sowɑkɑsɩ tɔɣɔ Ɩsɛɣɛlɩ kɑwulɑɣɑ kɛ Sɑmɑlii, kɛ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩ kɛɛnɑ Solopʋwɑm wei ɩ tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ lɑɑtʋ tɑɑ tɔ ɩ ɩsɑɣɑtʋ.
3Ɩlɛnɑ Tɑcɑɑ mʋ-wɛ nɑ pɑ́ɑ́nɑ́, nɑ ɩ́ tʋ-wɛɣɛ Silii wulɑʋ Hɑsɑyɛlɩ niŋ tɑɑ. Pǝ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ tɑsɑ-wɛɣɛ tʋɣʋ kɛ Hɑsɑyɛlɩ pǝyɑlʋ Pɛnɩ-Hɑtɑtɩ niŋ tɑɑ tɔtɔ, nɑ pǝ́ tɑɑŋɩ sɔsɔm.
4Amɑ Sowɑkɑsɩ sǝlǝmɑ Tɑcɑɑ sɩ ɩ́ kʋ ɩ pɑ́ɑ́nɑ́. Ɩlɛnɑ Ɩsɔ nyǝnɩ ɩsǝnɑ Silii wulɑʋ cɔɔsɑ-wɛ tɔ,
5nɑ ɩ́ kʋsɩ wɑɑsʋlʋ nɔɣɔlʋ nɑ ɩ́ hɛtɩ-wɛɣɛ pɑ niŋ tɑɑ. Pǝ kpɑɣɑʋ wɑɑtʋ ɩnɩ tɔɣɔ pɑ cɑɣɑnɑ hɛɛsʋɣʋ ɩsɩɩ too pɑɑ wɛʋ tɔ.
6Pɑɑ nɑ mpʋ, pɑ kɛɛnɑ Solopʋwɑm nɑ ɩ tǝyɑɣɑ nyǝ́mɑ pɑ tɩɩŋ lɑɑʋ, nɑ pɑ́ yele tʋɣʋ ɑlʋnyǝŋkʋ tesikɑ kʋlɑlɑɑɣɑ kɛ Sɑmɑlii ɩcɑtɛ tɑɑ.
7Silii wulɑʋ kɑ nɑŋɑ Sowɑkɑsɩ yoolɑɑ tǝnɑɣɑ, nɑ pǝ́ kɑɑsɩ-ɩ pǝcɔ tike. Kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ nɩɩlɛ nɑ nɑɑnʋwɑ, nɑ kɛɛkɛnɑɑ kɛ nɑɑnʋwɑ, nɑ yoolɑɑ kɛ iyisi nɑɑnʋwɑ (10000).
8Pɑ kɛɛsɑ Sowɑkɑsɩ tɔm lɛntǝnɑɑ, nɑ ɩ kʋlɑpǝm nɑ ɩ ɑpɑlʋtʋ tɔm kɛ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.
9Wɑɑtʋ wei ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Sɑmɑlii nɑ ɩ pǝyɑlʋ Sowɑsɩ lɛɛtɩ ɩ lonte.
10Yutɑ wulɑʋ Sowɑsɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́, Sowɑkɑsɩ pǝyɑlʋ Sowɑsɩ pǝsɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɛ Sɑmɑlii tɑɑ. Nɑ ɩ́ tɔɣɔ pɩɩsɩ nɑɑnʋwɑ nɑ nɑɑtoso.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ lɑpɑ mpi pǝ tɑ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩ kɛɛnɑ Solopʋwɑm wei ɩ tusɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ tɩɩŋ lɑɑʋ tɑɑ tɔ.
12Pɑ kɛɛsɑ Sowɑsɩ tɔm lɛntǝnɑɑ kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ. Pǝ kpɑɣɑ ɩ kʋlɑpǝm nɑ ɩsǝnɑ ɩ yoonɑ Yutɑ wulɑʋ Ahɑsiyɑ nɑ ɑpɑlʋtʋ tɔ.
13Wɑɑtʋ wei ɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ Sɑmɑlii kɛ Ɩsɛɣɛlɩ ɑwulɑɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm lɛɛtɩ ɩ lonte.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋtɔŋ nɑkʋlɩ kʋ kpɑ Ilisee. Ɩ cɑɑkɑɣɑ sǝm, ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Sowɑsɩ polo ɩ wiiluɣu, nɑ ɩ́ luŋ ɩ tɔɔ nɑ ɩ́ wiiki, nɑ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Hɑɩ, mɑ cɑɑ, Ɩsɛɣɛlɩ kɛɛkɛ nɑ ɩ sɑɑlʋ.
15Ntɛnɑ Ilisee sɩ: Cɑɑ tɔɔʋ nɑ nyǝmɑ́. Ɩlɛnɑ wulɑʋ cɑɑ nɑ ɩ́ kɔnɑ.
16Ntɛnɑ Ilisee sɩ: Tʋlɩ ilim tǝlɩɩlɛ tɔɔ pǝtote. Ɩlɛnɑ wulɑʋ tʋlɩ. Ilisee sɩ: Kpɑɑsɩ nyɑ́ tɔɔʋ. Wulɑʋ kpɑɑsɑ ɩ tɔɔʋ ɩlɛnɑ Ilisee tǝnɩ ɩ niŋ kɛ wulɑʋ nyǝŋ tɔɔ, nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɔ́. Wulɑʋ tɔwɑ, ɩlɛnɑ Ilisee mɑ kɑpukɑ sɩ: Nyǝmlɛ tǝnɛ tǝ hʋlǝɣǝnɑ ɩsǝnɑ ń kɑ́ kǝlɩ Silii yoolɑɑ nɑ ń kʋ-wɛɣɛ Afɛkɩ tɔ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Ilisee tɑsɑ wulɑʋ kɛ heeluɣu sɩ: Kpɑɣɑ nyǝmɑ́ lɛnnɑ. Wulɑʋ kpɑɣɑ nyǝmɑ, ɩlɛnɑ Ilisee sɩ: Tɔ́ ɑtɛ. Ɩlɛnɑ wulɑʋ tɔ́ ɑtɛɣɛ tɔm tooso, nɑ ɩ́ yele mpʋ.
19Ntɛnɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kpɑ Ilisee nɑ ɩ́ tɔ sɩ: Aɑ, kɑsɑ, ye n kɑ́ tɔwɑ tɔm kɑkpɑsɩ, yɑɑ nɑɑtoso n kɑ́ kǝlɑ Silii nyǝ́mɑ ntɛ́ tǝnɑŋnɑŋ. Tɔʋ, tɔm tooso tike ńtɛ́ ń kɑ́ kǝlɩ-wɛ.

20Ḿpʋ́ɣʋ́ Ilisee sǝpɑ nɑ pɑ́ pimi-ɩ. Pǝnɑɣɑ sikɑɑ, ɩlɛnɑ Mowɑpʋ yoolɑɑ ŋmɩɩlɑɑ sʋʋkɩ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ.
21Kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ nɑpǝlɩ pɑ sǝɣǝlɑ pɑ sǝtʋ nɑ pɑ́ pukinɑ pim. Ɩlɛ pɑ sulinɑ ŋmɩɩlɑɑ mpɛ pɑ kpekǝle nɑtǝlǝɣǝlɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ lɔɣɔ pɑ sǝtʋ kɛ Ilisee pǝlɑɑʋ tɑɑ nɑ pɑ́ se. Sǝtʋ hotɑ Ilisee mʋwɑ tɔɔ, ɩlɛnɑ sǝtʋ fe nɑ ɩ́ kʋlɩ nɑ ɩ́ sǝŋ.
22Silii wulɑʋ Hɑsɑyɛlɩ kɑ ŋmɑkǝlɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ Sowɑkɑsɩ kɑwulɑɣɑ wɑɑtʋ tǝnɑɣɑ.
23Amɑ Tɑcɑɑ nyǝnɑ pɑ pǝtɔɔtǝlɛ kɛ nɔɣɔ ŋkɑ ɩ nɑ Apǝlɑhɑm, nɑ Ɩsɑɑkɑ, nɑ Yɑkɔpʋ pɑɑ pɛɛlɑɑ tɔ kɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ yele-wɛɣɛ kpiisuɣu. Wɑɑtʋ ɩnɩ tɔ, ɩ tɑ yelitɑ sɩ kolontunɑɑ ɩ́ kpɑ-wɛ nɑ pɑ́ ponɑ pooluŋ tiili.
24Silii wulɑʋ Hɑsɑyɛlɩ sǝpɑ, ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Pɛnɩ-Hɑtɑtɩ lɛɛtɩ ɩ lonte tɑɑ.
25Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Sowɑsɩ lɛɛkɑ Ɩsɛɣɛlɩ ɑcɑlɛɛ nnɑ Hɑsɑyɛlɩ kɑ tɔɣɔ Sowɑkɑsɩ tɔ. Tɔm toosoɣo Sowɑsɩ yoonɑ Pɛnɩ-Hɑtɑtɩ, nɑ ɩ́ lɛɛkɩ ɩ ɑcɑlɛɛɛ tǝnɑ.