Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yoyakimu kíblegurↄↄan Babilↄnu kí Nɛbukanɛza mↄ̀ à lɛ̀ɛ Yudanↄ bùsua, ben Yoyakimu gↄ̃̀ à zↄ̀bleri ũ ai wɛ̃̀ aagↄ̃. Beee gbɛra Yoyakimu nↄ̀sɛ lìɛ, ben à bↄ̀ à kpɛɛ.
2Dii Babilↄnia gbãamↄnnɛrinↄ gbàrɛa kↄ̃n Sirianↄ kↄ̃n Mↄabunↄ kↄ̃n Amↄninↄo. À ń gbáɛ wà Yudanↄ bùsu kaatɛ lán à ò a zↄ̀bleri annabinↄ gãzĩ nà.
3Yã pì Yudanↄ lè kɛ̀ Dii bé à ò yãnzi, lɛ à pɛ́ḿma à ń goala durun kɛ̀ Manase kɛ̀nↄ yãnzi kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi
4kↄ̃n taarisaidee kɛ̀ à ń dɛdɛnↄ yão. Manase tò Yerusalɛmu pà kↄ̃n taarisaidee kɛ̀ à ń dɛdɛnↄ aruo. Beee yãnzi Dii e we à sùu kɛ̀oro.
5Yoyakimu yã kpaaanↄↄ kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kↄ̃n yã kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi.
6Kɛ̀ à kà a dezinↄla, ben à nɛ́ Yoyakini vɛ̃̀ɛ à gbɛ̀n.
7Igipiti kína e ɛara à bↄ̀ a bùsun dↄro, zaakɛ Babilↄnu kína bùsu kɛ̀ dɛ Igipiti pↄ́ ũ yãa sìa píngi zaa Igipiti gulɛzɛki swaazi ai gana Yuflatizi.
8Yoyakini wɛ̃̀ baro plaasaidee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu mↄ aagↄ̃. À da tↄ́n Nɛusuta, Ɛlɛnatã nɛ́, Yerusalɛmu gbɛ̃mɛ.
9À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ lán a dee kɛ̀ nà.
10Gurↄ beeean Babilↄnu kí Nɛbukanɛza zĩ̀kpɛɛnↄ mↄ̀ Yerusalɛmu aↄ̃ à kagura kɛ̀.
11Ben Nɛbukanɛza mↄ̀ gwe gurↄↄ kɛ̀ à zĩ̀kpɛɛ pìnↄↄ ligazi.
12Ben Yudanↄ kí Yoyakini bↄ̀ à gàa à a zĩnda kpàa, àpi kↄ̃n a dao kↄ̃n a ìbanↄ kↄ̃n a asakpaanↄ kↄ̃n a kpàasinↄ. Babilↄnu kína Yoyakini kũ̀ a kíblena wɛ̃̀ sↄraagↄ̃dee guu.
13Ben à Dii ua auzikinↄ nàkↄ̃a à bↄ̀o gwe kↄ̃n kíbɛ auzikinↄ píngi. À vura pↄ́ kɛ̀ Isarailinↄ kí Sulemanu kɛ̀ Dii kpɛ́ pↄ́ ũunↄ zↄ̃̀zↄ̃kↄ̃rɛ píngi lán Dii gĩakɛ à ò nà.
14À Yerusalɛmu gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n zĩ̀kpɛɛnↄ kũ̀kũ à tàńyo zĩ̀zↄnↄ ũ ń píngi. Aↄ̃ kà gↄ̃ↄn bↄrↄ kuri. À tà kↄ̃n lí'arinↄ kↄ̃n sianↄ dↄ. Gbɛ̃kee e gↄ̃ro, séde talakanↄ.
15Lɛn à Yoyakini kũ̀ Yerusalɛmu lɛ kↄ̃n à dao kↄ̃n à nↄↄnↄ kↄ̃n à kpàasinↄ kↄ̃n bùsu gbɛ̃nsinↄ à tàńyo Babilↄnu zĩ̀zↄnↄ ũ.
16À tà Babilↄnu kↄ̃n gↄ̃ gbãaanↄ gↄ̃ↄn bↄrↄ swɛɛplaa kↄ̃n ↄzĩkɛrinↄ kↄ̃n sianↄ gↄ̃ↄn wàa sↄↄro. Aↄ̃ píngi zĩ̀kari gbãaanↄmɛ.
17À Yoyakini desɛ̃ Matania dìɛ kí ũ à gbɛ̀n, ben à à tↄ́ lìɛnɛ Zedekia.
18Zedekia wɛ̃̀ baro awɛɛdodee guun à kí blè, ben à vɛ̃̀ɛ kpatan Yerusalɛmu wɛ̃̀ kuri awɛɛdo. À da tↄ́n Amutali, Yɛrɛmaya nɛ́, Libina gbɛ̃mɛ.

19À yã kɛ̀ Dii yeziroo kɛ̀ lán Yoyakimu kɛ̀ nà.
20Dii pↄfɛ̃ bé à tò yã pì Yerusalɛmu kↄ̃n Yudanↄ bùsuo lè píngi ai à gàa pɛ́ḿma à ń góala. Ben Zedekia bↄ̀ Babilↄnu kína kpɛɛ.