Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - 2 KINANƆ

2 KINANƆ 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yoyakimu kíblegↄrↄan Babilↄnu kína Nɛbukanɛza sù à lɛ̀tɛ Yudanↄ bùsuua, akũ Yoyakimu gↄ̃̀ a zↄ̀bleri ũ ari wɛ̃̀ aakↄ̃. Abire gbɛra Yoyakimu nɛ̀sɛɛ lìtɛ, akũ à bò a kpɛ.
2Dikiri Babilↄnia gbãnamↄnnɛrinↄ gbàrɛa kũ Sirianↄ kũ Mↄabunↄ kũ Amↄninↄo. À ń gbárɛ ò Yudanↄ bùsu kakatɛ lákũ à ò a zↄ̀bleri annabinↄ gãi nà.
3Yã pì Yudanↄ lè kũ Dikiri mɛ́ à ò yãi, de à pɛ́ḿma à ń goala durunna kũ Manase kɛ̀nↄ yãi kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki
4kũ taarisaride kũ à ń dɛdɛnↄ yão. Manase tò Yurusalɛmu pà kũ taarisaride kũ à ń dɛdɛnↄ aruo. Abire yãi Dikiri dí we à sùru kɛ̀ kãaoro.
5Yoyakimu yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki.
6Kũ à gà, akũ a nɛ́ Yoyakini a gɛ̃nɛ blè.
7Misila kína dí ɛra à bò a bùsun doro, zaakũ Babilↄnu kína bùsu kũ à de Misila pↄ́ ũ yã sìa pínki sɛna zaa Misila bùsu lɛ́zɛki swai ari Yuflatii.
8Yoyakini wɛ̃̀ baro plansaride gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu mↄ aakↄ̃. A da tↄ́n Nɛusuta, Ɛlɛnatã nɛ́, Yurusalɛmu gbɛ̃mɛ.
9À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ lákũ a de kɛ̀ nà.
10Gↄrↄ birean Babilↄnu kína Nɛbukanɛza zĩ̀karinↄ sù Yurusalɛmu ò a kaguraa kɛ̀.
11Akũ Nɛbukanɛza sù gwe gↄrↄ kũ a zĩ̀karii pìnↄn likai.
12Akũ Yudanↄ kína Yoyakini bò à gɛ̀ɛ à a zĩda kpàa, àpii kũ a dao kũ a ìbanↄ kũ a sakpanↄ kũ a kpàasinↄ. Babilↄnu kína Yoyakini kũ̀ a kíblena wɛ̃̀ sↄraakↄ̃de gũn.
13Akũ à Dikiri ↄn aruzɛkɛnↄ kàkara à bòo gwe kũ kínabɛ aruzɛkɛnↄ pínki. À wura pↄ́ kũ Isarailanↄ kína Sulemanu kɛ̀ Dikiri kpɛ́ pↄ́ ũnↄ zↄ̃̀zↄ̃kↄ̃rɛ pínki lákũ Dikiri gĩnakɛ à ò nà.
14À Yurusalɛmu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ kũ zĩ̀karinↄ kũ̀kũ à tà kũńwo zĩ̀zↄnↄ ũ ń pínki. Ò kà gbɛ̃nↄn dúbu kuri. À tà kũ lí'arinↄ kũ sianↄ dↄ. Gbɛ̃ke dí gↄ̃ro, séde talakanↄ baasiro.
15Lɛn à Yoyakini kũ̀ Yurusalɛmu lɛ kũ a dao kũ a nↄnↄ kũ a kpàasinↄ kũ bùsu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ à tà kũńwo Babilↄnu zĩ̀zↄnↄ ũ.
16À tà Babilↄnu kũ gↄ̃ gbãnanↄ gbɛ̃nↄn dúbu suppla kũ ↄzĩkɛrinↄ kũ sianↄ gbɛ̃nↄn wàa sↄↄro. Ń pínki zĩ̀kari gbãnanↄmɛ.
17À Yoyakini disɛ̃ Matania dìtɛ kína ũ a gɛ̃nɛ ũ, akũ à a tↄ́ lìtɛnɛ Zedekia.
18Zedekia wɛ̃̀ baro awɛɛdode gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ kuri awɛɛdo. A da tↄ́n Amutali, Ilimia nɛ́, Libina gbɛ̃mɛ.

19À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ lákũ Yoyakimu kɛ̀ nà.
20Dikiri pↄfɛ̃ mɛ́ à tò yã pì Yurusalɛmu kũ Yudanↄ bùsuuoo lè pínki ari à gɛ̀ɛ pɛ́ḿma à ń goala. Akũ Zedekia bò Babilↄnu kína kpɛ.