Text copied!
CopyCompare
PIIPILI ƖSƆ TƆM TAKƎLAƔA - Awulɑɑ II

Awulɑɑ II 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Ɩlɑ pǝyɑlʋ Osee kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ tooso nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́, Ahɑsɩ pǝyɑlʋ Ɩsekiyɑsɩ pǝsɑ Yutɑ wulɑʋ.
2Ɩlɛnɑ ɩ́ tɔɣɔ pɩɩsɩ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ hiu nɑ nɑɑnʋwɑ kɛ Yosɑlɛm tɑɑ. Wɑɑtʋ ɩnɩ ɩ pɩɩsɩ kɑ wɛ hiu nɑ kɑkpɑsɩ. Ɩ too kɛlɛ Sɑkɑlɩ pɛɛlɔ Api.
3Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsekiyɑsɩ lɑpɑ mpi pǝ mɑɣɑ Tɑcɑɑ tɔɣɔ teitei, ɩsɩɩ ɩ lɔŋcɛ Tɑfiiti.
4Ɩlɛnɑ ɩ́ wɑkǝlɩ tǝkɔtǝlɛnɑɑ, nɑ ɩ́ yɔkɩ pɛɛ kʋsikee, nɑ ɩ́ sɛtɩ tesikɑsɩ kʋlɑlɑɑsɩ. Nɑ ɩ́ yɔkɩ nyǝɣǝlʋɣʋ kʋsɛɛmʋɣʋ tʋm wei Moisi kɑ lupɑ tɔ. Mpi tɔ, hɑlǝnɑ wɑɑtʋ ɩnɩ, Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ lɑɑkɑɣɑ tʋm ɩnǝɣɩ, nɑ pɑ́ yɑɑkɩ-ɩ sɩ: Nehukǝtɑɑ.
5Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsekiyɑsɩ lɑpɑ Ɩsɛɣɛlɩ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ nɑɑni, nɑ pǝ kǝlɩ ɩsɩɩ Yutɑ ɑwulɑɑ mpɑ pɑɑ lɑɑlɑ-ɩ nɑ mpɑ pɑ tǝŋɑ ɩ wɑɑlɩ tɔ.
6Ɩ tɑmsǝnɑ Tɑcɑɑ kɛ ḿpʋ́ɣʋ́, ɩ tɑ hɛlɩ. Nɑ ɩ́ tǝŋǝɣɩ kiiŋ wei Ɩsɔ kɑ tʋwɑ Moisi tɔ.
7Ɩsɔ kɑ wɛ ɩ wɑɑlɩ kɛ́, nɑ ɩ́ wɑɑkɩ ɩ kʋlɑpǝm tǝnɑ tɑɑ. Ɩ kʋlɑ Asilii nyǝ́mɑ tɔɔ, nɑ ɩ́ fiti pɑ niŋ tɑɑ.
8Pǝlɛ pǝ pɑɑsi, nɑ ɩ́ tɔɣɔnɩ Filiisi nyǝ́mɑ, nɑ ɩ́ tɑnɑ-wɛɣɛ Kɑsɑ tɛtʋ tɑɑ, nɑ ɩ́ lɛɛkɩ pɑ koloosi ɑcɑlɛɛ nɑ pɑ tǝfeŋlenɑɑ.
9Yutɑ wulɑʋ Ɩsekiyɑsɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ liɣiti nyǝŋkɑ, nɑ Ɩsɛɣɛlɩ wulɑʋ Osee kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑtosompɔɣɔlɑɣɑ nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́, Asilii wulɑʋ Sɑlǝmɑnɑsɑɑ kɔmɑ, nɑ ɩ́ nyɑlɑ Sɑmɑlii ɩcɑtɛ.
10Pɩɩsɩ tooso sikɑɑ, ɩlɛnɑ ɩ́ lɛɛkɩ ɩcɑtɛ ńtɛ́. Ɩsekiyɑsɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑtoso nyǝŋkɑ tɑɑ kɛlɛ. Pǝyele Osee kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ tɑɑ kɛlɛ.
11Ɩlɛnɑ Asilii wulɑʋ ponɑ Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ kɛ ɩ tɛ, nɑ ɩ́ sɩɩ-wɛɣɛ Hɑlɑ, nɑ Kosɑŋ hɔɣɔlǝŋ tɑɑ kɛ́ pɔɣɔ Hɑpɔɔ nɔɣɔ, nɑ Metii ɑcɑlɛɛ tɑɑ.
12Ɩsɛɣɛlɩ nyǝ́mɑ mɛ ɩ́ kisɑ nti mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ mɑ́ mɑ tʋ-mɛ tɔ, nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ mɑ nɑ-mɛ tɑ nɔɣɔ pɛɛlʋɣʋ, nɑ ɩ́ kisi kiiŋ wei mɑɑ cɛlɑ Moisi kɛ tɔkʋɣʋ tɔ. Pǝ tɔɔ kɛ́ mɑ yelɑɑ nɑ pǝ tǝnɑ ɩsǝntɔ pǝ́ mɑɣɑnɑ-mɛ.
13Ɩsekiyɑsɩ kɑwulɑɣɑ pǝnɑɣɑ nɑɑnʋwɑ nɑ liɣiti nyǝŋkɑ tɑɑ kɛ́ Asilii wulɑʋ Senɑkelipi kɔmɑ, nɑ ɩ́ yoonɑ Yutɑ koloosi ɑcɑlɛɛ tǝnɑ, nɑ ɩ́ lɛɛkɩ-yɛ.
14Ntɛnɑ Ɩsekiyɑsɩ tiili nɑ pɑ́ heeli Asilii wulɑʋ kɛ Lɑkisi sɩ: Mɑ tɔm sǝpǝnɑ-ŋ, tɑɑ yoonɑ-m, ye n cɑɑ mɑɑ fɛlɩ-ŋ. Ɩlɛnɑ Asilii wulɑʋ sɩ Ɩsekiyɑsɩ ɩ́ fɛlɩ-ɩ liɣitee nyǝɣǝtʋ kiloonɑɑ iyisi pɔɣɔlɑɣɑfɛɩ nɑɑnʋwɑ (9000) nɑ wʋlɑ kiloonɑɑ kɛ nɑsǝnɑɑsɑ nɑ nɩɩnʋwɑ (900).
15Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩsekiyɑsɩ kuu Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ kpɑncooŋ tǝnɑ.
16Hɑlǝnɑ ɩ́ kɔɔlɩ wʋlɑnɑɑ mpɑ pɑɑ lɑpǝnɑ Ɩsɔ tǝsɛɛlɛ nɔnɔɔsɩ kɛ cɑŋǝm tɔ, nɑ ɩ́ cɛlɑ pǝ tǝnɑɣɑ Asilii wulɑʋ.
17Ḿpʋ́ɣʋ́ Asilii wulɑʋ kʋsɑ Lɑkisi kɛ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ sɔsɔ, nɑ yoou wontu pɑɑsǝnlʋ, nɑ yoolɑɑ pɑɑsǝnlʋ, nɑ yoolɑɑ kpekǝle sɔsɔɔlɛ nɑ ɩ́ tili-wɛɣɛ Yutɑ wulɑʋ Ɩsekiyɑsɩ kiŋ kɛ Yosɑlɛm. Pɑ tɑlɑɑ, ɩlɛnɑ pɑ́ sǝŋ lɩɩlɛ lɔɔʋ ɩsɔtɑɑ nyǝŋkʋ kiŋ kɛ cɔtǝlɑɑ tɑɑlɛ hɑpǝlɛ tɔɔ,
18nɑ pɑ́ pɔɔsɩ sɩ: Tǝ cɑɑ tǝ nɑ́ wulɑʋ. Ɩlɛnɑ kɑwulɑɣɑ tǝyɑɣɑ nyʋɣʋ tʋ Hilikiyɑ pǝyɑlʋ Ɩliyɑkim, lɩɩ pɑ sǝŋʋɣʋ, nɑ ɩ wɑɑlɩ kɛ́ tɑkǝlɑsɩ ŋmɑɑlʋ Sepǝnɑ, nɑ wulɑʋ tɔm yɔɣɔtʋlʋ Asɑfɩ pǝyɑlʋ Yowɑ.

19Ḿpʋ́ɣʋ́ Asilii yoolɑɑ nyʋɣʋ tʋ tɔmɑ sɩ: Ɩ́ heeli Ɩsekiyɑsɩ sɩ Asilii wulɑʋ sɔsɔ pɔɔsǝɣɩ-ɩ sɩ: Pepeɣe n lɑkɩ nɑ ń tɑɑkɩ?
20Aweɣe ń tɑɑkɩ nɑ ń kʋlǝɣɩ mɑ tɔɔ? N tɑ nyɩ sɩ kokoole ɩɩ tʋlǝɣɩ tɔnʋɣʋ?
21Icipiti wulɑʋ kɛ ń tɛɛlǝɣɩ yɑɑ? Ɩ́lɛ́ ɩ wɛ kɛ́ ɩsɩɩ kpɑtɛ yɑɑkʋɣʋ, nɑ pɑɑ wei ɩ́ kpɑwɑ pǝ hɛɛ-ɩ tɔ.
22Pɑɑ pɩɩ lɑ ɩsǝnɑ, n kɑ́ cɔ-m kɛ́ sɩ mǝ Ɩsɔ Tɑcɑɑ kɛ n lɑkɩ nɑ ń tɑɑkɩ. Pǝyele Ɩsekiyɑsɩ kʋlʋm nyɑ́ n wɑkǝlǝnɑ tǝkɔtǝlɛnɑɑ, nɑ tǝlɑɑlɛnɑɑ, nɑ ń heeli Yutɑ yǝlɑɑ sɩ Yosɑlɛm kɔtɑɣɑ tǝlɑtɛ tɔɔ tike kɛ pɑ́ sɛɛ-ɩ.
23Pǝ tɔɔ tɔ, nyɑ́ nɑ mɑ cɑɑ Asilii wulɑʋ ɩ́ sɩɩ nɔɔsɩ. Ye n kɑ́ hiki kpɑɣɑnǝŋ cɑɣɑlɑɑ, ɩlɛ mɑ hɑ-ŋ kpɑɣɑnǝŋ iyisi nɑɑlɛ (2000).
24Icipiti nyǝ́mɑ kɛ n tɛɛlǝɣɩ sɩ pɛlɛ pɑɑ hɑ-ŋ kpɑɣɑnǝŋ nɑ kɛɛkɛnɑɑ. Pǝyele n kɑɑ pǝsɩ mɑ cɑɑ yoolɑɑ nyʋɣʋ nyǝ́mɑ tɑɑ sǝkpelu mɑɣɑmɑɣɑ.
25Pǝlɛ pǝ pɑɑsi Asilii wulɑʋ tɑ kɔntɑ cǝnɛ, nɑ ɩ́ yoonɑ tɛtʋ tǝnɛ nɑ ɩ́ wɑkǝlɩ-tɩ nɑ pǝ́ tɑ́ kɛ́ Tɑcɑɑ luɣu nyǝntʋ. Hɑlɩ Ɩsɔ mɑɣɑmɑɣɑ tɩɩ hɑnɑ-ɩ pǝ mpɑɑʋ.
26Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩliyɑkim, nɑ Sepǝnɑ, nɑ Yowɑ pɑ cɛpɑ Asilii yoolɑɑ pɑɑsǝnlʋ nɔɣɔ tɔɔ sɩ: Tɑɑ yɔɣɔtǝnɑ-tʋɣʋ Hepǝlɑ tɔm. Yɔɣɔtǝnɑ-tʋɣʋ Alɑɑmee tɔm, nɑ ɩcɑtɛ koluŋɑ tɔɔ yǝlɑɑ ɩ́ tɑɑ nɩɩ.
27Ntɛnɑ yoolɑɑ pɑɑsǝnlʋ pɔɔsɩ sɩ: N nyǝmɑ́ sɩ mǝ nɑ mǝ wulɑʋ Ɩsekiyɑsɩ mǝ tike mǝ tɔɔ kɛ́ mɑ cɑɑ yɔɣɔtǝɣɩ tɔm tǝnɛ? Amɑ nɑ mpɑ pɑ wɛ koluŋɑ tɔɔ, nɑ mǝ nɑ-wɛ ɩ́ kɑ́ tɛ nɑ ɩ́ tɔɣɔ mǝ pʋntʋ, nɑ ɩ́ nyɔɔ mǝ hǝm tɔɣɔ.
28Ɩlɛnɑ yoolɑɑ pɑɑsǝnlʋ nɑ́ɑ́ kpǝtǝnɑ yǝlɑɑ nɑ ɩ́ yɔɣɔtǝnɑ Hepǝlɑ tɔm tɑɑ sɩ: Ɩ́ ke ŋkpɑŋŋ nɑ ɩ́ nɩɩ yoo. Asilii wulɑʋ sɔsɔ yɔɣɔtɑɑ sɩ:
29Ɩ́ tɑɑ yele nɑ Ɩsekiyɑsɩ tʋsɩ-mɛ yoo. Ɩ kɑɑ pǝsɩ nɑ ɩ́ lǝsɩ-mɛɣɛ mɑ niŋ tɑɑ.
30Tɑcɑɑ kɛ ɩ́ tɛɛlǝɣɩ sɩ ɩ kɑ́ lɑ nɑ mɑ́ tɑɑ pǝsɩ mǝ ɩcɑtɛ, ɩlɛ mɩɩ tɑɑ nɩɩ.
31Ɩ́ tɑɑ nɩɩnɑ Ɩsekiyɑsɩ yoo. Amɑ ɩ́ nɩɩ Asilii wulɑʋ nyǝntʋ, nɑ ɩ́ pɛtɩ-ɩ mǝ tɩ. Ɩlɛ pɑɑ wei ɩ kɑ́ tɔɣɔ ɩ lɛsɛŋ nɑ ɩ fikinɑɑ tɑwɑ. Nɑ ɩ́ nyɔɔ ɩ lɔkɔ lʋm.
32Hɑlɩ ɩ kɑ́ tɛ nɑ ɩ́ kɔɔ nɑ ɩ́ kpɑɣɑ-mɛ, nɑ ɩ́ ponɑ-mɛɣɛ mǝ tɛtʋ kʋpɑntʋ tǝnɛ tǝ nǝɣǝsǝlɛ tɑɑ. Tǝnɑɣɑ tɔɣɔnɑɣɑ nɑ sʋlʋm nɑ nim nɑ tɩɩŋ pǝ wɛ sɔsɔm. Ɩlɛ ɩ́ kɑɑ sɩ cǝnɛɣɛ yem. Mpʋ tɔ, ɩ́ tɑɑ nɩɩnɑ Ɩsekiyɑsɩ kɛ timpi ɩ tɔŋʋɣʋ sɩ Tɑcɑɑ kɑ́ wɑɑsɩ-mɛ tɔ, ɩ tʋsǝɣɩ-mɛɣɛ.
33Ɩcɑtɛ nɑtǝlɩ tǝ tʋɣʋ tɑ pǝsɩ nɑ kʋ́ wɑɑsɩ kʋ yǝlɑɑ kɛ ɩ niŋ tɑɑ.
34Hɑmɑtɩ, nɑ Aɑpɑ, nɑ Sefɑfɑyim, nɑ Henɑ, nɑ Afɑ pɑ tɩɩŋ wɑɑsɑ-wɛɣɛ we? Awe pǝsɑɑ nɑ ɩ́ tɑŋ-tʋɣʋ Sɑmɑlii tǝlɛɛkǝlɛ?
35Tɩɩŋ ɩnɩ ɩ tǝnɑ ɩ tɑɑ nɑkʋlɩ kʋ tɑ kpɑ ɩ niŋ kɛ kʋ tɛtʋ tɔɔ. Ɩlɛ ɩsǝnɑɣɑ Tɑcɑɑ kɑ́ pǝsɩ nɑ ɩ́ tɑŋɩ-ɩ sɩ ɩ́ tɑɑ lɛɛkɩ Yosɑlɛm?
36Pɑ tǝnɑ mpɑ pɑɑ wɛ tǝnɑ tɔ pɑ tɑɑ nɔɣɔlʋ tɑ cɔ pɑɑ fǝŋ. Ɩsɩɩ wulɑʋ Ɩsekiyɑsɩ kɑ heeluɣu-wɛ tɔ.

37Ḿpʋ́ɣʋ́ Ɩliyɑkim, nɑ Sepǝnɑ, nɑ Yowɑ pɑ cǝlɑ pɑ wontu nɑ lɑŋwɑkǝllɛ. Ɩlɛnɑ pɑ́ polo wulɑʋ kiŋ nɑ pɑ́ kɛɛsɩ-ɩ pǝ tǝnɑ mpi Asilii yoolɑɑ pɑɑsǝnlʋ yɔɣɔtɑɑ tɔ.