Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Sosiyɑsɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ pǝlefɛɩ nɑɑnʋwɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ ɩ pǝsɑ Yutɑ wulɑʋ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ kɛ́ pɩɩsɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋmɑɣɑ. Ɩ too kɛlɛ Posikɑ tʋ Atɑyɑ pɛɛlɔ Yetitɑ.
2Ḿpʋ́ɣʋ́ Sosiyɑsɩ lɑpɑ mpi pǝ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔ. Ɩ tɔmɑ teitei kɛ́ ɩsɩɩ ɩ lɔŋcɛ Tɑfiiti, ɩ tɑ lɩɩ ɩ ɩkpɑtɛ tɑɑ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Sosiyɑsɩ kʋsɑ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlʋ Asɑliyɑ pǝyɑlʋ Sɑfɑŋ, Mesulɑm sɑɑlɩ kɛlɛ sɩ: Polo Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ,
4nɑ ń heeli kɔtʋlʋ sɔsɔ Hilikiyɑ sɩ kɑlɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ liɣitee wenɑ kɔtǝlɑɑ nɔnɔɣɔ tɑŋlɑɑ kpeɣelɑɑ tɔ.
5Nɑ ń cɛlɑ-yɛɣɛ tǝmɑ lɑtɑɑ tɔɔ feŋlɑɑ, mpɑ pɑ tɑɣɑnǝɣɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɔ, nɑ pɑ́ fɛlɩ sɑɑkǝlɑɑ, nɑ tɛtʋ ŋmɑlɑɑ, nɑ tǝmɑ lɑtɑɑ lɛlɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ yɑnɑ tɑɑsɩ nɑ pɛɛ kʋsɑɑkɛɛ wenɑ pɑɑ tɑɣɑnnɑ tɔ.
7Tɑɑ pɔɔsɩ-wɛ sɩ pɑ́ kɛɛsɩ mpi pɑ lɑpǝnɑɑ tɔ. Mpi tɔ, yǝlɑɑ mpɛ pɑ lɑkɩ teu kɛ́.
8Kɔtʋlʋ sɔsɔ nɩɩ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ heeli Sɑfɑŋ sɩ: Mɑ hikɑ kiiu tɑkǝlɑɣɑ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ. Ɩlɛnɑ kɔtʋlʋ cɛlɑ Sɑfɑŋ kɛ tɑkǝlɑɣɑ ŋkɛ, nɑ ɩ́lɛ́ ɩ kɑlɑ.
9Ɩlɛnɑ Sɑfɑŋ mǝlɩ nɑ ɩ́ heeli wulɑʋ sɩ: Kɔtǝlɑɑ koosɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ɑtɑkɑɑ tɑɑ liɣitee nɑ pɑ́ cɛlɑ tǝmlɑtɑɑ feŋlɑɑ.
10Ɩlɛnɑ Sɑfɑŋ tɑsɑ sɩ: Kɔtʋlʋ sɔsɔ Hilikiyɑ cɛlǝnɑ-m tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ. Ḿpʋ́ɣʋ́ Sɑfɑŋ kɑlɑ tɑkǝlɑɣɑ ŋkɛɣɛ wulɑʋ.
11Wɑɑtʋ wei wulɑʋ nɩɩ kiiu tɑkǝlɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɔm, ɩlɛnɑ ɩ lɑŋlɛ wɑkǝlɩ nɑ ɩ́ cǝlɩ ɩ wontu.
12Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ yɑɑ kɔtʋlʋ sɔsɔ Hilikiyɑ, nɑ Sɑfɑŋ pǝyɑlʋ Ahikɑm, nɑ Mikɑyɑ pǝyɑlʋ Akǝpɔɔ, nɑ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlʋ Sɑfɑŋ, nɑ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ tɑɑ lɛlʋ wei pɑ yɑɑ sɩ Asɑyɑ tɔ, nɑ ɩ́ tɔ-wɛ sɩ:
13Ɩ́ polo ɩ́ pɔɔsɩ Tɑcɑɑ kɛ mɑ́ nɑ Yutɑ yǝlɑɑ tɑ tɔm, nɑ tɑkǝlɑɣɑ ŋkɑ pɑ hii ɩsǝntɔ tɔ kɑ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɔɔ. Pɔpɔtʋ fɛɩ leleŋ, tɑ cɔsɔnɑɑ tɑ tɔkɩ kʋsǝsɩɩtʋ nti pɑ ŋmɑɑ kɑ tɑɑ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ Tɑcɑɑ pɑ́ɑ́nɑ́ kɑ huunɑ-tʋɣʋ sɔsɔm.
14Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlɑɑ kɑkpɑsɩ ɩnɩ ɩ polɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ ɑlʋnyǝŋ Hulǝtɑ tɛɣɛ Yosɑlɛm kpekǝle kʋfɑtɛ tɑɑ. Alʋ ɩnɩ ɩ pɑɑlʋ kɛlɛ Tifɑ pǝyɑlʋ Sɑlum, Hɑlɑ sɑɑlɩ. Ɩ́lɛ́ ɩ pɑɑsɑɣɑnɑnɑ kɔtǝlɑɑ wontu kususuutu. Ḿpʋ́ɣʋ́ ɑpɑlɑɑ mpɛ pɑ kɛɛsɑ pɑ tɔm kɛ Hulǝtɑ.
15Ntɛnɑ Hulǝtɑ tɔ-wɛ sɩ, pɑ́ tɛlǝsɩ wulɑʋ sɩ Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ:
16Mɑɑ yele nɑ mpusi kɔɔ Yosɑlɛm nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ tɔɔ, ɩsɩɩ pɑ ŋmɑɑʋ tɑkǝlɑɣɑ kɑnɛ kɑ tɑɑ tɔ.
17Mpi tɔ, pɑ lɔ-m nɑ pɑ́ lɑɑkɩ tɩɩŋ. Ɩlɛnɑ pɑ lɑkɑsɩ nsɩ sɩ kpɑ-m pɑ́ɑ́nɑ́. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ pɑ́ɑ́nɑ́ huunɑ ɩcɑtɛ tǝnɛɣɛ sɔsɔm, ɑ tɑ tiitɑ.
18Ye pǝ kɑɑsɑ wulɑʋ ɩlɛ, Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ heeliɣi-ɩ sɩ, ɩsɩɩ ɩ nɩɩʋ tɑkǝlɑɣɑ ŋkɛ kɑ tɑɑ tɔm kɛ teu,
19nɑ nti mɑ yɔɣɔtɑ Yosɑlɛm nɑ ɩ yǝlɑɑ pɑ tɔm tɔ, tɩɩ tɛɛsǝnɑ sɔɣɔntʋ. Hɑlɩ tǝ́ pǝsɩ mpusi tɔm. Ɩlɛ mɑ nɑwɑ ɩsǝnɑ nyɑ́ lɑŋlɛ wɑkǝlɑɑ nɑ ń cǝlɩ nyɑ́ wontu nɑ ń pǝlɩ ɩsǝlʋm tɔ, mɑɑ mʋ nyɑ́ kʋsǝlǝmʋtʋ.

20Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑɑ yele nɑ ń sɩ sǝm kʋpɑm, nɑ pɑ́ pi-ŋ nyɑ́ pǝlɑɑʋ tɑɑ. N kɑɑ nɑ mpusi wei mɑɑ kɔnɑ Yosɑlɛm nyǝ́mɑ tɔɔ tɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtʋlʋ sɔsɔ Hilikiyɑ nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ, pɑ polɑɑ nɑ pɑ́ heeli tɔm ntǝɣɩ wulɑʋ Sosiyɑsɩ.