Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Yehu pǝnɑɣɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Sowɑsɩ lʋlʋɣʋ pɩɩsɩ nɑ́ yoosɑ nɑɑtompɔɣɔlɑɣɑ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔɣɔ kɑwulɑɣɑ kɛ Yosɑlɛm ɩcɑtɛ tɑɑ kɛ́ Yutɑ tɛtʋ tɑɑ kɛ pɩɩsɩ nɩɩlɛ. Ɩ too kɑ kɛ́ Pɛɛsepɑ tʋ kɛ́, nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ Sipiyɑ.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Sowɑsɩ lɑpɑ mpi pǝ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔ hɑlǝnɑ ɩ sǝm. Mpi tɔ, Yoyɑtɑ kɑ sɛɣɛsɑ-ɩ teu kɛ́.
4Pɑɑ nɑ mpʋ ɩ tɑ wɑkǝlɩ tǝkɔtǝlɛnɑɑ, yǝlɑɑ pukɑɣɑ tɑm kɛ́ nɑ pɑ́ lɑɑkɩ nɑ pɑ́ wɔkɩ tulɑɑlʋnɑɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ Sowɑsɩ tɔmɑ kɔtǝlɑɑ mpɛ sɩ: Pǝ wɛɛ kɛ́ sɩ, liɣitee pɑɑsǝnlɑɑ ɩ́ kpeɣeli liɣitee nnɑ pɑ kɔŋnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɑ sɩ pɑ́ lɑnɑ tǝmlɛ tɔ. Yɑɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ lɑmpuu, yɑɑ wenɑ pɑ hɑnɑ luɣu kʋlʋmʋɣʋ tɔ, nɑ pɑ́ tɑɣɑnnɑ timpi timpi pǝ nǝɣǝsǝnɑɑ tɔ.
7Hɑlǝnɑ pǝ́ tɑlɑ Sowɑsɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ hiu nɑ tooso nyǝŋkɑ, kɔtǝlɑɑ tɑ tɑɣɑnǝtɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tiili.
8Ḿpʋ́ɣʋ́ wulɑʋ yɑɑ kɔtʋlʋ Yoyɑtɑ, nɑ ɩ tɑɑpɑlɑɑ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Pepe tɔɔ kɛ́ ɩ tɑ́ tɑɣɑnɩ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ? Pǝ tɔɔ tɔ, liɣitee pɑɑsǝnlɑɑ kɑɑ tɑsɑ-mɛɣɛ-yɛɣɛ cɛlʋɣʋ. Pɑɑ sɩɩ-yɛɣɛ nɑ pɑ́ tɑɣɑnnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ ntɛ́.
9Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtǝlɑɑ tisɑɑ sɩ pɑ kɑɑ tɑsɑ liɣitee mʋɣʋ kɛ pɑɑsǝnlɑɑ kiŋ. Pǝ́cɔ́ pɑ kɑɑ pɑɑsǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ tɑɣɑnʋɣʋ.
10Ḿpʋ́ɣʋ́ kɔtʋlʋ Yoyɑtɑ cɑɑ ɑtɑkɑɑ nɔɣɔlʋ, nɑ ɩ́ tʋlɩ-ɩ pʋ́ʋ́ɣʋ́ nɑ ɩ́ sɩɩ kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ kiŋ kɛ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɣɔ ntɔɣɔŋ tɔɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tʋ́ kɔtǝlɑɑ nɔnɔɣɔ tɑŋlɑɑ sɩ ye wei ɩ́ kɔnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ liɣitee, ɩlɛ pɑ tʋ-yɛɣɛ ɑtɑkɑɑ ɩnɩ ɩ tɑɑ.
11Pǝ́ suwɑ ɩlɛ pɑ yɑɑ wulɑʋ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlʋ, nɑ kɔtǝlɑɑ nyʋɣʋ tʋ, nɑ pɑ́ mɑɣɑsɩ-yɛ.
12Pɑ́ nyǝ́mɑ́ wenɑ ɑ nyʋɣʋ, ɩlɛ pɑ cɛlɑ-yɛɣɛ tǝmɑ lɑtɑɑ tɔɔ feŋlɑɑ, nɑ pɛlɛ pɑ́ fɛlɩ tɑɣɑnlɑɑ, nɑ kɑɑfǝntɑnɑɑ,
13nɑ tɛtʋ ŋmɑlɑɑ, nɑ pɛɛ sɑɑkǝlɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ yɑnɑ tɑɑsɩ nɑ pɛɛ kʋsɑɑkɛɛ, nɑ pɑ́ fɛlɩ kǝmɑ lɛnnɑ nnɑ pɑ tɔɣɔ pǝ tɔm tɑɑ tɔ.
14Pɑ tɑ kpɑɣɑ liɣitee ɑnɩ ɑ tɑɑ, nɑ pɑ́ lunɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ cɛmsɛnɑɑ yɑɑ sɛɛsɩ, yɑɑ nyɑnɑsɩ nsi pɑ ŋmɩɩsǝɣǝnɑ cɑlǝm tɔ, yɑɑ ɑkɑntɛɛ, yɑɑ pɑ́ lú wʋlɑ pʋlʋpʋ, yɑɑ liɣitee nyǝɣǝlʋɣʋ pʋlʋ.
15Tǝmlɑtɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kɛ pɑ cɛlǝɣɩ, nɑ pɛlɛ pɑ́ lɑkǝnɑ mpi pǝ wɛ lɑpʋ tɔ.
16Yǝlɑɑ mpɑ pɑ fɛlǝɣɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ tɔ, pɑɑ feŋiɣi-wɛ. Mpi tɔ, pɑ lɑkɩ teu kɛ́.
17Liɣitee nnɑ yǝlɑɑ kɔŋnɑ pɑ kʋpǝntǝŋ kɔtɑɣɑ lonte tɔ, kɔtǝlɑɑ kɛ pɑ cɛlǝɣɩ ɑlɛ, pɑɑ tʋɣʋ-yɛɣɛ ɑtɑkɑɑ ɩnɩ ɩ tɑɑ.
18Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ tɑɑ kɛ́ Silii wulɑʋ Hɑsɑyɛlɩ polɑɑ, nɑ ɩ́ yoonɑ Kɑtɩ ɩcɑtɛ nɑ ɩ́ lɛɛkɩ-tɛ. Ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑsɩ ɩ tɑɑ sɩ ɩ kpɑɑkɩ Yosɑlɛm tɔɔ.
19Tǝnɑɣɑlɛ Sowɑsɩ kpeɣelɑ ɩnɩ nɑ ɩ cɔsɔnɑɑ Yutɑ ɑwulɑɑ, ɩsɩɩ Sosɑfɑtɩ nɑ Solɑm, nɑ Ahɑsiyɑ, pɑɑ lɑpɑ mpiɣi Tɑcɑɑ kɛ kʋcɔɔʋ tɔ, nɑ wʋlɑ wei pɑ sɩɩwɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kpɑncooŋ tɑɑ tɔ, nɑ ɩ́ tilinɑ nɑ pɑ́ cɛlɑ Hɑsɑyɛlɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́lɛ́ ɩ yele Yosɑlɛm kɛ yoonɑʋ.
20Pɑ kɛɛsɑ Sowɑsɩ tɔmnɑɑ lɛntǝnɑɑ tǝnɑɣɑ Yutɑ ɑwulɑɑ tɑkǝlɑɣɑ tɑɑ.

21Ḿpʋ́ɣʋ́ ɩ wɑɑlɩ nyǝ́mɑ kʋlɑ ɩ tɔɔ, nɑ pɑ tɑɑ nɑɑlɛ Simeyɑtɩ pǝyɑlʋ Yosɑpɑtɩ, nɑ Somee pǝyɑlʋ Yehosɑpɑtɩ pɑ kʋ-ɩ Pɛtɩ-Milo kɛ Silɑ mpɑɑʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ pɑ́ pimi-ɩ pɑ tǝyɑɣɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ kɛ́ Tɑfiiti tɛ. Ɩlɛnɑ ɩ pǝyɑlʋ Amɑsiyɑ lɛɛtɩ ɩ lonte.