Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ḿpʋ́ɣʋ́ kʋyɑkʋ nɑkʋlɩ, Ilisee yɑɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ tɑɑ sǝkpelu nɔɣɔlʋ, nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Mʋ nim kɑtɛ nyǝm pǝnɛ, nɑ ń lɔɣɔ nyɑ́ tɩ tǝcɑʋ kɛ Lɑmɔtɩ kɛ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ.
2Nɑ ń mɑɣɑnɑ Sosɑfɑtɩ pǝyɑlʋ Yehu, ɩnɩ ɩ kɛnɑ Nimsi sɑɑlɩ. Ye n tɑlɑɑ ɩlɛ n yɑɑ-ɩ ɩ tike kɛ nɑŋ nɑkʋlɩ kʋ tɑɑ.
3Ɩlɛnɑ ń pǝlɩ nim kɛ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ. Ɩlɛnɑ ń heeli-ɩ sɩ: Mɑ kpɑ-ŋ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ. Ń tɛmɑ mpʋ, n tʋlɩ nɔnɔɣɔ nɑ ń se kpɑkpɑɑ.
4Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ sǝkpelu ɩnɩ ɩ tɛɛwɑ Lɑmɔtɩ kɛ Kɑlɑɑtɩ tɛtʋ tɑɑ.
5Ɩ tɑlɑ tǝnɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ mɑɣɑnɑ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ kotɑɑ. Ntɛnɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Tɑ cɑɑ, mɑ cɑɑ mɑ nɑ-ŋ tɔm. Ɩlɛnɑ Yehu sɩ: Tɑ tɑɑ ɑwe? Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ sɩ: Nyɑ́ mɑɣɑmɑɣɑ.
6Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu kʋlɑɑ nɑ ɩ́ ponɑ-ɩ tǝyɑɣɑ, nɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ pǝlɩ ɩ nyʋɣʋ tɑɑ kɛ́ nim. Nɑ ɩ́ tɔmɩ-ɩ sɩ: Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ yɔɣɔtɑɑ sɩ, mɑ́ kpɑnɑ-ŋ sɩ ń pǝsɩ mɑ yǝlɑɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ wulɑʋ.
7Nɑ ń kʋ́ nyɑ́ cɑɑ kʋpǝŋ Akɑpɩ lʋlʋɣʋ nyǝ́mɑ tǝnɑ. Ɩlɛ pǝ lɛɛtɑ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ nɑ mɑ tǝmlɛ nyǝ́mɑ mpɑ mpɑ Sesɑpɛɛlɩ kʋwɑ tɔ pɑ sǝm ntɛ́.
8Mɑɑ kʋ Akɑpɩ tǝyɑɣɑ ɑpɑlɑɑ tǝnɑɣɑ. Pɑɑ piyɑ pɑɑ sɔsɑɑ.
9Mɑɑ lɑnɑ ɩ yǝlɑɑ kɛ́ ɩsɩɩ mɑ lɑpǝnɑ Nepɑtɩ pǝyɑlʋ Solopʋwɑm nɑ Ahiyɑ pǝyɑlʋ Pɑsɑ pɑ nyǝ́mɑ tɔ.
10Pǝ kɑɑsɑ Sesɑpɛɛlɩ tɔ, nɔɣɔlʋ kɑɑ pimi-ɩ. Hɑsɩ kɑ́ tɔɣɔnɑ-ɩ Sisilee hɑlǝm tɑɑ. Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ tɛmɑ ḿpʋ́ɣʋ́ yɔɣɔtɑɣɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ tʋlɩ nɔnɔɣɔ nɑ ɩ́ se.
11Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu lɩɩwɑ nɑ ɩ́ mǝlɩ ɩ tɑɑpɑlɑɑ kiŋ, nɑ pɛlɛ pɑ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Pʋlʋpʋ lɑpɑɣɑ? Wentiɣi kpɑŋtʋ ɩnɩ ɩ cɑɑkǝnɑ-ŋ ye? Yehu sɩ: Ɔɔ, pǝ tɑɣɑ nɑtǝlɩ se. Anɩ ɩ́ nyǝmɑ́ Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsǝlɑɑ mpɛ pɑ tɔɔ.
12Ɩ tɑɑpɑlɑɑ sɩ: N cɛsǝɣɩ kɛ́. Heeli-tʋɣʋ nti ɩ heelɑ-ŋ tɔ. Yehu sɩ: Ɩ heelɑ-m tɔmnɑɑ pɑɣɑlɛ kɛ́. Ɩlɛnɑ ɩ́ heeli-m mɑ mɑɣɑmɑɣɑ mɑ nyǝntʋ sɩ, Tɑcɑɑ tɔmɑ sɩ ɩ kpɑ-m Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ.
13Tǝnɑɣɑlɛ pɑ tǝnɑ pɑ wɔɣɔsɑ pɑ kpɑɩnɑɑ, nɑ pɑ́ pɔ-wɛɣɛ kumte tɔɔ nɑ Yehu cɑɣɑ, nɑ pɑ́ hʋlɩ ɑkɑntǝlɛ nɑ pɑ tǝnɑ pɑ́ wiliti nɑ pɑ́ tɔ sɩ: Yehu, mǝ nɑ tɛtʋ.
14Wɑɑtʋ nɔɣɔlʋ Ɩsɛɣɛlɩ yoolɑɑ tǝnɑ kɑ tɑŋɑ Lɑmɔtɩ ɩcɑtɛ kɛ Silii wulɑʋ Hɑsɑyɛlɩ tɔɔ. Hɑlɩ pǝ́ kʋ́ Solɑm nɑ ɩ́ polo Sisilee nɑ pɑ́ fɛkɩ-ɩ. Yosɑfɑtɩ pǝyɑlʋ kɛlɛ Yehu, pǝyele Nɛmsi sɑɑlɩ kɛlɛ. Pɑ tɛmɑ Yehu kɛ kɑwulɑɣɑ kpɑʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kʋlɩ Solɑm tɔɔ. Nɑ ɩ́ tɔ́ ɩ tɑɑpɑlɑɑ sɩ: Ye ɩ́ wɛ mɑ tɔɔ, ɩlɛ ɩ́ tɑɑ yele nɑ nɔɣɔlʋ fiti nɑ ɩ́ polo Sisilee, nɑ ɩ́ heeli nti tǝ lɑpɑ cǝnɛ tɔ.
16Ɩ tɛmɑ mpʋ, ɩlɛnɑ ɩ́ kpɑ ɩ kɛɛkɛ tɔɔ nɑ ɩ́ tɛɛ Sisilee. Tǝnɑɣɑ Solɑm hǝntɑɑ, nɑ Yutɑ wulɑʋ Ahɑsiyɑ polo-ɩ wiiluɣu.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Sisilee kutuluɣu sɔsɔɔʋ nyʋɣʋ tɑɑ tɑŋlʋ loosɑ Yehu nɑ nɑpǝlǝɣɩ ɩ wɑɑlɩ. Ɩlɛnɑ ɩ́ tili nɑ pɑ́ heeli wulɑʋ sɩ: Mɑ loosɑ nɑpǝlɩ nɑ pɑ́ kɔŋ. Ntɛnɑ wulɑʋ sɩ: Tili kpɑɣɑnʋ cɑɣɑlʋ nɑ ɩ́ sǝŋ-wɛ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ sɩ: Alɑɑfǝyɑ kɛlɛ?
18Ntɛnɑ kpɑɣɑnʋ cɑɣɑlʋ nɑ́ɑ́ tɛɛ nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Wulɑʋ sɩ mɑ́ pɔɔsɩ-mɛ sɩ ɑlɑɑfǝyɑ kɛlɛ? Ntɛnɑ Yehu pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nyɑ́ tɔm suweɣe pǝ tɑɑ? Tʋ tɑ wɑɑlɩ. Mpʋɣʋlɛ kutuluɣu sɔsɔɔʋ tɑŋlʋ sɩ: Tillu sulɑ-wɛ nɑ ɩ́ sɑɑlɩ tǝnɑ.
19Ɩlɛnɑ Solɑm tili kpɑɣɑnʋ nɑɑlɛ nyǝŋ nɑ ɩ́ suli-wɛ, nɑ ɩ́ pɔɔsɩ-wɛ tɔtɔ sɩ wulɑʋ sɩ: Alɑɑfǝyɑ kɛlɛ? Ntɛnɑ Yehu pɔɔsɩ-ɩ sɩ: Nyɑ́ tɔm suweɣe pǝ tɑɑ? Tʋ tɑ wɑɑlɩ.

20Ɩlɛnɑ tɑŋlʋ sɩ: Tillu nɑɑlɛ nyǝŋ sulɑ-wɛ, nɑ ɩ́ sɑɑlɩ tǝnɑ. Pǝyele pɑ nɔɣɔ tɔɔ tʋ cɑɣɑ ɩ kɛɛkɛ kɛ́ ɩsɩɩ kpɑŋtʋ, pǝ kɑɑ lɑŋ Yehu.
21Tǝnɑɣɑlɛ wulɑʋ yelɑɑ nɑ pɑ́ kpɛɛlɩ ɩ kɛɛkɛ nɑ ɩ́ kpɑ. Nɑ Yutɑ wulɑʋ Ahɑsiyɑ nɑɑ kpɑ ɩ nyǝŋ tɔɔ tɔtɔ. Ɩlɛnɑ pɑ́ suli Yehu kɛ Nɑpɔtɩ hɑlǝm kiŋ kɛ Sisilee.
22Mpʋɣʋlɛ wulɑʋ pɔɔsɑ Yehu sɩ: Alɑɑfǝyɑ wɛɛ? Ntɛnɑ Yehu sɩ: Anɩ n nyǝmɑ́ teu sɩ nyɑ́ too Sesɑpɛɛlɩ wɛɛ nɑ ɩ́ tɔŋɑ tɩɩŋ lɑɑʋ nɑ topotopo tǝmɑ. Ɩlɛnɑ ń pɔɔsǝɣɩ-m sɩ: Alɑɑfǝyɑ wɛɛ?
23Tǝnɑɣɑ Solɑm pǝsɑɑ nɑ ɩ́ seeki nɑ ɩ́ kiisiɣi sɩ: Ahɑsiyɑ se yoo, ɩ lɩɩkɩ mɑ wɑɑlɩ kɛ́.
24Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu yelɑ nyǝmlɛ kɛ kpɑkpɑɑ, nɑ ɩ́ yɑɣɑ-tɛɣɛ Solɑm ɑsǝŋkpekiŋ hɛkʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ tʋlɩ ɩ fulɑɣɑ. Ɩlɛnɑ ɩ́ hoti ɩ kɛɛkɛ tɑɑ tǝkpilim.
25Ntɛnɑ Yehu yɔɣɔtɩ ɩ sǝnlʋ Pitikɑɑ sɩ: Kpɑɣɑ-ɩ nɑ ń pɛtɩ Nɑpɔtɩ hɑlǝm tɑɑ. Tɔɔsɩ nti Tɑcɑɑ kɑ heelɑ ɩ cɑɑ Akɑpɩ kɛ kʋyɑŋku tɑ nɑɑlɛ tǝ cɑɣɑ kpɑɣɑnǝŋ nɑ tǝ sɩɩkɩ-ɩ tɔ
26sɩ: Tete mɑ nɑwɑ ɩsǝnɑ n kʋwɑ Nɑpɔtɩ nɑ ɩ pǝyɑlɑɑ tɔ. Ɩlɛ mɑ tuuki sɩ, ɩsɩɩ mɑ hɔmɑ Solɑm ŋkpɑŋʋɣʋ kɛ tɑɑlɛ ntɛ́ tǝ tɑɑ. Ɩlɛnɑ Yehu tɑsɑ sɩ: Pǝ tɔɔ tɔ, kpɑɣɑ-ɩ nɑ ń pɛtɩ tɑɑlɛ ntɛ́ tǝ tɑɑ kɛ́ teitei ɩsɩɩ Tɑcɑɑ kɑ heeluɣu-ɩ tɔ.
27Wɑɑtʋ wei Yutɑ wulɑʋ Ahɑsiyɑ nɑwɑ Solɑm sǝm, ɩlɛnɑ ɩ́ seeki nɑ ɩ́ mǝlǝɣǝnɑ Pɛtɩ-Kɑɑ hɔɣɔlʋɣʋ tɔɔ. Nɑ Yehu nɑ́ɑ́ tʋ́ ɩ wɑɑlɩ, nɑ ɩ́ tɔ́ ɩ tɑɑpɑlɑɑ sɩ: Ɩ́ kʋ́ ɩ́lɛ́ tɔtɔ. Ḿpʋ́ɣʋ́ pɑ yɑɣɑ-ɩ nyǝmɑ́, nɑ ɩ́ wɛ kɛɛkɛ tɑɑ, nɑ ɩ́ kpɑɑkɩ Kuuli kɛ Ipǝleyɑm cɔlɔ. Pɑɑ nɑ mpʋ, nɑ Ahɑsiyɑ se nɑ ɩ́ tɑlɑ Mekito nɑ ɩ́ sɩ́ tǝnɑ.
28Ɩlɛnɑ ɩ tǝmlɛ nyǝ́mɑ tʋ-ɩ kɛɛkɛ tɑɑ, nɑ pɑ́ ponɑ-ɩ Yosɑlɛm. Nɑ pɑ́ pimi-ɩ pɑ tǝyɑɣɑ pǝlɑɑʋ tɑɑ kɛ́ Tɑfiiti tɛ.
29Akɑpɩ pǝyɑlʋ Solɑm kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑnʋwɑ nɑ kʋlʋm nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Ahɑsiyɑ kɑ pǝsɑ Yutɑ wulɑʋ.
30Ḿpʋ́ɣʋ́ Sesɑpɛɛlɩ nɩɩwɑ tǝ tǝnɑ nti tǝ lɑpɑ tɔ. Ɩlɛnɑ ɩ́ lʋʋ ɩ nyɔɔsɩ, nɑ ɩ́ tʋ́ kɑcɔkɑ wontu, nɑ cǝlɑʋnɑɑ. Yehu tɑlɑɑ nɑ ɩ́ sʋʋkɩ ɩcɑtɛ tɑɑ nɑ ɑlʋ ɩnɩ ɩ nɑ-ɩ, ɩlɛnɑ ɩ́ mɑ́ kɑpukɑ sɩ: Wulɑʋ kʋlʋ Simili nyɑ́. Alɑɑfǝyɑ wɛɛ?
32Yehu kʋsɑ ɩsɛ, ɩlɛnɑ ɩ mɑ kɑpukɑ sɩ: Awe wɛnnɑ mɑ tɔɔ? Ḿpʋ́ɣʋ́ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ ɑpɑlɑɑ nɑɑni nyǝ́mɑ nɑpǝlǝɣɩ nɑɑlɛ, nɑ tooso nyǝnnɑ pǝtote.
33Ntɛnɑ Yehu tɔ-wɛ sɩ: Ɩ́ lɔɣɔ ɑlʋ ɩnɩ nɑ pǝtote. Ɩlɛnɑ ɑpɑlɑɑ mpɛ pɑ́ tusi Sesɑpɛɛlɩ, nɑ ɩ́ hoti nɑ Yehu tǝŋ ɩ tɔɔ nɑ kɛɛkɛ. Nɑ cɑlǝm yɑ koloŋɑ nɑ kpɑɣɑnǝŋ tɔɔ.
34Ḿpʋ́ɣʋ́ Yehu sʋʋ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ tɑɑ, nɑ ɩ́ tɔɣɔ nɑ ɩ́ nyɔɔ, nɑ ɩ́ tɔ ɩ tɑɑpɑlɑɑ sɩ: Ɩ́ pi ɑlʋ mpusi tʋ ɩnɩ. Mpi tɔ, ɩ kɑ kɛ́ wulɑʋ pɛɛlɔ.
35Pɑ lɩɩwɑ Sesɑpɛɛlɩ pim, ɩlɛnɑ pɑ́ mɑɣɑnɑ nyʋmpɔɣɔlɑɣɑ nɑ ntɑntɑkǝŋ nɑ nɔntɑɑlǝŋ tike.
36Pɑ mǝlɑɑ nɑ pɑ heeli-tǝɣɩ Yehu, ɩlɛnɑ ɩ́ tɔ́ sɩ: Ḿpʋ́ɣʋ́ Tɑcɑɑ kɑ heelɑ Tisipe Ɩsɔ kʋyɔɣɔtʋtʋ tɛlǝsʋlʋ Ilii nɑ ɩ yɔɣɔtɩ sɩ: Hɑsɩ kɑ́ tɑɣɑmɩ Sesɑpɛɛlɩ kɛ Sisilee hɑlǝm tɑɑ.
37Nɑ pɑ lɔ ɩ timpi wɛ kɑɑsɑɑ tɔɣɔ hɑlǝm tɑɑ, ɩsɩɩ pɑ hutuɣu hute tɔ. Nɔɣɔlʋ kɑɑ nyǝmɩ-ɩ.