Text copied!
CopyCompare
GODE EA SIA: IDA:IWANE GALA - 2 Hina

2 Hina 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yihoiagimi da Yuda fi ouligilaloba, Ba:bilone hina bagade Nebiugedenese da Yuda soge doagala:le, golili sa:ili, hasali. Ode udianaga, Yihoiagime da Nebiuga:denese ea ouligibi hagudu esalu. Be ode udiana da gidigili, Yihoiagimi da odoga:i.
2Hina Gode da gegesu liligi gagui dunu gilisisu amo Yudama doagala:musa: amola gugunufinisimusa: asunasi. Amo gegesu dunu da Ba:bilone, Silia, Moua:be, A:mone amo sogega misi dunu. Amo hou doaga:i, Hina Gode da musa: Ea balofede dunu ilimadili hamomusa: sia:i dagoi.
3-
4Hina Gode da amane hamoma:ne sia:beba:le, ha lai dunu da Yuda fi gugunufinisimusa: misi. Yuda hina bagade Ma:na:se da Hina Godema wadela:le hamoiba:le, amola e da molole hamosu dunu bagohame medole legeiba:le, Hina Gode da Yuda fi dunu huluane Ea bu mae ba:ma:ne, mugululi gadili sefasi. E da Ma:na:se ea baligili bagade wadela:i hou hamobeba:le, Hina Gode da amo gogolema:ne olofomu hamedei ba:i.
5Yihoiagimi ea hamonanu huluane da “Yuda hina bagade Ilia Hamonanu Meloa” amo ganodini dedene legei.
6Yihoiagimi da bogole, egefe Yihoiagini da e bagia Yuda hina bagade hamoi.
7Idibidi hina bagade amola ea dadi gagui dunu wa:i da Idibidi sogedili bu gegemusa: mogodigili gadili hame asi. Bai amo esoha, Ba:bilone hina bagade da soge huluane amo Idibidi da musa: gagui, e da amo soge hasalalu, ouligi. Amo soge alalo da Iufala:idisi Hano amogainini asili Idibidi soge ga (north) alalo amoga doaga:i.
8Yihoiagini da lalelegele, ode 18 agoane esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi. E da Yelusalemega esala, oubi udiana agoane Yuda fi ouligilalu. Ea ame da Nihasiada (Elena:ida:ne ea idiwi. E da Yelusaleme uda.).
9Yihoiagini da ea ada ea hamoi defele, Hina Godema wadela:le hamoi.
10E da Yuda fi ouligilaloba, Ba:bilone dadi gagui dunu wa:i (hina bagade Nebiuga:denese ea eagene ouligisu dunu ilia da Ba:bilone dadi gagui wa:i ouligisu) ilia da Yelusaleme doagala:musa: mogodigili asili, Yelusaleme eale disi.
11Ilia da eale disi doagala:loba, Nebiuga:denese da hisu Yelusalemega misi.
12Amalalu, hina bagade Yihoiagini amola ea ame, egefe, ea dadi gagui ouligisu dunu amola ea hina bagade diasu ouligisu dunu, ilia da goaya:iba:le Ba:bilone dunuma gilisi. Nebiuga:denese da Ba:bilone fi ode godoane ouligilalu, e da Yihoiagini gagulaligi.
13E da noga:idafa liligi huluane Debolo Diasu amola hina bagade diasu ganodini galu, amo huluane lale, Ba:bilone sogega gaguli asi. Hina Gode Ea musa: sia:i defele, Nebiuga:denese da Debolo Diasu gouliga hamoi hawa: hamosu liligi amo hina bagade Soloumane ea hamoi, amo huluane fifili, gaguli asi.
14Nebiuga:denese da Yelusaleme fi dunu, hina bagade ea mano, ouligisudafa dunu, ouli hahamosu dunu, amola bagade dawa:su hawa: hamosu dunu, amo huluane da 10,000 agoane amo ili huluane e da gagulaligili, mugululi, Ba:bilone sogega oule asi. E da hamedafa gagui dunu fawane, Yuda sogega bu esaloma:ne, yolesi.
15Nebiuga:denese da Yihoiagini amola ea ame, ea udalali, ea eagene ouligisu dunu ili, amola Yuda fi mimogo dunu huluane, amo Ba:bilone sogega udigili hawa: hamoma:ne hiouginana asi.
16Nebiuga:denese da Yuda fi mimogo dunu huluane, (huluane da 7,000 agoane) amola bagade dawa:su hawa: hamosu dunu amola ouli hahamosu dunu (huluane da 1,000 agoane) amo huluane mugululi, Ba:bilone sogega oule asi. Ilia huluane da gasalai dunu, amola dadi gaguli gegemu defele ba:i.
17Nebiuga:denese da Yihoiagini ea adabi Ma:danaia amo Yuda fi ilia hina bagade hamoi. E da Ma:danaia ea dio afadenene, bu Sedegaia dio ema asuli.
18Sedegaia da lalelegele, ode 21 agoane esalu, e da muni Yuda hina bagade hamoi. E da Yelusalemega esalu, ode gidayale agoane Yuda fi ouligilalu. Ea ame da Hamiudale (Yelemaia ea idiwi. E da Libina uda misi.)

19Hina bagade Sedegaia da hina bagade Yihoiagini ea hamoi defele, Hina Godema wadela:le hamoi.
20Hina Gode da Yelusaleme fi amola Yuda fi ilima ougi bagade heda:beba:le, E da ili ba:mu hihini mugululi, gadili sefasi.