Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ kpekǝle nyǝ́mɑ polɑ Ilisee kiŋ nɑ pɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Tɑ cɑɑ, tɑ kutuluɣu ŋku kʋ tɑɑ tǝ kotiɣi tɔ kɩɩ tɑkɩ-tʋ.
2Ɩlɛ yele nɑ tǝ́ tii Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ nɔɣɔ, nɑ pɑɑ wei ɩ́ sɛtɩ tɑɑʋ, nɑ tǝ́ siki kutuluɣu lɛŋkʋ. Ilisee sɩ: Ɩ́ polo.
3Mpʋɣʋlɛ pɑ tɑɑ lɛlʋ pǝsǝnɑɑ sɩ: Tɑ cɑɑ, tɑ nɑ-ŋ tɩɩ ponɑ. Ḿpʋ́ɣʋ́ sɩ: Pǝ wɛ teu, mɑɑ tǝŋ-mɛ.
4Ɩlɛnɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ tii Yɑɑtɑnɩ pɔɣɔ nɔɣɔ nɑ pɑ́ sɛtɩ tɩɩŋ.
5Pɑ tɑɑ lɛlʋ sɛtɑɣɑɑ ɩ tɑɑʋ, ɩlɛnɑ lɑɑlɛ holi nɑ tǝ́ hoti lʋm tɑɑ. Ntɛnɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Hei tɑ cɑɑ, mɑ lepɑ. Lɑɑlɛ kʋkǝntǝlɛ kɛ́.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Ilisee pɔɔsɑ-ɩ sɩ: Le tɑɑ kɛ́ tǝ hotɑɑ? Apɑlʋ ɩnɩ ɩ hʋlɑ-ɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ sɛtɩ tʋɣʋ piliŋɑ nɑ ɩ́ lɔɣɔ tǝnɑ ɩnɩ, nɑ lɑɑlɛ kpɑ lʋm tɔɔ kɛ́ kpɑkpɑɑ.
7Ntɛnɑ Ilisee sɩ: Kpɑɣɑ-tɛ. Ɩlɛnɑ ɑpɑlʋ ɩnɩ ɩ́ siisi nɑ ɩ́ kpɑɣɑ-tɛ.
8Wɑɑtʋ wei Silii wulɑʋ yookɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, ɩ́ nɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, pɑ cɑɣɑɑ nɑ pɑ́ lǝsɩ timpi pɑɑ siki tɔ.
9Amɑ Ilisee tilɑɑ nɑ pɑ́ kɛɛsɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ kɛ lonɑ nnɑ nnɑ ɑ tɑɑ pǝ fɛɩ sɩ pɑ́ polo tɔ, sɩ Silii yoolɑɑ wɛ tǝnɑ.
10Ɩlɛnɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tili ɩ yoolɑɑ nɑ pɑ́ feŋ lonɑ ɑnɩ. Tɔm pɑɣɑlɛ kɛ pǝ lɑpɑ mpʋ, nɑ Ilisee nɑ́ɑ́ kɛɛsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ́ nyǝŋ ɩ tɔntɛ.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ pǝ hɑŋɑ Silii wulɑʋ, nɑ ɩ́ koti ɩ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ, nɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ: Mǝnɑɑfiki wɛ tɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɑɣɑsǝɣɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ. Ɩ́ kuli ɩ wɑɑlɩ.
12Ntɛnɑ ɩ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlʋ sɩ: Mǝnɑɑfiki fɛɩ tɑ́ tɑɑ yoo. Amɑ Ilisee tɛlǝsǝɣǝnɑ wulɑʋ, kɛ nti nti n yɔɣɔtǝɣɩ nyɑ́ nɑŋ kʋhǝntʋɣʋ tɑɑ tɔ.
13Kɛlɛnɑ Silii wulɑʋ tɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ polo nɑ ɩ́ nyɩ timpi Ilisee wɛɛ tɔ, nɑ ɩ́ kpɑ-ɩ. Pɛlɛ pɑ kɔmɑ ɩlɛnɑ pɑ́ heeli-ɩ sɩ ɩ wɛ Totɑŋ.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ Silii wulɑʋ tilɑ yoolɑɑ tuutuumɑ, nɑ kɛɛkɛnɑɑ, nɑ kpɑɣɑnǝŋ, nɑ pɑ́ polo pɑ́ nyɑlɑ ɩcɑtɛ.
15Tɛʋ femɑ tɑnɑŋ tǝhulu, nɑ Ilisee tǝmlɛ tʋ lɩɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ nɑ́ yoolɑɑ, nɑ kɛɛkɛnɑɑ, nɑ kpɑɣɑnǝŋ tɑmɑ ɩcɑtɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Hei, tɑ cɑɑ, tǝ lepɑ. Tɩɩ tǝŋ ŋku?
16Mpʋɣʋlɛ Ilisee sɩ: Tɑɑ nyɑ́. Mpɑ pɑ wɛ tɑ wɑɑlɩ tɔ pɑ kǝlɑ-wɛɣɛ pɑɣɑlɛ.
17Pǝ wɑɑlɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ sǝlǝmɩ Ɩsɔ sɩ: Hɑɩ, Tɑcɑɑ, kuli ɩ ɩsɛ nɑ ɩ́ nɑ́. Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ kulɑ ɩ ɩsɛ, nɑ ɩ́ nɑ́ kɔkɔ kɛɛkɛnɑɑ, nɑ pǝ kpɑɣɑnǝŋ wɑɑsɑ pulɑɣɑ tɔɔ.
18Ḿpʋ́ɣʋ́ Silii yoolɑɑ sʋʋ tɔntɛ, nɑ pɑ́ tiikinɑ Ilisee tɔɔ. Ɩlɛnɑ Ilisee sǝlǝmɩ Ɩsɔ sɩ: Yʋlʋsɩ pɑ ɩsɛ. Ntɛnɑ Silii yoolɑɑ yʋlʋmɩ ɩsɩɩ Ilisee sǝlǝmʋɣʋ tɔ.

19Ɩlɛnɑ Ilisee tɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ toolɑɑ kɛ́, pǝ tɑɣɑ cǝnɛɣɛ pɑ hʋlɑ-mɛ. Ɩ́ tǝŋɩ-m nɑ mɑ́ ponɑ-mɛɣɛ wei ɩ́ pɛɛkǝɣɩ tɔ ɩ kiŋ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Ilisee ponɑ-wɛɣɛ Sɑmɑlii.
20Pɑ sʋʋ ɩcɑtɛ tɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ sǝlǝmɩ sɩ: Tɑcɑɑ kuli pɑ ɩsɛ nɑ pɑ́ nɑ́ ɩlɛ. Silii yoolɑɑ ɩsɛ kulɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ cɛkǝnɑ sɩ Sɑmɑlii ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ pɑ wɛɛ.
21Wɑɑtʋ wei Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ nɑwɑ yoolɑɑ mpɛ, ɩlɛnɑ ɩ́ pɔɔsɩ Ilisee sɩ: Mɑ kʋ-wɛɣɛ, mɑ cɑɑ?
22Ilisee sɩ: Aɑɩ, yoo. Pɩɩ wɛɛ tɔ, ye yoolɑɑ kpɑwɑ yomɑɑ, pɑɑ kʋɣʋ-wɛ. Ɩlɛ cɑlɩ-wɛ nɑ pɑ́ tɔɣɔ nɑ pɑ́ nyɔɔ, ɩlɛnɑ ń yele-wɛ nɑ pɑ́ mǝlɩ pɑ wulɑʋ kiŋ.
23Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ lɑpɑ-wɛɣɛ mʋʋllɛ tǝkpɛtɛkpɛtɛ, nɑ pɑ́ tɔɣɔ nɑ pɑ́ nyɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ yele-wɛ nɑ pɑ́ mǝlɩ pɑ cɑɑ tɛ. Pǝ kpɑɣɑʋ hɑtoo wɑɑtʋ ɩnɩ tɔɣɔ yoolɑɑ ŋmɩɩlɑɑ yelɑ Ɩsɛɣɛlɩ tɛtʋ tɑɑ kɛ́ sʋʋʋ.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ, Silii wulɑʋ Pɛnɩ-Hɑtɑtɩ kpeɣelɑ ɩ yoolɑɑ, nɑ pɑ́ polo pɑ́ nyɑlɑ Sɑmɑlii ɩcɑtɛ.
25Ɩlɛnɑ nyɔɣɔsɩ ɑnɑɑm lɩɩ tǝ tɑɑ. Nɑ hɑlɩ pɑ́ pɛɛtǝɣɩ kpɑŋɑɣɑ nyʋɣʋ kɛ liɣitee nyǝɣǝtʋ nɩɩnɑɑsɑ nɑ pɑ tɛ tɔɣɔnɑɣɑ pee nɑɑlɩ ɑ ŋkute kɛ liɣitee nyǝɣǝtʋ kɑkpɑsɩ.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ tɔŋɑɣɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɑlʋ nɔɣɔlʋ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Hɑɩ, tɑ cɑɑ wɑɑsɩ-m.
27Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Ye Tɑcɑɑ tɑ wɑɑsɩ-ŋ, mɑɑ pǝsǝɣɩ. Pǝ tɑ kɑɑsɩ pʋlʋ, pɑɑ tɔɣɔnɑɣɑ pee pɑɑ sʋlʋm.
28Pepeɣe n cɑɑ? Alʋ sɩ: N nɑwɑ ɑlʋ ɩnɛ? Tete wɑɑlɩ kɛ́ ɩ tɔmɑ sɩ: Tǝ́ tɔɣɔ mɑ pǝyɑɣɑ, ye pǝ femɑ, ɩlɛ tɩɩ tɛɛsɩ ɩ nyǝŋkɑ.
29Ḿpʋ́ɣʋ́ tǝ tǝsɑ mɑ pǝyɑɣɑ ŋkɛ nɑ tǝ́ tɔɣɔ. Tɛʋ femɑ nɑ mɑ́ tɔmɩ-ɩ sɩ, ɩ́ kɔnɑ ɩ nyǝŋkɑ nɑ tǝ́ tɔɣɔ, ɩlɛnɑ ɩ́ ŋmɛsɩ-kɛ.
30Wulɑʋ nɩɩ ɑlʋ tɔm ntɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ cǝlɩ ɩ wontu nɑ lɑŋwɑkǝllɛ kɛ koluŋɑ tɔɔ tǝnɑ. Ɩlɛnɑ yǝlɑɑ nɑ́ sɩ ɩ kɑ suu fɔlǝtɔnɑɑ tɑkɑ kɛ́ pǝ tɛɛ.
31Ɩlɛnɑ wulɑʋ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Ye mɑ tɑ sɛtɩ Ilisee nyʋɣʋ kɛ sɑŋɑ Ɩsɔ ɩ́ tʋ-m wɑhɑlɑ sɔsɔ.
32Ilisee nɑ ɩcɑtɛ sɔsɑɑ pɑ wɛ ɩ tɛ nɑ pɑ́ tɔŋnɑ kotuɣu. Ɩlɛ wulɑʋ kʋsɑ nɔɣɔlʋɣʋlɛ, nɑ ɩnɩ ɩ tǝŋǝɣɩ wɑɑlɩ. Tillu tɑ tɩɩ tɑtɑ, ɩlɛnɑ Ilisee heeli sɔsɑɑ mpɛ sɩ: Yʋlʋkʋlʋ ɩ́lɛ́ ɩ kʋsǝnɑ ntɛɣɛ nɔɣɔlʋ sɩ ɩ́ kɔɔ ɩ́ sɛtɩ mɑ nyʋɣʋ. Ɩ́ tǝkɩ nɔnɔɣɔ, ɩ́ tɑɑ yele nɑ ɩ́ sʋʋ. Ɩɩ tɩɩ nɩɩkɩ ɩ mɑɣɑmɑɣɑ ɩ nɔɔhɛɛ tɑŋ kɛ tillu wɑɑlɩ.
33Ilisee nɔɣɔ tɑ tiitɑ ɑtɛ, ɩlɛ wulɑʋ yɔɣɔtɑɑ kɛlɛ sɩ: Tɑcɑɑ kɔnnɑ-tʋɣʋ mpusi ɩnɛ. Ɩlɛ pepeɣe tɩɩ tɑsɑ tɛɛlʋɣʋ kɛ ɩ kiŋ?